Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatt / Skatteavdrag på ränta

Skatteavdrag på ränta

– kom ihåg! 
LEI-koder för värdepappershandel

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Glöm inte att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen. 

Publicerad:

30% preliminärskatt på räntan

Om du tar ut ränta från ditt fåmansföretag ska företaget dra 30% preliminärskatt på räntan. Detta gäller även om företaget har betalat ut ränta till någon annan, t ex en ”vanlig” anställd eller någon utomstående.

Regeln om skatteavdrag på ränta gäller juridiska personers utbetalning av ränta till fysiska personer och dödsbon.

När ska skatteavdraget redovisas?

Den avdragna skatten ska redovisas i den arbetsgivardeklaration som lämnas månaden efter utbetalningen av räntan (eller då räntan blev disponibel för mottagaren). Räntan anses i fåmansföretag disponibel redan när den kostnadsförs i bolagets räkenskaper. Ett problem är att många fåmansföretagare fattar beslutet om att ta ut ränta först i samband med bokslutsarbetet.

Exempel:
När bokslutet för 211231 upprättas i slutet av februari 2022 beräknas ränta på de pengar ägaren har lånat in under året (enligt räntevillkoren i reversen). Räntan bokförs per 211231 som en räntekostnad och som en skuld till ägaren och anses därmed som tillgänglig redan 31 december 2021. Företaget skulle alltså ha gjort skatteavdrag och redovisat detta i arbetsgivardeklarationen i januari 2022.

Följden om skatteavdraget redovisas för sent blir att företaget måste betala kostnadsränta på beloppet.

Den utbetalda räntan och avdragen skatt ska redovisas på kontrolluppgiften KU20 (SKV 2323).

Inget skatteavdrag på utdelning

Det är bara på utbetald ränta som företaget ska göra skatteavdrag. Något skatteavdrag behöver inte göras på utbetald utdelning till svenska delägare i fåmansföretag. Däremot kan ett frivilligt skatteavdrag göras.