Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatteplanering / Skatteplaneringstips inför nyår

Skatteplanering inför nyår  

– våra bästa tips 
LEI-koder för värdepappershandel

För dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2021 finns en hel del att tänka på. I den här artikeln går vi igenom många bra tips.

Publicerad:
Inkomstplanering

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är 537 200 kr för inkomståret 2021.
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2021: PGI: 550 374 kr (före allmän pensionsavgift), SGI: 380 800 kr, FGI: 476 000 kr.
 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Inköp understigande 23 800 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2021 är direkt avdragsgilla.
 • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2021. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 31,42%. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
 • låta aktiebolaget köpa en skattefri s k coronagåva för högst 2 000 kr inklusive moms (observera att en sådan gåva måste lämnas till samtliga anställda i bolaget för att vara skattefri).

Speciellt för fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Det är lönen under 2021 som påverkar om reglerna får användas och hur stort utrymme som får utnyttjas under 2022.

Observera att förmåner inte får räknas med i lönen. Det kan därför vara läge att fundera på att växla skattepliktiga förmåner mot lön. 

För att kunna utnyttja löneunderlaget krävs ett minsta löneuttag (s k spärrlön) som är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget.

Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 910 400 kr är spärrlönen 654 720 kr (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2021. Är de totala lönerna lägre beräknar du spärrlönen på följande sätt:

6 IBB + 5% x löner till anställda inkl ägare 2021

(6 inkomstbasbelopp = 409 200 kr 2021)

Om du är ensam aktieägare och ännu inte bestämt hur stor lön du ska ta ut kan du beräkna spärrlönen ”baklänges” på följande sätt:

(6 IBB + 5% x löner till anställda exkl ägare 2021) / 0,95

Om du inte har några anställda (förutom dig själv) blir spärrlönen därmed 430 737 kr för löneuttag 2021.

Observera att det kan vara mer fördelaktigt att ta ut lön upp till brytpunkten (se ovan) innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Lönen är pensions- och sjukpenninggrundande (upp till vissa nivåer, se ovan). För pensionärer är skillnaden mellan lön upp till brytpunkten och utdelning ännu mindre (på grund av de låga socialavgifterna och högre grund- och jobbskatteavdrag).

Om företaget fått ersättning för sjuklönekostnader minskar detta belopp löneunderlaget (förutom den del av ersättningen som avser arbetsgivaravgifter). För fåmansföretagare som fått stöd för korttidsarbete gäller det att komma ihåg att även detta stöd minskar löneunderlaget.

I vår bok Fåmansföretag & Skatteplanering kan du läsa mer om sunda åtgärder för att minimera bolagets och ägarens skatt.

Speciellt för aktiebolag mfl

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns t ex följande möjligheter:

 • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (normalt 0,5% för bokslut under 2021) på periodiseringsfonder.
 • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns ounyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier. Observera att riksdagen har beslutat att införa en skattereduktion på 3,9% av anskaffningsvärdet för inköp av inventarier som görs under 2021. Enligt rättspraxis anses inventarierna anskaffade när leveransen skett. Om man har möjlighet kan det alltså i vissa fall löna sig att köpa inventarier 2021 och se till att leveransen sker samma år.
 • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten för att den ska vara avdragsgill 2021.
 • Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets vd och företagsledning.
Speciellt för enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och är född 1956 eller närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre fr o m det år du fyller 66 år (10,21%). Detsamma gäller den som före 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Skatten på positiv räntefördelning är 30%. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande.

I vår bok Skatteplanering i enskild firma hittar du massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är.

Kapital

Även i inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:

 • Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30% i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kr, men bara 21% i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.
 • Har du gjort aktieförluster under 2021 och har uppskov på grund av tidigare aktiebyten kan du välja att ta fram uppskovet till beskattning och kvitta det mot årets förluster eller sälja aktier med latenta vinster för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Du kan även återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att kvitta det mot underskott i inkomstslaget kapital.
 • Om du har sålt en permanentbostad under de senaste fem åren men inte ansökt om uppskov kan du begära en omprövning av inkomstdeklarationen och få uppskov i efterhand. Uppskovsräntan är slopad från och med beskattningsåret 2021, vilket gör det räntefritt att ”låna” den uppskjutna skatten från och med 1 januari 2021. Slopandet av uppskovsränta gäller både nya och gamla uppskov. Fram till årsskiftet kan omprövning av inkomstdeklarationer för beskattningsåren 2015 och senare göras.
 • Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50% av ersättningen för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30%. Tänk dock på att skattereduktionen bara får utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag mm. Observera att avdraget inte får göras vid förvärv av andelar i företag som investeraren (eller någon närstående) direkt eller indirekt redan är eller har varit delägare i. 

Jämkning och preliminärdeklaration

Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre. Observera att man måste ansöka om jämkning varje år, det går inte att ha stående jämkning.

Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2021 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.

HUS-avdrag

Om ditt skatteunderlag för HUS-avdrag (ROT- och RUT-avdrag) beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.

HUS-avdraget får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter att skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning, fackföreningsavgift och underskott av kapital har gjorts.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för HUS-avdrag) genom t ex

 • återföring av uppskov
 • återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
 • avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
 • extra uttag av lön (om du har möjlighet).

Om betalningen för HUS-arbetena görs efter årsskiftet får du skattereduktionen nästa år istället. Kanske det går att förhandla om en längre kredittid?

Tänk på att om du har gjort HUS-betalningar under 2021 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2022 för att du ska kunna få någon skattereduktion.