Starta företag / Nyckeltal

Nyckeltal – så räknar du

Faktagranskad artikel

Ekonomiska nyckeltal syftar till att ge överskådlig och tydlig information om företagets ekonomi. Nyckeltalen byggs upp av information från balansräkningen och resultaträkningen. Den övergripande tekniken vid beräkning av olika nyckeltal är att ställa olika poster i redovisningen i relation till varandra. Med hjälp av dessa relationstal får man en tydligare bild av företagets starka och svaga sidor.

Publicerad: 2021-04-20
Nyckeltal kan beräknas manuellt eller automatiskt

Det är inte särskilt svårt att räkna ut nyckeltalen för hand. Men med utgångspunkt från de siffror som du får ut från ditt redovisningsprogram kan du välja att automatiskt ta fram nyckel­talen i något analysprogram.

Det är alltid svårt att ge riktlinjer för vilka värden du bör ha på de olika nyckeltalen. De kan skilja sig mycket mellan olika branscher.

Den bästa nyttan av analysen får du när du jämför nyckeltalen för olika tidsperioder i ditt eget företag.

Omsättning

Omsättningen är ett enkelt nyck­el­tal. Det är hur mycket företaget har sålt varor och tjänster för ­under en viss period. Det säger ingenting om lönsamheten men används ändå ofta som ett mått på framgång.

Om omsättningen ökar alltför snabbt får företaget nästan alltid stora problem med likviditeten. Pengarna räcker inte till för att betala räkningarna i tid.

Omsättningsökningen mäts i procent. I en inflationsekonomi är det viktigt att du korrigerar omsättningen mot prisindex, så att du inte tror att försäljningen ökar i antal räknat när det bara är priserna som ökar.

En annan orsak till omsättningen som du också bör titta på är om företaget växt på grund av företagsköp. En sådan tillväxt är inte ett lika bra tecken på framgång som så kallad organisk tillväxt (dvs när företaget växer av egen kraft).

Bruttovinst

Bruttovinsten beräknas bara i ­företag som säljer varor.

Bruttovinsten är försäljningen minus varukostnaderna. Om du tar bruttovinsten i procent av omsättningen får du marginalen i ­procent. Bruttovinsten i procent av varukostnaderna blir ­pålägget.

I de flesta fall är bruttovinsten det som är kvar efter att de rörliga kostnaderna har dragits av. Bruttovinsten ska täcka de fasta kost­naderna. Därför blir en högre bruttovinst en bra hävstång för att öka lönsamheten. En högre bruttovinst kan du få genom att öka omsättningen eller genom att öka marginalen i procent.

Stinas Blommor säljer under ett år blommor för 840 000 kr. ­Blommorna köps in för 390 000 kr. Bruttovinsten är 840 000 – 390 000 = 450 000 kr.

Marginalen blir 450 000/840 000 = 53%. Hennes fasta kostnader är 400 000 kr så företaget går med en vinst på 50 000 kr.

För att fördubbla vinsten till 100 000 kr måste hon antingen öka omsätt­ningen från 840 000 kr till ca 940 000 med oförändrad marginal eller öka marginalen från 53% till 60% med oförändrad omsättning, t ex genom att få ner kostnaderna för ­inköpen. 

Kassalikviditet

Kassalikviditeten är ett populärt nyckeltal som visar omsättningstillgångarna (utom varulagret) ­delat med kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är mer än 100% kan företaget antagligen betala sina kortfristiga skulder i rätt tid under förutsättning att kunderna betalar sina fakturor i tid. En kassa­likviditet på mer än 200% ger en god nattsömn även om detta kanske inte ger den optimala vinsten.

Balanslikviditet

Balanslikviditeten är omsättningstillgångarna dividerat med kort­fristiga skulder. Här får alltså även varulagret vara med. Detta bör dock vara så litet som möjligt. Balanslikviditeten varierar avsevärt mellan olika företag. Detta mått är inte lika viktigt som kassalik­vi­diteten.

Soliditet

Soliditeten är eget kapital dividerat med totalt kapital. Nyckeltalet är ett mått på hur stor del av tillgångarna företaget har finansierat med egna pengar (till skillnad från den del som är finansierad med lån och andra skulder).

Det är ofta bra att ha en hög soliditet, såvida du inte får högre avkast­ning på de pengar du satsar i företaget än vad du betalar i ränta på lånen. Är soliditeten 100% betyder det att företaget inte har några skulder alls.

Säg att du lånar 100 000 kr, som du satsar i företaget. Tack vare lånet ökar vinsten med 9 000 kr. Låneräntan är 5%, dvs räntan är 5 000 kr. Alltså lönade det sig i det här fallet att låna, trots att soliditeten sjönk.

Lagrets omsättningshastighet

Det är i alla lägen bra att ha ett så litet lager som möjligt, dock måste du givetvis kunna hålla den servicenivå som kunderna vill ha. Dina leveranstider måste vara rimliga.

Nyckeltalet lagrets omsättningshastighet är de sålda varornas inköpspris dividerat med lagervärdet. Om lagervärdet varierar under året måste du räkna ut ett genomsnitt.

Stinas Blommor har vid årets början ett lager på 30 000 kr. Vid årets slut är lagrervärdet 40 000 kr. Det ger ett genomsnittligt lager på 35 000 kr.

Hon har köpt varor för 390 000 kr, så lagrets omsättningshastighet blir 390 000/35 000 = 11,14. Hon har alltså omsatt lagret drygt 11 gånger under året, dvs varorna har legat i ­lager i genomsnitt 360/11,14 = 32 ­dagar innan de har sålts.

Detta avser lagret som helhet. Blomkrukorna ligger säkert längre och de ­färska snittblommorna förhoppningsvis kortare tid i lager.


De olika branschorganisationerna brukar kunna tala om vad som är en bra omsättningshastighet inom just din bransch.

Lämnad kredittid

Det är viktigt att du får betalt snabbt för dina fakturor. Dels påverkar det likviditeten, dels lönsamheten eftersom du då ­behöver ­utnyttja kontokrediten mindre.

För att räkna ut den genomsnittliga kredittiden tar du kund­ford­ring­arna gånger 360 och dividerar med kreditförsäljningen inklusive moms.

Stinas Blommor säljer för 90 000 kr inkl moms mot faktura under ett år. Kundfordringarna är i genomsnitt 16 000 kr. Den genomsnittliga kredit­tiden blir 16 000 x 360/90 000 = 64 dagar. Hon skriver 30 ­dagars betalningstid på fakturorna så 64 dagar är uruselt och beror på att hon är så dålig på att skicka betalningspåminnelser.

Att hon är lika dålig på att skriva fakturor snabbt påverkar också kredit­tiden negativt.


Detta var några av de viktigaste nyckeltalen. Dessutom finns nyckeltal för lönsamhet i förhållande till satsat kapital i företaget. Dessa lönsamhetsmått tycker vi dock är svåra att använda i små företag. Vinsten i dessa företag kan svänga betydligt beroende på hur mycket ägaren väljer att ta ut i lön, ägarens skatteplanering och andra liknande faktorer.

Är du intresserad av nyckeltal och andra företagsekonomiska frågor rekommenderar vi starkt boken Företagets ekonomi »

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!