Bostadsrättsförening / ROT-avdrag för bostadsrätt

ROT-avdrag för bostadsrätt  

– en snabbgenomgång 
Faktagranskad artikel

Här läser du om vilka regler som gäller för rotavdrag för den som bor i bostadsrätt. 

Publicerad: 2023-03-31

Som bostadsrättshavare kan du få skattereduktion för husarbete. Däremot kan inte bostadsrätts­föreningen få skattereduktion eftersom endast fysiska personer omfattas av dessa bestämmelser.

ROT-arbete och hushållsarbete

Följande räknas som husarbete:

  • Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad i din bostadsrätt (ROT-arbete).
  • Hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Husarbetet delas alltså in i hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. I den här artikeln går vi enbart in på ROT-arbeten.

Bo i och äga bostadsrätten

Grundregeln är att du ska bo i bostadsrätten där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Undantag är hushållsarbete, som man kan få skattereduktion för om det utförs i ens föräldrars bostad. Skattereduktion för ROT-arbete kräver dessutom att du äger bostadsrätten samt fyller minst 18 år det år du köper husarbetet. Även dödsbon kan få skattereduktion för husarbete som utförts före dödsfallet.

Gränsen på 50 000 kronor gäller per person, oavsett hur många bostäder man äger. Omvänt kan flera personer som tillsammans äger samma bostad få en skattereduktion på upp till 50 000 kronor per person och år för samma bostad. Det kan alltså löna sig att överlåta en del av bostadsrätten till maken eller sambon innan man sätter igång med ett husarbete.

Aldrig mer än skatten

Skatten kan dock aldrig minska till mindre än noll. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Den slutliga skatten räknas efter att jobbskatteavdrag, allmän pensionsavgift, skattereduktion för ränteavdrag mm, fastighetsavgift (pensionärer), begravningsavgift och kyrkoavgift dragits av.

Har du inte haft så stora inkomster innebär det att du kanske inte kan få så stor skattereduktion för husarbete. Har du då fått en reduktion av arbetskostnaden från företaget som gjort arbetet, måste du betala tillbaka den reduktion som du inte kunnat utnyttja. Detta kommer som kvarskatt nästa år.

Vissa tjänster undantas

Du får inte skattereduktion för följande:

  • Arbete som du har fått försäkringsersättning för.
  • Arbete som du har fått stöd för från stat, kommun eller landsting.
  • Arbete som du själv eller en närstående utför.
  • Underhåll och reparation av hushållsmaskiner, tv-apparater och liknande.
Enbart inre underhåll

För bostadsrätter gäller ROT-avdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren ska ansvara för, dvs inre underhåll.

Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak.

Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas därför inte av ROT-avdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll.

Inte heller byggande av balkonger eller stambyten omfattas av ROT-avdrag för bostadsrätter. Vid arbeten på fönster och dörrar i bostadsrätten omfattas bara insidan av dessa. Läs mer om avgränsningen längre fram i artikeln.

Gäller alla bostadsrätter

Någon skillnad beroende på om bostadsrätten är ett småhus eller en lägenhet finns inte.

Det ställs inget krav på att bostadsrätten ska ligga i ett privat­bostadsföretag. Även bostadsrätter i oäkta föreningar omfattas, samt lägenheter i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag.

Bostadsrättslagen och stadgarna sätter gränserna

Bostadsrättshavarna kan inte åläggas ett större underhållsansvar än vad lagens säger. Exempelvis kan inte bostadsrättshavarnas underhållsansvar utvidgas till att omfatta även takreparationer eller byte av stamledningar eftersom detta räknas som yttre underhåll enligt bostadsrätts­lagen.

Men i övrigt gäller självklart stadgebestämmelserna. Alltså måste man även titta på föreningens stadgar för att avgöra om en viss åtgärd omfattas av bostadsrättshavarnas underhållsskyldighet och därmed räknas som inre underhåll.

Det blir därmed en bedömning i två steg när man avgör om det handlar om inre underhåll (som ingår i husarbete) eller inte: Dels att bostadsrättslagens regler följs och dels att stadge­bestämmelserna omfattar åtgärden. Följande två villkor måste alltså vara uppfyllda:

  • Att det är bostadsrättshavaren som enligt föreningens stadgar ska ansvara för det arbete som utförs.
  • Att arbetet ska vara utfört ”i lägenheten”.
Balkonger och inglasningar

Du kan inte få ROT-avdrag för balkonger och inglasningar. Det känns logiskt eftersom ett sådant arbete för det första inte kan anses utfört i lägenheten. Dessutom handlar det om en åtgärd som innebär ett ingrepp i fastighetens fasad och för den har föreningen underhållsansvaret. Samma synsätt kan man ha på inglasning av balkonger och därmed omfattas inte heller detta av skatte­reduktion.

Eftersom husarbetet endast omfattar arbeten i lägenheten torde därför inte heller utgifter för underhåll av balkonggolv och insidan av balkongväggarna ge skattereduktion. Balkongen är ju med detta synsätt utanför lägenheten.

Altaner och andra markarbeten

Mark kan ingå i en bostadsrättsupplåtelse, t ex en liten uteplats eller en trädgård. Arbeten på denna mark kan inte heller anses utförda i lägenheten och kan därmed inte ge rätt till ROT-avdrag. Exempelvis ger inte ett altan- eller verandabygge någon skatte­reduktion.

Skador på fastigheten

Om du som bostadsrättshavare vållar en skada på föreningens fastighet, dvs en skada utanför din lägenhet, är du skyldig att stå för reparationskostnaderna. Ett exempel är om du orsakar skador på trossbotten eller bjälklag. Tänk dock på att detta ändå inte räknas som inre underhåll. Och eftersom det inte handlar om inre underhåll, kan du inte få skattereduktion.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!