Starta företag / Företagsnamn och firmateckning

Företagsnamn och firmateckning

Faktagranskad artikel

Här går vi igenom reglerna kring företagsnamn och firmateckning. Vad får ett företag heta och hur skyddar du företagsnamnet? Och vilka får teckna firman, dvs underteckna företagets avtal? 

Publicerad: 2021-04-09

Företagsnamn

Till och med 1 januari 2019 var ”firma” den juridiskt korrekta termen för det namn som en företagare driver sin verksamhet under. Nu är firma­lagen ändrad så att det modernare ordet ”företagsnamn” istället ska användas. Begreppet ”firmateckning” lever dock vidare.

Kontroll vid registrering av företagsnamn

När du ansöker om registrering av företagsnamn gör Bolagsverket en bedömning och företagsnamnet får bara registreras om namnet är tillräckligt ovanligt för att det ska kunna särskil­jas från andra som är registrerade för samma eller liknande verksamhet.

Ett företagsnamn som består av enbart ett ortsnamn eller en allmän benämning på vad företaget gör är inte tillräckligt särskiljande, t ex ­Hudiksvall eller Lack. Däremot kan ett företagsnamn som Hudik­s­valls­lack registreras.

Ett företagsnamn som består av enbart siffror eller bokstäver som inte upp­fattas som ord kan inte heller registreras. Orden behöver inte vara svenska, även utländska ord kan registreras, t ex Handcraft, ­Streaplers eller Midnight Fashion.

Ditt eget namn får du alltid använda som företagsnamn, såvida inte någon annan i samma län registrerat samma namn och samma eller liknande verksamhet. Ett tips är att vid registreringen lägga till namnet på orten där du kommer att vara verksam, då finns möjligheten att namnet kan komma att godkännas även om det redan finns registrerat i länet (gäller namnskydd för enskild firma) eller landet (aktiebolag).

Observera att du inte måste registrera en enskild näringsverksamhet. Registreringen hos Bolagsverket gör du endast för att skydda företagsnamnet. Vissa verksamheter måste dock registreras hos Bolagsverket. 

Hinder mot registrering

Ett företagsnamn kan inte registreras om namnet anses anstötligt. Dit hör namn som innehåller svordomar eller sexuttryck. Företagsnamnet får inte heller vara förväxlingsbart med namnet på någon offent­lig myndighet eller internationell organisation. Namnet får inte heller på något annat sätt vilseleda allmänheten. Att t ex kalla en bokföringsbyrå för Lokala skattekontoret går inte. Företagsnamnet USA går inte heller men däremot t ex USA-importen.

Företagsnamnet får heller inte inne­hålla något som är titel på någons upphovsrättsligt skyddade litterära eller konstnär­liga verk, t ex Musse Pigg eller Mumin.

Skydd för företagsnamn

Om du vill ha ett skydd för företagsnamnet ­råder vi dig att registrera företagsnamnet hos Bolagsverket. Visserligen kan du så småningom få ett visst skydd genom inarbetning, men detta är inte lika starkt som ett registreringsskydd.

För enskild näringsverksamhet gäller namnskyddet enbart i det egna ­länet. Vill du ha skydd inom ett större område, måste du skyddsregis­t­rera företagsnamnet i flera län.

Aktiebolags och ekonomiska föreningars namn är automatiskt ­skyddade i hela landet.

Läs mer längre fram om hur registreringen går till.

Oregistrerad enskild näringsverksamhet

Det finns många enskilda näringsidkare som inte har registrerat något företagsnamn, utan enbart finns med i Skatteverkets företagar­regist­er. Du anses ha enskild näringsverksamhet både skatte- och moms­mässigt även om du inte har ­registrerat företagsnamnet hos Bolagsverket.

Skyldigheten att registrera enskild näringsverksamhet i handels­registret gäller enbart enskilda firmor som är skyldiga att upprätta årsredovisning, dvs väldigt stora enskilda firmor (finns endast ett fåtal i landet).

Observera att alla enskilda näringsidkare frivilligt får regist­rera sig, även om de inte är tvungna. Det kan ge ett seriöst intryck för den som söker information om ditt företag i Bolagsverkets handelsregister.

Om du vill registrera företagsnamnet

Du kan anmäla ditt företag på Bolagsverkets blankett 903 eller på www.verksamt.se. Förutom att registrera själva företaget på ­verksamt.se kan du även lämna de upp­gifter Skatteverket behöver för moms- och/eller arbetsgivarregistrering (Företagsregistrering). 

På anmälan fyller du i namn, personnummer och adress samt företagsnamn, adress och verksamhet. Ha gärna några namn­förslag på lager om det skulle visa sig att de du lämnat in i samband med registreringen inte godkänns. Försök att beskriva företagets verksamhet så noga som möjligt, t ex:

  • konsulttjänster inom it och företagsadministration
  • lunchrestaurang
  • livsmedelsbutik
  • sågning och hyvling av virke
  • skogsentreprenader och översättningar.

Anledningen till att du ska beskriva verksamheten är att Bolagsverket ska kunna bedöma om ditt företagsnamn kolliderar med någon annans som bedriver samma eller liknande verksamhet. Registreringen är alltså bara ett namnskydd. Från Skatteverkets sida är det inget som hindrar att du sedan gör andra saker än vad du skrivit i din ansökan och som står i registreringsbeviset.

Överlåtelse av företagsnamn

Normalt ingår företagsnamnet (såvida det inte är ditt eget namn) när du säljer ditt företag. Du får överlåta företagsnamnet bara om du samtidigt överlåter det företag där företagsnamnet används.
Själva företagsnamnet är en immateriell tillgång. Eftersom det inte har något självständigt värde kan det inte utmätas eller pantsättas.

Firmateckning

När du som fysisk person (människa) undertecknar ett papper gör du det genom att helt enkelt skriva din namnteckning.

I en enskild firma är det alltid bara näringsidkaren som under­teck­nar handlingar eftersom han är ensam firmatecknare. Du kan givet­vis också genom fullmakt tillåta någon annan att t ex dispo­nera ett bankkonto eller köpa eller sälja något för din räkning. En sådan fullmakt kan gälla för en viss tidsperiod eller tills den återkallas.

För en juridisk person som ett handelsbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är det mer komplicerat. En juridisk person kan inte ha någon namnteckning. Därför finns det regler om firma­teck­ning.

Regler för firmateckning

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!