Skatt / Skattereduktion för grön teknik

Skattereduktion för grön teknik

Faktagranskad artikel

Bidraget för solceller mm är slopat för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik har införts istället. Både material och arbete får räknas in i underlaget för skattereduktionen. De nya bestämmelserna började gälla 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförts och betalats efter 31 december 2020.

Publicerad: 2021-04-12
Bidrag för solceller mm

Tidigare fanns det möjlighet att få bidrag för installation av solceller (20% av kostnaden). Ett problem var dock att de anslagna pengarna i regel inte räckte till, trots att regeringen de senaste åren mer än fördubblat anslagen. Ansökningarna hamnade därför på hög hos länsstyrelsen, som betalade ut bidrag i takt med att de fick nya anslag. Ibland fick de som söker vänta till nästa års budget, ibland till och med till nästnästa års budget.

Om man investerade i en solcellsanläggning behövde man ligga ute med pengarna för bidragsdelen under väldigt lång tid. Man behövde alltså initialt lyckas finansiera hela investeringen, och sedan tålmodigt vänta på bidraget.

Förutom detta bidrag kunde privatpersoner också ansöka om bidrag för att lagra egenproducerad elenergi (60% av kostnaden) och för installation av laddningspunkt för elfordon (50% av kostnaden).

Riksdagen beslutade under 2020 att alla dessa bidrag slopas för privatpersoner.

Skattereduktion – som ROT enligt fakturamodell

I stället för bidrag ska man nu få en skattereduktion för grön teknik – vilket ger en direkteffekt på kostnaden för investeringen. Skattereduktionen ska hanteras enligt en fakturamodell, alltså precis på samma sätt som ROT- och RUT-avdrag hanteras. Köparen av solcellsanläggningen får då en preliminär skattereduktion direkt på fakturan, och utföraren begär utbetalning av beloppet från Skatteverket 

En skattereduktion minskar den slutliga skatten genom avräkning mot statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Genom skattereduktionen får man en subvention oberoende av om anslagen (pengarna) har tagit slut, och man får subventionen direkt. Givetvis under förutsättning att man har skatt i tillräcklig omfattning att reducera – ett outnyttjat reduktionsbelopp kan inte sparas för att räknas av ett kommande år.

Den nya reduktionen avräknas efter ROT- och RUT-avdrag och före skattereduktion för gåvor.

Grön teknik

Skattereduktionen ges för installation av grön teknik. Med detta menas installation av:

  • nätanslutet solcellssystem
  • system för lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt till elfordon.

Installationen ska vara hänförlig till ett småhus, tomtmark till småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Den som får skattereduktionen ska också vara ägare till t ex huset. Installationen ska vara hänförlig till hushållet (ej näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Skattereduktion med 15% respektive 50%

Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion för grön teknik lämnas med högst 50 000 kr per år.

Elektronisk betalning och andra krav

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att betalningen för installationen har gjorts elektroniskt. Den som utför installationen måste vara godkänd för F-skatt vid avtalet om installationen träffas eller när betalningen görs. Om installationen har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige ska utföraren kunna visa en handling som visar att företaget i sitt hemland kontrolleras på samma sätt som företag med F-skatt i Sverige.

Kan inte kombineras med andra stöd

Det går inte få skattereduktion för grön teknik om man har sökt ROT-avdrag för samma åtgärder, eller om man fått försäkringsersättning eller andra bidrag för arbetet eller materialet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!