Skatt / Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Växa-stödet utvidgas tillfälligt

– nya reglerna börjar gälla 1 juli 2021 
Faktagranskad artikel

Riksdagen har beslutat om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Publicerad: 2021-05-25
Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Reglerna om växa-stöd är numera permanenta. Dessa innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader.

För att i pandemin underlätta för företag att anställa, införs nu ett tillfälligt utvidgat växa-stöd. Det innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna ska gälla upp till två anställda, istället för endast en anställd.

Måste räknas som ett växa-företag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de tillfälligt utvidgade reglerna ska företaget räknas som ett växa-företag från 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjats (om det är senare) och fram till dess att anställningen påbörjas.

De företag som räknas som enmansföretag enligt nuvarande regler för växa-stöd är växa-företag även enligt dessa tillfälliga regler. Växa-företag är alltså

  • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till anställd eller uppdragstagare
  • aktiebolag som sedan 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
  • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 10 september 2020.

Som växa-företag räknas även ett enmansföretag som har en anställd från 10 september 2020 (eller då verksamheten påbörjas) fram till dess att anställningen påbörjas.

Personer som tidigare fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

En arbetsgivare som inte har några anställda sedan 10 september 2020 anställer sin först anställde 1 juli 2021. Arbetsgivaren anställer sedan ytterligare en person 1 augusti 2021. Arbetsgivaren har rätt till växa-stöd för båda dessa anställda.

Ett aktiebolag har två anställda delägare och som båda tar ut lön. 1 oktober 2021 anställer aktiebolaget en person. Aktiebolaget uppfyller inte kraven för växa-företag och har därför inte rätt till växa-stöd för den personen.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte en person som sedan 10 september är eller har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne.

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer. En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag kan alltså bara få ett växa-stöd.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte personer som sedan 10 september 2020 är delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Vad menas med närstående?

Som närstående räknas:

  • maka eller make
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • barn, barnbarn osv och deras makar
  • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.

Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Vilka krav finns det på anställningen?

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Gäller för ersättningar upp till 25 000 kr

Det tillfälliga växa-stödet innebär alltså att företaget endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för upp till två anställda under 24 månader. Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

När börjar ändringarna att gälla?

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2021 och upphör att gälla vid utgången av 2022. Lagen tillämpas på anställningar som påbörjas 1 juli 2021–31 december 2022 och på ersättningar som betalas ut under denna period.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!