Bokföring / Vad är en kassaflödesanalys?

Vad är en kassaflödesanalys?

Faktagranskad artikel

En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret. Men det kan också vara kvartalsvis eller vid en annan given tidsperiod. Vid beräkning av kassaflöde ska man bortse från bokföringsmässiga poster och helt koncentrera sig på de faktiska in- och utbetalningarna. Kassaflödet sammanställer och beskriver alltså förändringarna av företagets likvida medel för en viss period. 

Publicerad: 2022-12-02
Olika delar av kassaflödesanalysen

En kassaflödesanalys fokuserar normalt på tre delar:

  • Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten och utgörs av försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder mm.
  • Investeringsverksamheten som utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
  • Finansieringsverksamheten som består av långa lån, utdelningar, amorteringar eller emissioner mm.

Ofta är det enkelt att avgöra var en transaktion hör hemma. Men en transaktion kan ibland hänföras till flera olika kategorier. En återbetalning av lån med ränta skulle exempelvis kunna hänföras till både den löpande verksamheten (ränta) och till finansieringsverksamheten (kapitalbeloppet).

Varför vill man göra en kassaflödesanalys?

Ibland är det så att en verksamhet tycks gå väldigt bra. Kanske till och med bättre än vid samma period förra året, men ändå finns inga pengar. Varför är det så?

För att ta reda på det kan du göra en kassaflödesanalys och jämföra de olika perioderna. Det är inte helt ovanligt att man hittar orsaker som långa kredittider på kundfordringar samtidigt som man har korta kredittider till leverantörer. Eller att man samlat på sig ett stort lager, så länge det inte säljs av det blir det ju inga pengar in.

Om det visar sig att man har massor av kundfordringar så kan en lösning för bättre kassaflöde vara att förkorta kredittiderna mot kunder och att skicka påminnelser i tid. Samtidigt bör man försöka få till längre kredittider i sina avtal med leverantörer.

Vilka ska göra en kassaflödesanalys?

Det är bara större företag som tillämpar K3 som måste ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. De företag som tillämpar K2 behöver inte – men får numera – infoga en kassaflödesanalys till årsredovisningen. Men även om du inte är skyldig enligt lag att göra kassaflödesanalys bör du göra en om du är intresserad av att se penningströmmar och kunna vidta åtgärder för att stärka företagets lönsamhet.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för kassaflödesanalys .

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!