Aktiebolag / Avveckling av aktiebolag

Olika sätt att avveckla ett aktiebolag

Faktagranskad artikel

I den här artikeln går vi igenom de olika sätten att avveckla ett aktiebolag. 

Publicerad: 2023-05-23

Avvecklingsformer

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag:

 • likvidation
 • fusion
 • fission (delning av aktiebolag)
 • konkurs
 • skalbolagsaffär.
Likvidation
Vad är en likvidation?

Ett aktiebolag kan upplösas genom likvidation. Det går ut på att bolagets tillgångar avyttras, alla skulder betalas och att den överskjutande behållningen fördelas bland aktieägarna. Likvidation kan göras på frivillig väg genom ett bolagsstämmobeslut (frivillig likvidation). I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att gå i likvidation (tvångslikvidation).

Ett grundläggande krav i en likvidation är att alla fordringsägarna ska få betalt innan likvidationen avslutas. Bestämmelserna för likvidation innehåller därför noggranna regler för hur detta ska gå till. Ansvaret för detta har en likvidator. Denne utses i allmänhet av Bolagsverket. Endast personer som är lämpliga för uppdraget kan utses.

Avveckling genom likvidation

Så snart ett aktiebolag ska avvecklas genom likvidation ska en likvidator utses. Likvidatorn ska svara för allt arbete med likvidationen. Det ingår i likvidatorns uppgifter att

 • informera alla kända och okända personer som lånat ut pengar till bolaget
 • sälja alla tillgångar
 • betala alla skulder
 • upprätta utskiftnings- och redovisningshandlingar
 • verkställa utskiftning ut kvarvarande pengar till aktieägarna.
Fusion
Vad är en fusion?

Med fusion menas att samtliga tillgångar och skulder i ett bolag övertas av ett annat bolag (det övertagande bolaget) och att det förstnämnda bolaget (det överlåtande bolaget) upplöses utan likvidation. När fusionen är genomförd har samtliga av det överlåtande bolagets rättigheter och skyldigheter övergått till det övertagande bolaget.

Då även bolagets skulder övergår till en ny ägare innebär en fusion att fordringsägarna måste skyddas. Fusionen får inte medföra att risken för att fordringsägarna ska förlora sina fordringar ökar. Av den anledningen innehåller lagstiftningen detaljerade föreskrifter om hur en fusion ska gå till. Vidare är ett grundläggande krav att fordringsägarna ska få vetskap om fusionen innan den får genomföras.

Fusionsformer

Aktiebolagslagen skiljer på två sorters fusioner:

 • kombination och
 • absorption.

Med kombination menas att två eller flera bolag, bildar en nytt, övertagande bolag. Bolagen kombineras i det nya övertagande bolaget. Med absorption menas att ett eller flera bolag överlåts till ett befintligt, övertagande bolag. Överlåtande bolag absorberas av (går upp i, sammansmälter med) det övertagande bolaget. Absorption kan göras på två sätt:

 • av ägarmässigt oberoende bolag och
 • av helägda dotterbolag och moderbolag.

Vi får sammantaget tre olika fusionsformer:

 • kombination
 • absorption av ägarmässigt oberoende bolag
 • absorption av helägt dotterbolag.

När vi i fortsättningen enbart skriver absorption syftar vi på absorption av ägarmässigt oberoende bolag. I annat fall skriver vi absorption av helägt dotterbolag. Av de tre fusionsformerna är den vanligaste fusionsformen ”absorption av helägt dotterbolag” som används mest i praktiken. De övriga fusionsformerna medförde tidigare uttagsbeskattning vilken gjorde dem ointressanta att använda. Numera är alla fusionsformer befriade från uttagsbeskattning, varför antalet fusioner genom kombination och absorption ökar.

Man kan inte själv ha alla svaren. Använd vår Frågeservice som din externa resurs i skatte-, redovisnings- och personalfrågor. Från 459 kr/mån är du aldrig mer svarslös.
Fission
Vad är en fission av ett aktiebolag?

Fission betyder klyvning eller delning. Med delning av ett aktiebolag menas att tillgångar och skulder i ett bolag (överlåtande bolag) övertas av ett eller flera andra aktiebolag (övertagande bolag). Delningen kan ske utan att det överlåtande bolaget upplöses eller genom att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. När delningen är genomförd har den överlåtna delen av bolagets rättigheter och skyldigheter övergått till det övertagande bolaget eller de övertagande bolagen. Eftersom även en del eller alla av bolagets skulder övergår till en ny ägare innebär en delning att fordringsägarna måste skyddas. Delningen får inte medföra att risken för att fordringsägarna ska förlora sina fordringar ökar. Av den anledningen innehåller lagstiftningen detaljerade föreskrifter om hur en delning ska gå till. Vidare är ett grundläggande krav att fordringsägarna ska få vetskap om delningen innan den får genomföras.

