Genomsnittskurs

Med genomsnittskurs menas den genomsnittliga kursen på en valuta under en redovisningsperiod.

Om ett företag har en utländsk verksamhet ska de värden som finns i den utländska verksamhetens resultaträkning räknas om till moderföretagets redovisningsvaluta. 

Som approximation av faktiska kurser kan företaget enligt Bokföringsnämnden använda en genomsnittskurs eller en standardkurs för en viss period. En approximation kan användas om den ger ett tillfredsställande värde jämfört med en omräkning enligt avistakurs. Det innebär att en omräkning enligt en genomsnittskurs inte kan användas vid kraftiga valutakursfluktuationer eftersom en sådan kurs ger för stora avvikelser i jämförelse med en omräkning enligt avistakurs.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.