Aktie 

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Gentemot aktiebolaget är en aktie odelbar, men flera personer kan äga en aktie gemensamt.

Den handling som styrker äganderätten till aktien kallas aktiebrev.

En aktie ger bl a rätt till utdelning, rösträtt vid bolagsstämman samt del i tillgångarna om bolaget likvideras.

Aktier kan ha olika röstvärde. Normalt har A-aktier högre röstvärde än övriga (B- och C-aktier). Man skiljer också mellan stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna har vanligen företräde vid aktieutdelning.

Det finns ett antal metoder för aktievärdering, t ex substansvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden. Värderingsmetoderna används främst vid värdering av onoterade aktier, t ex aktier i fåmansföretag, men även vid ekonomiska analyser av marknadsnoterade företag (men oavsett vad denna analys visar framgår marknadsvärdet på marknadsnoterade aktier av den aktuella börskursen).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.