Former för delning av aktiebolag

Aktiebolagslagen skiljer på två sorters delning av aktiebolag:

 • Det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.
 • En del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Övertagande bolag kan antingen vara redan bildade aktiebolag eller aktiebolag som nybildas genom delningen. Aktieägarna i det överlåtande bolaget kan ersättas genom pengar eller genom att få aktier i det eller de övertagande bolagen.

Avveckling genom delning

Det bolag som ska delas och det eller de övertagande bolagen upprättar en delningsplan. Delningsplanen ska godkännas av bolagetsstyrelse, borgenärer och av Bolagsverket. Vidare ska den behandlas av en bolagsstämma i det överlåtande bolaget.

Konkurs
Vad är en konkurs?

När ett aktiebolag eller annan person är på obestånd ska denne försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) menas att bolaget inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Ett bolag kan försättas i konkurs efter begäran av dess styrelse eller från någon som har en fordran på bolaget. En begäran om att ett bolag ska försättas i konkurs ska skickas till den tingsrätt där bolaget har sitt säte (hemort).

Avveckling genom konkurs

En konkursansökan prövas alltid av tingsrätten. Beslutar tingsrätten att bolaget ska försättas i konkurs utser tingsrätten även en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att realisera alla tillgångar i bolaget och omvandla dem till pengar. De pengar som flyter in delas sedan ut till bolagets fordringsägare efter en särskild rangordning som regleras av förmånsrättslagen.

När samtliga medel är fördelade avlägger konkursförvaltaren en slutredovisning och därefter avslutas konkursen. En konkurs är avslutad

 • i konkurser med utdelning; när tingsrätten fastställt utdelningsförslaget
 • i konurser utan utdelning; när avskrivningsbeslutet vinner laga kraft.

När konkursen är avslutad är bolaget upplöst.

Skalbolagsaffär
Vad är en skalbolagsaffär?

En skalbolagsaffär (eller vinstbolagsaffär som den också kallas) innebär att företagsledaren säljer bolagets tillgångar och betalar bolagets skulder. Kvar blir ett så kallat skalbolag som bara består av pengar. Därefter säljer man samtliga aktier i bolaget.

Avveckling genom skalbolagsaffär

En skalbolagsaffär är i allmänhet det enklaste sättet att avveckla ett aktiebolag. Säljaren får betalt på en gång och ansvaret för bolaget övergår direkt på köparen.

Tyvärr är det inte alltid så lätt att sälja aktierna i ett ”begagnat” bolag. Även om det finns en köpare så är en försäljning av samtliga aktier i bolaget inte helt riskfri för säljaren. Köparen ställer i allmänhet krav på en garanti som går ut på att om några okända skulder dyker upp efter köpet, som hör till tiden före, så ska säljaren betala dessa. Detta innebär att säljaren går i borgen för alla okända skulder som bolaget kan ha. Det kan t ex vara att en taxering underkänts och bolaget påförs en kvarskatt som ingen räknat med.

Dessutom finns alltid risken för att det är en oseriös köpare som aldrig bryr sig om att registrera en ny styrelse. Istället tömmer man bolaget på dess likvida medel och lämnar sedan bolaget åt sitt öde. Köparen drabbas då av onödiga obehag när myndigheterna börjar granska vad som hänt.

Vid alla skalbolagsaffärer är det viktigt att kontrollera att köparen är seriös. Köpeavtalet bör alltid upprättas av en expert. Vidare måste säljaren alltid kontrollera att köparen verkligen registrerar en ny styrelse i bolaget hos Bolagsverket.

För att säljaren inte ska riskera att beskattas för en eventuell kapitalvinst vid försäljningen i inkomstslaget näringsverksamhet (=hög skatt) måste säljaren försäkra sig om att köparen eller någon annan ser till att bolaget lämnar en skalbolagsdeklaration inom föreskriven tid till Skatteverket, samt att, om Skatteverket begär det, köparen eller bolaget ställer erforderlig säkerhet för den obetalda skatten i bolaget till Skatteverket.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!