Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Skatt / Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag

LEI-koder för värdepappershandel

Kapitalvinster och kapitalförluster på aktier och andra värdepapper i ett handelsbolag redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Vinsten respektive förlusten av näringsverksamheten beskattas sedan hos delägarna, eftersom handelsbolaget inte är ett skattesubjekt.

Publicerad:

Ingen fålla, men kvotering till 70%

Den kvittningsfålla för kapitalplaceringsaktier som gäller för aktiebolag och andra juridiska personer gäller inte för handelsbolag. I stället är eventuell överskjutande förlust avdragsgill endast till 70% men kan kvittas mot annan intäkt i förvärvskällan.

Näringsbetingade aktier och andelar

En uppkommen förlust kan endast kvittas mot motsvarande vinster. Kvoteringen till 70% av förlusten som i övrigt gäller för handelsbolag omfattar inte förluster på näringsbetingade aktier (under förutsättning att handelsbolaget ägs fysiska personer).

Tveksamt med värdepappershandel i handelsbolag

Portföljförvaltning i handelsbolagsform är knappast att rekommendera, åtminstone inte ur skattemässig synvinkel. Om verksamheten går med vinst måste fysiska personer som är delägare i bolaget betala både inkomstskatt och sociala avgifter på vinsten. Skattebelastningen på en kapitalvinst kan i värsta fall uppgå till mer än dubbelt så hög som om värdepapperet förvaltades direkt av den fysiska personen.

Knappast möjligt med lagertillgångar

I ett handelsbolag med enbart privatpersoner som delägare går det knappast att få aktierna att bli betraktade som lagertillgångar, i vart fall om ingen handel har bedrivits för utomståendes räkning. I stället gäller kapitalvinstreglerna för kapitalplaceringsaktier (se bl a rättsfallet RÅ81 1:4).

För handelsbolag som ägs av enbart juridiska personer eller med blandat ägande är rättsläget oklart.

Här kan du läsa om:
Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma>>
Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser>>