Enskild Firma / Eget uttag i enskild firma

Eget uttag i enskild firma  

– så beskattas du 
Faktagranskad artikel

I den här artikeln tittar vi på hur en enskild näringsidkares egna uttag av ­kontanter, varor och tjänster hanteras skattemässigt. Med eget uttag menas en enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjäns­ter ur näringsverksamheten. 

Publicerad: 2023-12-21

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Uttag av kontanter och andra likvida medel

Ingen lön

Du som driver enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening. För det första kan du aldrig anses som anställd i din enskilda firma. För det andra beskattas du för verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar du tar ut.

Ur skattesynpunkt är det alltså den skattepliktiga inkomsten som är din lön. De år du i deklarationen redo­visar en förlust har du inte någon skattepliktig inkomst.

Om du samtidigt under detta förlustår i praktiken har tagit ut en viss summa pengar ur företaget spelar ingen roll. Skattemässigt har dina uttag av kontanter inte något direkt samband med din skattepliktiga inkomst. Däremot finns vissa indirekta samband, som jag kommer närmare in på längre fram.

Om du nu känner att du inte riktigt förstår, är du inte ensam om det. Många enskilda näringsidkare och redovisningskonsulter samt andra som stött på företagsformen enskild näringsverksamhet, kan intyga att det kan ta lång tid innan man ­börjar förstå systemet att skattepliktig inkomst och kontanta uttag inte har med varandra att göra.

Uttag = icke resultatpåverkande post

Uttag ska naturligtvis bokföras, men transaktionen påverkar inte verksamhetens resultat. Det enda som händer är att företagets lik­vida medel minskar, samtidigt som kontot för dina egna uttag ökar. Varken intäkter, kostnader eller resultat påverkas alltså av uttaget, dvs din skattepliktiga inkomst berörs inte av uttaget.

Reservera pengar för årets skatt

Du får alltså inte avdrag för de kontantuttag du gör. Du måste se till att du har kvar tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets skatt. Detta gäller särskilt dig som betalar för låg preliminär skatt. Vi rekommenderar att du gör en skattekalkyl om du är osäker på hur du ligger till. Läs mer om detta nedan.

Indirekta skatteeffekter

Dina egna uttag får dock vissa indirekta effekter, nämligen att företagets egna kapital (förmögenhet) minskar. När det egna ­kapitalet i företaget minskar får detta två (negativa) skattemässiga effekter:

 • Kapitalunderlaget för räntefördelning minskar.
 • Kapitalunderlaget för expansionsfond minskar.

Eftersom genomgången av systemen med räntefördelning och expansionsfond finns i egna artiklar här under Företagskunskap går jag här inte in närmare på detta.

Kalkyl på utrymmet för egna kontantuttag

Skatt och socialavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet under brytpunkten, dvs ca 615 000 kr inkomståret 2024, är ca 45%, och lägre om du är pensionär. Brytpunkten avser inkomsten efter schablonavdrag för egenavgifter. Schablonavdraget för egenavgifter är normalt 25%. Inkomster under brytpunkten motsvarar därför för inkomståret 2024 ett överskott i näringsverksamheten upp till ca 820 000 kr (615 000/0,75).

Med dessa förutsättningar kan du göra ett grovt överslag på utrymmet för egna kontantuttag. Detta är särskilt lämpligt om du gör ­fasta regelbundna uttag, ungefär som en månadslön. T ex om du vill göra månatliga överföringar från företagskontot till ditt privata ­konto.

Ovanstående exempel visar hur du kan göra ett grovt överslag för att beräkna utrymmet för dina egna kontantuttag. Du bör ­tänka på följande innan du gör din beräkning:

 • Resultatet måste grunda sig på en komplett och avstämd redovisning, dvs resultatrapporten måste vara korrekt.
 • Tillkommande poster i inkomstdeklarationen bokförs inte i enskild firma, t ex återförda inte avdragsgilla utgifter, pensionssparande och löne­skatt, räntefördelning, periodiseringsfond, expansionsfond osv.
 • Ingen hänsyn tas till oväntade inkomster eller utgifter.
 • Om du redovisar helårsmoms, ska den preliminära skatten även täcka denna.
 • Din preliminära skatt bör även täcka in fastighetsskatt och  fastighetsavgift om du har en näringsfastighet.

Uttag av varor och tjänster (naturauttag)

Det är inte bara sådant som du får betalt för som ska tas upp som inkomst i inkomstdeklarationen. Som inkomst ska du även ­redovisa vad du som företagare har tagit ut som förmån ur näringsverksamheten för din eller din familjs personliga del. Värdet av de uttagen tar du upp som inkomst, under förutsättning att du skulle ha skattat för inkomsten om du i stället hade sålt det du tagit ut.

Även sådant som du tar ut som gåvor till släktingar, vänner, välgörande ändamål mm räknas som egna uttag. Likaså sådant som du använder som bytes­valuta vid byte av varor och tjänster. Om du byter till dig något som är avdragsgillt som driftskostnad i näringsverksamheten ska du redovisa transaktionen som två separata affärer – en försäljning och ett köp.

