Starta företag / Försäkringar för dig som driver företag

Försäkringar för dig som driver företag

Faktagranskad artikel

Som företagare finns det anledning att se över vilka försäkringar du behöver. Det kan gälla inventarier, lokaler, dig själv eller din familj. En olycka händer lätt och ett dåligt försäkringsskydd kan bli mycket kostsamt. 

Publicerad: 2021-04-09

Frågor kring företagsförsäkring får du bäst hjälp med genom att ta kontakt med ett försäkringsbolag. Även om du får god hjälp från ett bolag bör du jämföra priser och villkor mellan flera bolag innan du bestämmer dig. Men innan du kontaktar ett försäkringsbolag kan det vara bra att vara litet påläst, t ex genom att läsa den här artikeln.

Försäkring vid företag i bostaden

Många småföretagare bedriver sin verksamhet i någon del av bostaden. Det kan vara en konsult som har inrett ett kontor i ett sovrum eller en slöjdare som har gjort verkstad av gillestugan. Många litar på att hemförsäkringen och den vanliga villa­försäkringen gäller. Men så är det inte i alla lägen.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller bara för sådant lösöre som finns i ett ­normalt hem och som enbart används för privat bruk. Försäkringsbolagen undantar sådant som används i förvärvsverksamhet. Med förvärvsverksamhet räknas sådant som ger intäkter. Det behöver inte vara fråga om vinstsyfte, så här skiljer sig försäkringsvillkoren från skatte­reglerna. En hobby utan vinstsyfte kan av försäkrings­bolaget klassas som förvärvsverksamhet.

Lösöre i förvärvsverksamhet kan exempelvis vara verktyg, inven­ta­rier och lager av råvaror och färdiga produkter.

Hemförsäkringspremien är inte avdragsgill i näringsverksamheten.

Svåra gränsdragningar

Här uppstår givetvis stora gränsdragningsproblem. En eller flera datorer finns i snart sagt varje hem. En dator som används för spel och inter­net­surf­ande omfattas av hem­försäkringen. Men om den dessutom används för den egna firmans bokföring kan försäk­ringsbolaget vid en skada anse att den huvudsakligen används i förvärvsverksamhet, och då lämnas ingen ersättning.

Villaförsäkring

Den vanliga villaförsäkringen täcker normalt skador på bygg­naden även om du bedriver en mindre förvärvsverksamhet där. Ett villkor är att du uppfyller normala säkerhetsföreskrifter när det gäller exempelvis installationer och hantering av kemikalier. Skulle det vid en skada visa sig att du inte varit tillräckligt ­aktsam kan försäkringsbolaget minska skadeersättningen.

Om du har en riskabel verksamhet bör du komplettera din villa­försäk­ring med en företags­del. Annars riskerar du att inte få full ­ersätt­ning vid en skada.

Premien för företagsdelen av försäkringen är avdragsgill. Det är dock inte premien för villaförsäkringen.

Företagsförsäkring

Det finns en hel del att tänka på när du tecknar en försäkring för din verksamhet. Försäkringen ska täcka värdet av tillgångarna samtidigt som du vill betala en så låg premie som möjligt. Dessutom måste du veta vad försäkringsbolaget kräver av dig och vad du bör göra för att minska skaderiskerna.

Uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada.

Du måste t ex ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

Förutom brand och stöld omfattar företagsförsäkringens grundskydd oftast en ­ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en avbrottsförsäkring. Av dessa är ansvarsförsäkringen mycket viktig. Den ersätter vad du kan bli skyldig att betala i skadestånd t ex om någon skadar sig i din lokal eller om dina produkter orsakar skada. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader mm om du blir indragen i någon rättslig tvist. Avbrottsförsäkringen ger dig ersättning vid driftstopp och täcker då uteblivna intäkter. Tilläggsförsäkringar kan tecknas utifrån behov.

Premien för företagsförsäkringen är en avdragsgill kostnad i närings­verksamheten.

Kombinerad företagsförsäkring – KOFF

Den kombinerade företagsförsäkringen (KOFF) är avsedd för mindre företag. Den ger ett omfattande grundförsäkringsskydd som kan kompletteras genom bland annat följande tilläggsförsäkringar:

  • Maskinförsäkring.
  • Maskinavbrott.
  • ROT-försäkring, dvs arbete med reparation, ombyggnad och tillbyggnad utanför ordinarie försäkringsställe.
  • Arbetsområde, avser arbete i form av entreprenad-, installations- eller reparationsarbete som utförs utanför ordinarie försäkringsställe.
  • Förmögenhetsbrott.
Konsultansvarförsäkring

Av landets samtliga konsulter är väldigt många soloföretagare. De finns i många olika branscher och utför de mest skiftande uppgifter. De risker de är exponerade för beror givetvis mycket på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Många konsulter klarar sig med en ansvarsförsäkring som ersätter person- och sakskador. I en ren rådgivande verksamhet, t ex advokat, kan en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada vara den rätta försäkringen. I en annan konsultverksamhet kan en försäkringslösning som täcker såväl sak- och personskador som rena förmögenhetsskador vara nödvändig.

I en konsultverksamhet kan det uppstå fel eller brister i utredningar, beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som yrkesmässigt lämnas till kunder. Den allmänna ansvarsförsäkringen täcker inte skador av detta slag. Därför måste du som livnär dig på rådgivande verksamhet teckna en särskild konsultansvars­försäkring. Det kan gälla dig som arbetar som arkitekt, ingenjör eller inom bygg- eller entreprenadbranschen.

Det finns även särskilda ansvarsförsäkringar för advokater, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, it-konsulter samt redovisnings- och företagskonsulter.

