Skatt / Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser

Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser

Faktagranskad artikel

Skattereglerna för stiftelsers handel med aktier och andra värdepapper skiljer sig beroende på vilken typ av stiftelse det handlar om.

Publicerad: 2021-08-19

Enligt Stiftelselagen bildas en stiftelse genom att stiftaren förordnar att han för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående, självständig förmögenhet som han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv.

Det finns en mängd olika typer av stiftelser. Det som kännetecknar en stiftelse är bland annat att den inte har några ägare eller medlemmar. Den har därför inte något organ som kan övervaka och ingripa mot dem som ansvarar för stiftelsens förvaltning.

Bestämmelserna i stiftelselagen ska ha som övergripande syfte att säkerställa och trygga stiftelsens möjligheter att verka för det ändamål som stiftaren har angivit i stiftelseförordnandet. De ska även skydda stiftelsens motparter i olika affärer.

Det är möjligt att bedriva näringsverksamhet i stiftelser och då gäller i princip samma regler som för ett aktiebolag avseende bokföring, offentlig årsredovisning mm. Den som bildar en stiftelse måste

 • upprätta ett stiftelseförordnande, och
 • göra en förmögenhetsdisposition i enlighet med förordnandet.
Skatteregler

Utgångspunkten är att stiftelser är skattskyldiga för all inkomst, men en mängd undantag finns, varför man ur inkomstskattesynpunkt kan dela in stiftelserna i tre grupper:

 • helt skattebefriade stiftelser
 • begränsat skattskyldiga stiftelser
 • obegränsat skattskyldiga stiftelser.

Skattemässigt brukar man dela in stiftelser i familjestiftelser, pensionsstiftelser, personalstiftelser och övriga stiftelser.

Familjestiftelser

Med familjestiftelse avses en stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose en viss familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen. En familjestiftelse är obegränsat skattskyldig för all inkomst, vilket innebär att kapitalinkomster beskattas enligt samma regler som för ett aktiebolag. Det innebär att familjestiftelser omfattas av den s k kvittningsfållan. Läs mer om detta i artikeln Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag.

Pensionsstiftelser

Med pensionsstiftelse menas en av arbetsgivaren grundad stiftelse som uteslutande ska trygga pensionen för de anställda. Stiftelsen får inte utfästa någon pension, utan arbetsgivaren får ta medel ur stiftelsen när denne betalar ut pensioner till de anställda. Pensionsstiftelser är helt befriade från inkomstskatt. I stället betalar man avkastningsskatt (15%) på ett framräknat kapitalunderlag.

Personalstiftelser

En personalstiftelse är en av arbetsgivaren bildad stiftelse, vars ändamål är att för anställda och efterlevande främja annan välfärd än lön. Det kan röra sig om t ex sportanläggningar och fritidsbyar.
Personalstiftelser är normalt skattskyldiga för all inkomst, vilket innebär att kapitalinkomster beskattas enligt samma regler som för ett aktiebolag. det innebär i sin tur att personalstiftelser omfattas av den s k kvittningsfållan. Läs mer om detta i artikeln Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag.

Undantag gäller dock för personalstiftelser som uteslutande har som ändamål att lämna bidrag vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Dessa är skattskyldiga bara för inkomst av näringsverksamhet som avser fastighet. Innebörden blir att kapitalinkomster är skattefria för stiftelsen.

Övriga stiftelser

När det gäller övriga stiftelser skiljer man mellan kvalificerade och icke kvalificerade stiftelser.
En kvalificerad stiftelse beskattas endast för inkomst av näringsverksamhet som är hänförlig till innehav av fastigheter. Sådana stiftelser som räknas upp i den s k katalogen (7 kap 16–17§§ IL) behandlas som kvalificerade stiftelser. Innebörden blir att kapitalinkomster är skattefria för stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål.

För icke kvalificerade stiftelser gäller att de beskattas för all inkomst, enligt samma regler som ett aktiebolag.

Läs mer om detta i artikeln Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag.

Kvalificerat allmännyttiga stiftelser

Stiftelser som har till ändamål att bedriva ideell verksamhet behandlas förmånligt i skattehänseende. Med kvalificerade allmänna stiftelser menas att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och har ett huvudsakligt (90–95%) ändamål som består av t ex något av följande:

 • Idrott
 • Kultur
 • Omsorg om barn och ungdom
 • Politisk verksamhet
 • Religiös verksamhet
 • Sjukvård
 • Social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • Utbildning
 • Vetenskaplig forskning
 • Annan likvärdig verksamhet

Åtminstone 75–80% av stiftelsens inkomst ska användas för ändamålet, beräknat på en femårsperiod.

Här kan du läsa om:
Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma>>

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!