Skatt / Skatt på aktier och värdepapper i företag

Skatt på aktier och värdepapper i företag

Faktagranskad artikel

I den här artikeln går vi kortfattat igenom de skatteregler som gäller när man handlar med aktier eller andra värdepapper i sitt företag. Syftet är att i första hand beskriva de regler som gäller när ett företag äger aktier och andra värdepapper i kapitalplaceringssyfte.

Publicerad: 2021-08-19
Skillnader mellan företagsformerna

I enskild näringsverksamhet anses du inte kunna ha några aktier eller liknande värdepapper, de räknas alltid som privata. Däremot kan du ha aktier eller liknande i andra företagsformer, t ex i handelsbolag eller aktiebolag. I separata artiklar (se länkar sist i artikeln) beskriver vi mer vad som gäller för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och stiftelser.

Skattemässig indelning

Man skiljer skattemässigt på aktier och liknande som är

 • omsättningstillgångar
 • anläggningstillgångar (kapitalplaceringar)
 • anläggningstillgångar (näringsbetingade).

Observera att indelningen i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar inte helt följer den indelning som man gör i redovisningen. Skattemässigt räknas nämligen endast lager av aktier och liknande (i värdepappershandlande företag) som omsättningstillgångar. Alla andra aktier och liknande är skattemässigt anläggningstillgångar.

I redovisningen är det däremot syftet med innehavet (främst den beräknade innehavstiden) som styr om aktierna ska bokföras som omsättningstillgångar (som kortfristig placering eller som lager) eller som anläggningstillgång (som långfristig placering).

Skillnaden mellan värdepapper som är anläggningstillgångar i form av näringsbetingade värdepapper och i form av kapitalplaceringar, är avgörande för hur värdepapperen ska behandlas skattemässigt.

Näringsbetingat innehav

En kapitalförlust på näringsbetingade aktier och liknande är inte avdragsgill medan en kapitalvinst är skattefri. För att räknas som näringsbetingade krävs att andelarna ägs av vissa i lagen uppräknade personer (ägarkravet). Det gäller följande personer:

 • svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar, dock inte investmentföretag
 • svenska stiftelser och ideella föreningar som inte är skattebefriade
 • svenska sparbanker och ömsesidiga försäkringsföretag
 • utländska bolag hemmahörande inom EES-området (EU-länderna plus Norge, Lichtenstein, Island och Storbritannien) som motsvarar ovanstående svenska bolag.

Inom EU finns numera även associationsformen europabolag. Ett europabolag med säte i Sverige betraktas som ett svenskt aktiebolag.

För att en andel (aktie) ska räknas som näringsbetingad ska den vara en kapitaltillgång hos ägaren (villkorskravet). Lageraktier i värdepappersrörelse omfattas alltså inte av reglerna. Inte heller andelar i handelsbolag.

Om ägarkravet och villkorskravet uppfylls räknas följande innehav som näringsbetingat:

 • samtliga onoterade andelar. Med onoterade andelar avses andelar som inte är marknadsnoterade på svensk eller utländsk börs och inte heller föremål för annan, kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Hit hör samtliga börslistor i Sverige samt motsvarande utländska börser.
 • marknadsnoterade andelar, men bara om innehavet
  – representerar minst 10% av rösterna i det ägda företaget (röstvillkoret). För att uppnå skattefrihet på utdelning och kapital­vinster måste andelarna ägts i minst ett år (innehavstidsvillkoret).
  – är mindre än 10% men betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller närstående till detta (betingandevillkoret).

Även innehav i utländska juridiska personer omfattas om dess inkomstbeskattning är jämförlig med svensk bolagsbeskattning.

Kapitalplaceringsaktier

En kapitalförlust på aktier och liknande värdepapper som skattemässigt är anläggningstillgångar (men som inte är näringsbetingade), dvs så kallade kapitalplaceringsaktier, är bara avdragsgill mot kapitalvinster på liknande värdepapper. Dessa regler gäller för juridiska personer (utom handelsbolag) och man brukar kalla detta fållan eller kapitalplaceringsfållan.

Om kapitalförlusterna är högre än kapitalvinsterna sparas den överskjutande delen av förlusten för att kvittas mot framtida kapitalvinster på liknande värdepapper.

48 kap 26 § IL

Observera att reglerna om fållan inte gäller för handelsbolag. I stället gäller att endast 70% av den överskjutande förlusten blir avdragsgill, fast då direkt mot alla typer av inkomster i handelsbolaget.

Värdepappershandel

För ett företag som sysslar med värdepappershandel räknas värdepappren som lagertillgångar och därmed är en förlust en direkt avdragsgill kostnad.

Dessutom är en värdeminskning under innehavstiden avdragsgill genom att lagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (lägsta värdets princip, LVP). Vid bedömningen av om det handlar om yrkesmässig värdepappershandel ser man på bl a:

 • omsättningens storlek
 • antal transaktioner
 • handelns varaktighet och regelbundenhet
 • omsättningshastigheten, dvs inriktningen på korta affärer.

Det finns flera rättsfall som tar upp frågan om hur stor omfattning värdepappershandeln måste ha för att värdepapperen skattemässigt ska kunna räknas som omsättningstillgångar, dvs lagertillgångar (se bl a RÅ 1986 ref 53, RÅ 1988 ref 45 samt RÅ 1988 not 270 och not 276).

I ett handelsbolag med enbart privatpersoner som delägare kan aktierna knappast betraktas som lagertillgångar. Detta gäller åtminstone om inte någon handel för utomståendes räkning har bedrivits. I stället gäller kapitalvinstreglerna för kapitalplaceringsaktier (se bl a rättsfallet RÅ81 1:4).

Här kan du läsa om:
Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma>>
Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser>>


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!