Affärsförsäkring (frisörer, läkare, tandläkare m fl)

Affärsförsäkringen är en variant av företagsförsäkringen som är anpassad till de behov som finns i olika affärsrörelser. Den är särskilt lämplig för dig som är verksam som frisör, läkare eller tandläkare men även andra serviceverksamheter.

En vanlig tilläggsförsäkring är för skada vid kundolycksfall.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är avsedd för dig som äger fastigheter. Försäkringen gäller inte bara byggnaderna utan även tillhörande egendom.

Som exempel på tilläggsförsäkring kan nämnas saneringsavtal för att få hjälp mot bl a skadedjur.

Lantbruksförsäkring

För dig som driver lantbruk eller arrenderar ut en gård kan lantbruksförsäkringen vara ett vettigt alternativ. Den omfattar olika byggnader, lantbruksmaskiner och lantbruksprodukter. Även levande djur kan ingå.

De viktigaste tilläggsförsäkringarna är skogsbrands- eller skogs­försäkring.

Socialförsäkringen

Som företagare gäller samma regler för dig som för anställda. Du har rätt till sjukpenning, för­äldra­penning, pension, bostads­bidrag mm.

Du kan också få speciellt stöd om du har en funktionsnedsättning eller blir arbets­skadad. 

Arbetsskadeförsäkring

Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Detta gäller både för dig och dina anställda. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kompletterar ersättningen från social­försäkringen och kan ge olika former av ersättning för personligt lidande. Det kan vara ersättning under den akuta sjukdomstiden och för bestående invaliditet.

Företag med eller utan anställda

Företag utan anställda kan teckna en så kallad beredskapsförsäkring hos Fora. Försäkringen gör att alla nyanställda arbetare automatiskt omfattas av försäkringsavtalet från första anställnings­dagen. Dessutom omfattas företagets ägare samt dennes make/maka (om hon eller han är verksam i företaget) av arbetsskadeförsäkringen TFA.

Försäkringar enligt kollektivavtal

Har du anställda och är ansluten till ett kollektivavtal är du skyldig att teckna de försäkringar som är bestämda i kollektivavtalet. ­Tjänstemän försäkras genom Collectum, som skickar försäkrings­bekräftelser och pensions­besked.

Arbetare försäkras via Fora. Fora informerar om och fakturerar ­försäkringarna medan AFA Försäkringar normalt sköter adminis­tra­tionen kring försäkringarna, såsom förvaltning och skadereglering.

För att försäkra dig om att alla nyanställda automatiskt omfattas av alla avtalsförsäkringar och Avtalspension SAF-LO från första anställ­ningsdagen, kan du via Fora teckna en så kallad beredskapsförsäkring. Du som egen företagare samt eventuell make (om denne är verksam i företaget) omfattas då av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Försäkringen kostar ca 200 kr per år.

Är du inte bunden av kollektivavtal eller hängavtal har du ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar. Du kan dock frivilligt teckna vissa avtalsförsäkringar för dig och dina anställda.

Både Fora- och Collectum-premien är som regel avdragsgill i före­taget men du måste betala särskild löneskatt på den del som avser pension för de anställda.

Gruppförsäkringar

I många fall kan det för din egen del vara fördelaktigt att teckna en gruppförsäkring, t ex gruppsjukförsäkring eller grupplivförsäkring. Premien är oftast lägre än för t ex en privat kapitalförsäkring. ­Premien är avdragsgill i näringsverksamheten.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring försäkrar dig, eller den du väljer som för­måns­tagare, om en viss summa pengar i framtiden. I vissa sam­manhang kallas kapitalförsäkring för livförsäkring.

Till skillnad från sparandet i en pensionsförsäkring utbetalas ­normalt en kapitalförsäkring vid ett enda tillfälle.

Premien är inte avdragsgill men istället är pengarna som betalas ut skattefria.

Pensionsförsäkring

Om du vill öka din framtida pension eller skaffa ett starkare familje­skydd kan du välja att teckna en pensionsförsäkring. Du kan välja mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring. En traditionell försäkring ger dig en garanterad ränta medan du i en fondförsäkring själv väljer hur kapitalet ska placeras.

En pensionsförsäkring får du tidigast börja plocka ut från 55 års ålder och under en tid av minst fem år.

Premierna för pensionssparandet är inom vissa ramar avdragsgilla i företaget. När pensionen faller ut ­betalar du vanlig inkomstskatt.

Försäkringar för egna företagare

De flesta försäkringar som tecknats via kollektivavtal omfattar inte VD i aktiebolag eller egna företagare. Med egen företagare menas ägaren i en enskild firma, alla delägare i ett handelsbolag samt aktieägare med minst en tredjedel av aktierna (ensam eller sammanräknat med barn, make och förälder) i ett aktiebolag. Som VD eller egen företagare bör man därför se över sina försäkringar.

När Anders, som är son i familjeföretaget, började sin tjänst tecknades ett komplett försäkringsskydd för honom. Efter några år i företaget blir han ­delägare. Anders köper 10% av aktierna men tillsammans med sina ­föräldrar äger han mer än en tredjedel av aktierna i bolaget. Därmed ­omfattas han inte längre av AGS, TGL eller avtalspensionsförsäkringen. För att inte stå utan dessa försäkringar krävs att Anders själv skaffar sig lämpliga försäkringar.

Särskild löneskatt

På det pensions­sparande du gör avdrag för i verksamheten måste du betala en särskild löneskatt. Löneskatten är 24,26%. Den läggs på din slut­skatte­sedel tillsammans med dina övriga skatter och avgifter.

Nu blir inte skatten så hög som siffrorna kanske får dig att tro. Löneskatten är avdragsgill i verk­samheten och därmed blir nettokostnaden ungefär hälften.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!