Bokföringsskyldiga

I princip är alla juridiska personer bokföringsskyldiga oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte. Fysiska personer är endast bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet.

Följande måste enligt bokföringslagen ha en ordnad bokföring:

• alla näringsidkare. Med näringsidkare menas alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet, även om den har väldigt liten omfattning.

• alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, även om de inte bedriver någon näringsverksamhet eller om verksamheten är vilande.

ideella föreningar, trossamfund och stiftelser (små) för den näringsverksamhet som de bedriver eller (stora) för all verksamhet.

• alla som hyr ut en näringsfastighet eller brukar en sådan, exempelvis en lantbruksenhet.

Observera att bokföringsskyldigheten kvarstår även i konkurs.

Löpande bokföring

Enligt Bokföringslagen ska affärshändelser bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Bokföringen av andra transaktioner får senareläggas om det är förenligt med god redovisningssed.

Enligt god redovisningssed får bokföringen av andra transaktioner än kontanta in- och utbetalningar senareläggas enligt följande (BFNAR 2013:2):

FöretagBokföringen kan senareläggas till
Alla företag50 dagar efter utgången av månaden då affärshändelsen inträffade
Företag med omsättning under 3 miljoner kr50 dagar efter kvartalets utgång
Företag med
- omsättning under 1 miljon kr,
- max 50 verifikationer, och
- max 250 affärshändelser
60 dagar efter räkenskapsårets utgång
Enskild firma
– utan EU-handel
– omsättning under 1 miljon kr
- max 50 verifikationer, och
- max 250 affärshändelser
Den dag deklarationen ska vara inlämnad

Bokföringen av kontantbetalningar som registreras i ett certifierat kassaregister får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad som affärshändelsen inträffade.

Bokföringen får senareläggas endast om verifikationerna ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs i avvaktan på bokföring.

Årsbokslut eller årsredovisning

Alla bokföringsskyldiga företag, även de allra minsta, ska upprätta ett årsbokslut. Vissa företag är skyldiga att upprätta en årsredovisning (se tabellen nedan).

Huvudregelverk för upprättande av årsredovisning är K3 (BFNAR 2012:1). K3 är ett samlat regelverk för samtliga företag (oavsett organisationsform) som ska upprätta en årsredovisning.

Mindre företag får som alternativ till K3 tillämpa Bokföringsnämndens ­allmänna råd Årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 (K2). K2 är ett regelverk som innehåller förenklingar för de mindre företagen. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning, publika aktiebolag och mindre företag som är moderföretag i en koncern som upprättar koncernredovisning måste tillämpa K3.

Mindre företag som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning, och som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor, får dock upprätta ett förenklat årsbokslut. Exempel på företag som får upprätta ett förenklat årsbokslut är små enskilda firmor och små handelsbolag med endast fysiska personer som delägare.

Enskilda firmor och ideella föreningar/registrerade trossamfund som upprättar ett för­enklat årsbokslut (K1) ska följa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2006:1, respektive BFNAR 2010:1. För handelsbolag finns ännu ingen vägledning för hur man upprättar ett förenklat årsbokslut.

Övriga företag som avslutar sin bokföring med ett årsbokslut och som inte upprättar ett förenklat årsbokslut ska tillämpa K-regelverket BFNAR 2017:3 (K2/K3-Årsbokslut).

Gränsvärden för större företag

Gränsvärdet för vad som menas med större företag/koncerner är företag/koncerner som uppfyller minst två av följande villkor:

 • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
 • värdet av företagets/koncernens tillgångar enligt balansräkningarna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 milj kr
 • nettoomsättningen i företaget/koncernen enligt resultaträkningarna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 milj kr.
Gränsvärden för större koncerner

Koncerner kan beräkna gränsvärdet utan att göra elimineringar mellan koncernföretagen. Räknas gränsvärdena utan att göra elimineringar ska dock balansomslutningen respektive nettoomsättningen höjas med 20%. Det betyder att gränsvärden i så fall uppgår till:

 • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
 • värdet av företagets/koncernens tillgångar enligt balansräkningarna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 48 milj kr
 • nettoomsättningen i företaget/koncernen enligt resultaträkningarna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 96 milj kr.
Sammanställning av bokföringsskyldighet och skyldighet att avsluta räkenskaperna
VerksamhetBokföringsskyldighetAvsluta räkenskaperna
Fysiska personer
1) Enskild näringsidkare som normalt har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr (inte är moderföretag i en stor koncern)JaFörenklat eller K2/K3-Årsbokslut
2) Enskild näringsidkare som normalt har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kr (inte är ett stort företag eller moderföretag i en stor koncern)JaK2/K3-Årsbokslut
3) Andra enskilda näringsidkare än 1) och 2)JaÅrsredovisning
Juridiska personer
4) AktiebolagJaÅrsredovisning
5) Ekonomiska föreningarJaÅrsredovisning
6) Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare och som normalt har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr (inte är moderföretag i en stor koncern)JaFörenklat eller K2/K3-Årsbokslut
7) Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare som normalt har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kr (som inte är ett stort företag eller moderföretag i en stor koncern)JaK2/K3-Årsbokslut
8) Andra handelsbolag än 6) och 7)JaÅrsredovisning
9) Stiftelser:
 1. som bedriver näringsverksamhet, (andra än i 11), eller
 2. är moderstiftelser, eller
 3. är insamlingsstiftelser, eller
 4. är kollektivavtalsstiftelser, eller
 5. har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller landsting, eller
 6. är pensions- eller personalstiftelser, eller
 7. har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kr.
JaÅrsredovisning

10) Stiftelser under 9) som uteslutande får använda sina tillgångar till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på den grunden att tillgångarnas marknadsvärde överstiger 1,5 miljoner kr.

* Om nettoomsättningen uppgår till högst 3 miljoner kr
JaK2/K3-Årsbokslut eller förenklat* årsbokslut
11) Stiftelser vars tillgångar får användas endast till förmån för bestämda fysiska personerNejNej

12) Andra stiftelser än 9), 10) och 11)

* Dock skyldiga att föra räkenskaper enligt stiftelselagen
Nej*Nej
13) Ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet, inte har tillgångar vars marknadsvärde överstiger 1,5 miljoner kr och heller inte är moderföretagNejNej
14) Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar vars marknadsvärde överstiger 1,5 miljoner kr och som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr och inte är moderföretagJaFörenklat eller K2/K3-Årsbokslut
15) Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar vars marknadsvärde överstiger 1,5 miljoner kr och som normalt har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kr och som inte är ett stort företag eller moderföretag i en stor koncern.JaK2/K3-Årsbokslut
16) Andra ideella föreningar än 13), 14) och 15)JaÅrsredovisning
Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för bokföringsskyldiga - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.