Skatt / Skatteavdrag på ränta

Skatteavdrag på ränta

– kom ihåg! 
LEI-koder för värdepappershandel

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Glöm inte att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen. 

Publicerad: 2023-01-11

30% preliminärskatt på räntan

Om du tar ut ränta från ditt fåmansföretag ska företaget dra 30% preliminärskatt på räntan. Detta gäller även om företaget har betalat ut ränta till någon annan, t ex en ”vanlig” anställd eller någon utomstående.

Regeln om skatteavdrag på ränta gäller juridiska personers utbetalning av ränta till fysiska personer och dödsbon.

När ska skatteavdraget redovisas?

Räntan och den avdragna skatten ska redovisas i huvuduppgiften (rutorna 492 och 496) i den arbetsgivardeklaration som lämnas månaden efter utbetalningen av räntan (eller då räntan blev disponibel för mottagaren). Räntan anses i fåmansföretag disponibel redan när den kostnadsförs i bolagets räkenskaper. Ett problem är att många fåmansföretagare fattar beslutet om att ta ut ränta först i samband med bokslutsarbetet.

Exempel:
När bokslutet för 221231 upprättas i slutet av februari 2023 beräknas ränta på de pengar ägaren har lånat in under året (enligt räntevillkoren i reversen). Räntan bokförs per 221231 som en räntekostnad och som en skuld till ägaren och anses därmed som tillgänglig redan 31 december 2022. Företaget skulle alltså ha gjort skatteavdrag och redovisat detta i arbetsgivardeklarationen i januari 2023.

Följden om skatteavdraget redovisas för sent blir att företaget måste betala kostnadsränta på beloppet.

Den utbetalda räntan och avdragen skatt ska redovisas på kontrolluppgiften KU20 (SKV 2323).

Inget skatteavdrag på utdelning

Det är bara på utbetald ränta som företaget ska göra skatteavdrag. Något skatteavdrag behöver inte göras på utbetald utdelning till svenska delägare i fåmansföretag. Däremot kan ett frivilligt skatteavdrag göras.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!