Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över vilka som äger aktierna i ett aktiebolag. Det är aktiebolagets styrelse som ansvarar för att det finns en aktiebok.

Aktieboken ska innehålla uppgift om:

  • Vilket slag aktien tillhör (om det finns aktier av olika slag i bolaget)
  • Varje akties nummer
  • Aktieägarnas namn, adress, person- eller organisationsnummer eller annat identifieringsnummer
  • Eventuella aktiebrevsom har utfärdats
  • Ifall aktierna omfattas av ett förbehåll som inskränker aktiernas överlåtbarhet.

Aktieböcker som upprättats före 1 juli 2006 kan sakna uppgifter om aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktierna omfattas av ett överlåtelseförbehåll.

Aktieboken är offentlig

Aktieboken är offentlig, men behöver inte skickas ut gratis till den som begär det. Kravet på tillgänglighet anses uppfyllt om den intresserade exempelvis får läsa förteckningen på en bildskärm. Styrelsen är inte heller skyldig att hålla aktieboken tillgänglig på bolagsstämmorna.

Behöver inte vara en bok

Aktieboken behöver inte bestå av en inbunden bok. Det räcker med ett lösblads- eller kortsystem. Aktieförteckning vore därför en bättre benämning än aktiebok. Om aktierna byter ägare måste ändringarna göras tydligt och på ett sådant sätt att man kan följa ändringarna. Aktieboken kan föras i dator. I så fall är aktieboken ett personregister enligt GDPR.

I ett litet aktiebolag med en eller ett fåtal aktieägare blir aktieboken mera en formalitet. Det räcker med ett dokument som du sätter in i den pärm där du har dina bolagspapper.

Om aktiebolaget saknar aktiebok

Den som låter bli att föra aktiebok eller vägrar att lämna ut den, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Det är styrelsens ansvar att se till att det förs aktiebok.

Ansvaret att föra aktiebok omfattar även äldre aktieböcker. Aktieboken
ska bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.

Du kan läsa mer om aktiebok, aktiebrev och allt annat som har med aktiebolag att göra i vår bok Eget aktiebolag »

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för aktiebok - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.