Skatt / Ränteavdragsbegränsningar

Begränsat ränteavdrag för negativa räntenetton

Faktagranskad artikel

För företag med höga räntekostnader infördes 2019 avdragsbegränsningar för negativa räntenetton. 

Publicerad: 2022-02-03
Olikformig behandling av ränta och utdelning

Syftet med ändringarna är att minska den olikformiga behandlingen av kostnaden för lånat kapital (ränta) och kostnaden för eget kapital (utdelning). Fram till 2019 gällde att räntekostnader – men inte utdelning – fick dras av, vilket kunde leda till att företag föredrog att finansiera verksamheten med lån istället för med eget kapital.

Begränsat ränteavdrag

För att komma till rätta med problemet infördes begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader . Det finns nu två alternativa regler för ränteavdrag:

  • Förenklingsregeln
  • EBITDA-regeln.
Förenklingsregel

Förenklingsregeln innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 5 000 000 kr. För företag i intressegemenskap gäller beloppsgränsen för företagens sammanlagda räntenetto.

Avdrag för negativt räntenetto = max 5 000 000 kr

EBITDA-regeln

Företag som inte väljer förenklingsregeln ska tillämpa en s k EBITDA-regel som innebär att ett negativt räntenetto får dras av med högst 30% av ett skattemässigt EBITDA. 

Avdrag för negativt räntenetto = 30 % av EBITDA

EBITDA 
= Skattemässigt överskott före avdrag för negativt räntenetto och eventuellt kvarstående negativt räntenetto

+ ränteutgifter

– ränteinkomster

+ årets skattemässiga värdeminskningsavdrag

+ årets avsättning till periodiseringsfond

– årets återföring av periodiseringsfond

– överskott från andelar i svenska handelsbolag

– överskott från utländska delägarbeskattade juridiska personer

Kvarstående räntenetto

Om ett företag inte har kunnat göra avdrag för hela sitt negativa räntenetto får det kvarstående räntenettot sparas och dras av kommande beskattningsår om det då finns utrymme för avdrag. Kvarstående räntenetto får sparas i högst sex år. Om det bestämmande inflytandet över företaget övergår till ny ägare upphör rätten att utnyttja kvarstående räntenetto. 

Vill du ha full koll på skattereglerna rekommenderar vi böckerna Eget aktiebolag samt Enskild firma.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!