Skatt / Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag

Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag

Faktagranskad artikel

Kapitalvinster och kapitalförluster på aktier och andra värdepapper i ett handelsbolag redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Vinsten respektive förlusten av näringsverksamheten beskattas sedan hos delägarna, eftersom handelsbolaget inte är ett skattesubjekt.

Publicerad: 2021-08-19

Ingen fålla, men kvotering till 70%

Den kvittningsfålla för kapitalplaceringsaktier som gäller för aktiebolag och andra juridiska personer gäller inte för handelsbolag. I stället är eventuell överskjutande förlust avdragsgill endast till 70% men kan kvittas mot annan intäkt i förvärvskällan.

Näringsbetingade aktier och andelar

En uppkommen förlust kan endast kvittas mot motsvarande vinster. Kvoteringen till 70% av förlusten som i övrigt gäller för handelsbolag omfattar inte förluster på näringsbetingade aktier (under förutsättning att handelsbolaget ägs fysiska personer).

Tveksamt med värdepappershandel i handelsbolag

Portföljförvaltning i handelsbolagsform är knappast att rekommendera, åtminstone inte ur skattemässig synvinkel. Om verksamheten går med vinst måste fysiska personer som är delägare i bolaget betala både inkomstskatt och sociala avgifter på vinsten. Skattebelastningen på en kapitalvinst kan i värsta fall uppgå till mer än dubbelt så hög som om värdepapperet förvaltades direkt av den fysiska personen.

Knappast möjligt med lagertillgångar

I ett handelsbolag med enbart privatpersoner som delägare går det knappast att få aktierna att bli betraktade som lagertillgångar, i vart fall om ingen handel har bedrivits för utomståendes räkning. I stället gäller kapitalvinstreglerna för kapitalplaceringsaktier (se bl a rättsfallet RÅ81 1:4).

För handelsbolag som ägs av enbart juridiska personer eller med blandat ägande är rättsläget oklart.

Här kan du läsa om:
Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma>>
Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser>>


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!