Skattetillägg

Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits.

Skattetillägget är inte avdragsgillt.

Om du frivilligt rättar en felaktig uppgift innan Skatteverket hunnit fastställa deklarationen slipper du skattetillägg. En rättelse anses inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att de kommer att genomföra en generell kontroll och

– om din rättelse har en koppling till den generella kontrollen och

– om rättelsen sker först två månader från utgången av den månad som Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Periodiseringsfel

Om den felaktiga uppgiften beror på ett periodiseringsfel, dvs momsen eller inkomstskatten har redovisats under fel period, är skattetillägget 5% respektive 10%.

Skattetillägg vid:

 Inkomstskatt

10 %

 Moms, arbetsgivaravgiter 

5 %

Om redovisningsperioden är högst tre månader och felet avser en period som löper ut högst fyra månader före eller efter den period uppgiften hör till är skattetillägget 2%.

Skönstaxering

Om du inte lämnar någon deklaration blir du skönsbeskattad, dvs Skatteverket bestämmer vilken moms respektive inkomstskatt du ska betala. Då blir skattetillägget 20% för moms och arbetsgivaravgifter och 40% för inkomstskatt.

Skattetillägg vid:

 Inkomstskatt

40 %

 Moms, arbetsgivaravgiter 

20 %

Avstämningsuppgifter

Om den oriktiga uppgiften framgår av tillgängliga avstämningsuppgifter får skattetillägg inte tas ut. Uppgifterna måste dock ha varit tillgängliga för Skatte­verket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Befrielsegrunder

Om du får skattetillägg och felet eller bristen beror på ålder, bristande erfarenhet eller sjukdom, kan du i efter­hand få slippa betala tillägget. Du kan även slippa betala skatte­tillägg om frågan anses vara svårtolkad eller om skatte­tillägget är oskäligt. Detsamma gäller om den fel­aktiga uppgiften beror på fel i ett datorprogram, eller om du har markerat att du är osäker på en lämnad uppgift (så kallat öppet yrkande).

Förbud mot dubbla straff

En åklagare får inte inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma brott för samma person. Det omvända gäller också. Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om åklagaren har inlett en skatteprocess i fråga om samma brott för samma person. 

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Skattetillägg – när och med vilka belopp? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.