Ackumulerade överavskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna.

Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt motiverat. Skillnaden mellan tillgångarnas skattemässiga restvärde och tillgångarnas redovisade värde redovisas öppet som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen. Posten kallas Ackumulerade överavskrivningar.

Ackumulerade överavskrivningar =
tillgångarnas redovisade värde – tillgångarnas skattemässiga restvärde

Om den ackumulerade överavskrivningen enligt årets beräkning blir högre än den som finns uppbokad från föregående år får du öka den ackumulerade avskrivningen [2150] med mellanskillnaden. Företaget får därmed en kostnad [8850] motsvarande årets ökning av den ackumulerade överavskrivningen.

Blir årets beräknade ackumulerade överavskrivning däremot lägre än den som finns uppbokad från föregående år måste du återföra skillnaden till beskattning, dvs du minskar de ackumulerade överavskrivningarna [2150] och bokför motsvarande belopp som en intäkt [8850].

Observera att företaget inte får ha ett lägre redovisat värde på tillgångarna än det skattemässiga värdet, dvs företaget får inte göra en underavskrivning. Så kan bli fallet om företaget väljer att ha en kortare avskrivningstid än fem år på flertalet av företagets maskiner och inventarier. Om detta inträffar gäller särskilda regler för att företaget inte ska förlora rätten att använda räkenskapsenlig avskrivning.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Vad är ackumulerade överavskrivningar? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.