Starta företag / A-kassa för företagare

A-kassa för företagare

Faktagranskad artikel

A-kassa är knappast det första man tänker på när man ska starta eller driver ett företag. Men det kan vara bra att känna till regler­na om a-kassa för företagare om det ändå skulle bli ­aktuellt. 

Publicerad: 2021-04-08
Inget krav för a-kassa att vara med i facket

Många tror att man måste vara med i en fackförening för att få vara ansluten till a-kassan, men det går alldeles utmärkt att enbart vara med i ­a-kassan.

A-kassor för företagare

A-kassornas uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Om du som anställd var ansluten till en a-kassa bör du undersöka om du som egen företagare får stå kvar som medlem. Måste du byta A-kassa har du rätt att tillgodo­räkna dig den tidigare medlemstiden.

Det finns speciella ­a-kassor för småföretagare, du kan höra av dig till någon av dem för mer information om vilka regler som gäller för att få rätt till ersättning. Följande a-kassor är till för eller öppna för företagare:

 • Akademikernas erkända ­arbetslöshetskassa AEA,
  08-412 33 00, (www.akademikernasakassa.se)
 • Alfa-kassan
  0771-55 00 99, (www.alfakassan.se)
 • Ledarnas A-kassa,
  0200-87 12 12, (www.ledarnasakassa.se)
 • Unionen,
  0770-77 77 88, (www.unionensakassa.se)
 • Småföretagarnas A-kassa,
  08-723 44 00, (www.smakassa.se)
 • Säljarnas A-kassa
  08-617 02 00, (www.saljarnas-akassa.se)
Vilande företag och a-kassa

Det är i vissa fall inte nödvändigt att lägga ner verksamheten för att få ersättning från a-kassan. Om du inte är verksam i företaget kan du få a-kasseersättning trots att företaget finns kvar. Det får dock inte vara fråga om säsongs­varia­tioner, och det går bara att lägga ditt företag vilande vart femte år. Möjligheten att kunna få ersättning under ett kortare avbrott har tillkommit för att inte avhålla människor från att våga starta nya verksamheter.

Till följd av coronapandemin ska uppehåll i verksamheten som görs under 2020 och 2021 inte beaktas vid prövning av femårsregeln.

A-kassa men ändå bedriva näringsverksamhet

Det finns några olika möjligheter att bedriva din enskilda näringsverksamhet men ändå få a-kassa. Det gäller dig som:

 • har haft en anställning (som du blivit arbetslös från) och drivit ­firman vid sidan av
 • haft en så kallad bisyssla.
Arbetslös från deltids­anställning – företagare

Om du har blivit arbetslös från en deltidsanställning och sam­tidigt med deltidsanställningen under en längre tid bedrivit personlig verk­samhet i ett eget företag, kan du ha rätt till arbets­lös­hets­ersätt­ning för inkomst­för­lust­en från deltidsanställningen, om den personliga verksamheten i företaget har varit begränsad.
Normalt krävs det att anställningen varit minst 17 timmar per vecka och verksamheten i företaget varit högst 10 timmar per vecka. Inkomsten från företaget får inte heller ha överstigit tre gånger ­högsta dag­penningen (se nedan) per vecka före skatt.

Ersättning från a-kassan

A-kassa lämnas normalt under högst 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år får du ersättning under ytterligare 150 dagar, dvs under totalt 450 dagar. A-kasseersättningen är normalt:

 • 80% av ­dagsinkomsten (upp till högsta ersättning) från dag 1 till och med dag 200
 • 70% dag 201 till och med dag 300.

Maxbeloppet i a-kassan är 910 kronor per dag under de första 100 dagarna i ersättningsperioden och därefter 760 kr. Ersättningen beräknas normalt utifrån ett genomsnitt av rörelse­inkomsterna under de senaste tre åren före arbetslösheten. Om verksamheten är nystartad (bedrivit verksamhet under en kortare tid än 24 månader) och du innan starten hade en anställning, kan ersättningen ­grundas på anställningsinkomsten istället.

På grund av coronapandemin är ersättningstaket tillfälligt höjt från 13 april 2020 till 31 december 2022. Under den här perioden kan den som arbetar heltid få upp till 1 200 kronor per dag.

Bisyssla

Bisyssla är ett arbete eller en verksamhet som du utför vid sidan av ett heltidsarbete utan att det påverkar rätten till arbetslöshets­ersättning. För att ett arbete ska godkännas som en bisyssla måste du, före arbetslösheten, ha utfört det vid sidan av ett heltidsarbete under minst tolv månader.

Den del av inkomsten från bisysslan som överstiger 3 060 kr per vecka, kommer att minska din arbetslöshetsersättning.

Om du har en anställning som bisyssla och arbetstiden utökas, betraktas arbetet inte längre som en bisyssla. Det innebär att allt arbete ska deklareras på kassakorten.

För att få ett företag klassat som bisyssla krävs, förutom vad som nämnts ovan, att verksamheten i det företag du vill ha som bisyssla varit klart avskiljbar från huvudverksamhet i ditt ”riktiga” företag.

Arbetstiden och intäkten från bisysslan måste vara begränsade både i sig och i förhållande till den huvudsakliga sysselsättningen.

Grundvillkor för att få a-kasseersättning

För att du ska kunna få a-kasseersättning måste du

 • vara anmäld hos Arbetsförmedlingen
 • vara arbetsför och kunna arbeta minst tre timmar varje dag och minst 17 timmar i veckan
 • även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande
Arbetsvillkor för a-kassa

En arbetslös ska 12 månader direkt före arbetslösheten ha förvärvsarbetat i minst 6 månader och utfört arbete under minst 80 timmar per kalendermånad.

Man kan också använda sig av det alternativa arbetsvillkoret som innebär att den arbetslöse ska ha arbetat i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader, varav minst 50 timmar under var och en av dessa månader.

Arbetslösheten börjar räknas från den dag du anmäler dig som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Till följd av coronapandemin gäller lättnader i arbetskravet fram till 1 januari 2023. Fram till dess räcker det att du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader. 

Medlemsvillkor

För att ha rätt till fri­villig inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid av 12 månader. Om du blir arbetslös innan medlems­villkoret är uppfyllt kan du ansöka om ersättning från grundförsäkringen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!