Här tittar vi på vad som gäller för

 • Uttag av livsmedel från egen butik.
 • Uttag av egna tjänster.
 • Telefon.

Bilförmån kan du läsa om i artikeln Bilförmån eller milavdrag.

Metod för beskattning

Om du får förmåner från ett eget aktiebolag eller från ett företag där du är anställd, tar du upp förmånsvärdet i inkomstslaget tjänst. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på värdet.

I enskild näringsverksamhet är tekniken en annan. Värdet av förmånen redovisas som en intäkt (eller alternativt en kostnadsminskning) direkt i näringsverksamheten. Förmånen ökar vinsten eller minskar förlusten i näringsverksamheten.

Om företaget går med förlust blir det varken skatt eller socialavgifter på förmånsvärdet, men underskottet minskar på grund av för­måns­värdet vilket gör att du får ett lägre underskott att kvitta mot framtida överskott. Om företaget ständigt går med förlust, kan det löna sig att ha ”tjänstebil”, eftersom bilförmånen blir ”skattefri”.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Uttag av livsmedel från egen butik

Egen förbrukning av varor från den egna butiken tas upp till beskattning till marknads­värdet. I de flesta fall kan du gå efter vad du ­skulle ha fått om du i stället hade sålt varorna.

Skatteverket ger ut en sammanställning över uttagsvärden inom livsmedelsbranschen, som kan användas för beräkning av dina uttag. Den grundar sig på statistik från Statistiska Central­byrån (SCB) och används av Skatteverket för att bedöma om de bokförda uttagen är rimliga.

Enligt bokföringslagen ska du löpande bokföra alla affärshändelser i verksamheten. Hit hör också uttag ur verksamheten av varor och annat. Skatteverket godtar inte att du påstår att du betalat alla dina uttag ur butiken kontant i kassan som vilken kund som helst. Du måste i så fall ha en speciell bok där du varje dag skriver upp vad du själv har tagit ut.

Om du påstår att du enbart ätit livsmedel som passerat bäst­ före-­datum eller tagit ut skadade varor, minskar detta inte det skattepliktiga beloppet.

Uttag av egna tjänster

Som företagare kan du bli beskattad för tjänster som företaget utfört åt dig personligen. I första hand gäller detta om du har anställda som du låter göra privata tjänster åt dig.

Om du däremot själv för egen räkning använder samma yrkes­kunnande som du använder i företaget, blir det normalt ingen beskattning.

En redovisningskonsult som gör sin egen inkomstdeklaration, en frisör som klipper sig själv eller en målare som målar sin egen bostad ­beskattas inte för dessa tjänster som uttag. Material som tas ut ur före­taget i samband med sådant arbete, ska naturligtvis uttagsbeskattas.

Du behöver heller inte skatta för någon förmån om du gratis gör ­likadana arbeten åt andra. Om du däremot byter till dig någon vara eller tjänst (som inte är avdragsgill) mot ditt eget arbete blir det beskattning. Då gjorde du ju inte tjänsten gratis.

Privat nyttjande

Om du i stor omfattning använder företagets maskiner eller annan utrustning för privata ändamål blir du beskattad för detta som uttag. Värdet blir då marknadsvärdet, dvs vad det skulle kosta att hyra motsvarande utrustning på annat håll. För bilar finns speciella regler.

Bostadsförmån

Om du bor i din näringsfastighet måste du ta upp värdet av bostads­förmånen som en intäkt i näringsverksamheten. Värderingen görs till marknadspris efter kvadratmeter bostads­yta, dvs hyran för en motsvarande bostad. 

Moms på egna uttag

Momsen på de egna uttagen räknas på anskaffningsvärdet, alltså inte på marknadsvärdet, vilket är utgångspunkten för inkomst­beskattningen. Skulle dock anskaffningsvärdet vara högre än marknadsvärdet, får du gå efter marknadsvärdet.

Vid inköp av varor och tjänster som inte hör till verksamheten utan är av­sedda för de anställdas eller din egen privata konsumtion får ­momsen inte lyftas och det blir då inte heller aktuellt att redovisa moms vid uttaget/ försäljningen.

Detsamma gäller personbilar, som är särreglerade i momshänseende. Har bolaget inte fått lyfta moms på en personbil på grund av särregleringen, blir det inte heller någon moms vid uttaget.

Om du köper något från någon som inte redovisar moms, får företaget (förstås) inte lyfta någon moms. Det kan vara från

 • en privatperson
 • en ideell förening som har begränsad skattskyldighet (”skatte­befriad”)
 • ett företag som bedriver momsfri verksamhet, exempelvis vård.

Ändå ska du lägga på moms när en sådan tillgång säljs. Likaså vid uttag.

Läsa mer?

Vill du läsa mer om skattereglerna för enskild firma och hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!