Enskild Firma / Skatt i enskild firma

Skatt i enskild firma  

– en snabbgenomgång 
Faktagranskad artikel

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

Publicerad: 2024-03-21

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Inkomstskatt + egenavgifter

Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egen­avgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv* näringsverksamhet betalar egenavgifter (beskattningsår 2024 nedan), medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.

Normal nivå = 28,97%

Födda 1937 och tidigare = 0%

Födda 1938–1957 = 10,21%

Födda 1958–1961 (vid uttag av hel ålderspension hela året) = 10,21%

* Med aktiv näringsverksamhet menas att du utför minst en tredjedels årsarbetstid, ca 500 timmar, i företaget eller att verksamheten huvudsakligen baseras på din egen arbetsinsats. I annat fall bedriver du passiv näringsverksamhet.

Tänk på...
Det är den skattemässiga vinsten som du betalar inkomstskatt och egenavgifter på. Många tror att man betalar skatt på de pengar man tar ut ur företaget men så är det alltså inte.

Inkomstskatt i enskild firma

På den skattemässiga vinsten betalar du inkomstskatt.

På inkomster upp till brytpunkten (615 300 kr inkomståret 2024 och 613 900 kr inkomståret 2023) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,5%.

Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med 20% statlig inkomstskatt. 

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Beskattningsbar vinst

Hur stor den skattemässiga vinsten blir påverkas av reglerna om periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.

Periodiseringsfonder

Tekniken med periodiseringsfonder kan beskrivas så här. Varje år får du dra av 30% av inkomsten från din enskilda firma. Avdraget ska återföras till beskattning senast efter sex år. Reglerna om periodiseringsfond ger dig alltså möjlighet till en rejäl skattekredit (men glöm inte att de avsatta medlen senare ska skattas fram).

Varje beskattningsårs avsättning till periodiseringsfond bildar en egen fond. Du kan ha högst sex års fonder en viss tidpunkt.

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder. Enskilda näringsidkare beskattas dock inte.

Tänk på...
Genom att ha kontroll på dina periodiseringsfonder och lösa upp dem vid rätt tidpunkt kan du jämna ut resultatet mellan åren och därigenom sänka dina skattekostnader.

Du bör vid avsättning till periodiseringsfond även tänka på vilket resultat (överskott) du vill skatta för. Gör du stora avsättningar påverkar det din pensionsgrundande inkomst.

Positiv räntefördelning

När du räknar ut vinsten från din enskilda firma får du dra av en schablonmässigt beräknad ränta på ett underlag som i princip är det egna kapitalet i verksamheten, dvs tillgångarna minus skulderna.

Detta minskar både din inkomstskatt och dina egenavgifter. Istället skattar du för samma belopp i kapital med bara 30% skatt. Detta kallas positiv räntefördelning.

Negativ räntefördelning

Om kapitalunderlaget i verksamheten är negativt måste du ta upp ett räntefördelningsbelopp som inkomst i näringsverksamheten. Samma belopp får du dra av i kapital vilket ger en skattereduktion på 30%. Detta kallas negativ räntefördelning. Systemet har införts för att du inte ska kunna dra av räntor på privata lån i näringsverksamheten och på så sätt få en mycket större avdragseffekt.

Läs mer i artikeln om räntefördelning.

Expansionsfond

Genom systemet med expansionsfond får du som är enskild näringsidkare möjlighet att fondera (spara) vinster i näringsverksamheten. De fonderade vinsterna enkelbeskattas och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning.

När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration. På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22%.

På avsättningar till expansionsfond betalar du inte egenavgifter eller löneskatt. Beloppet är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande.

Återföring av expansionsfond

När du återför din expansionsfond tar du upp återföringen som intäkt av näringsverksamhet. Är du aktiv i näringsverksamheten måste du betala egenavgifter på återföringen och får pensionsgrundandeinkomst. Är du passiv i näringsverksam­heten måste du betala löneskatt på åter­föringen.

När expansionsfonden återförs får du tillbaka 22% expansionsfondsskatt på minskningen.

På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i praktiken ca 44% (66–22), 40% (62–22) eller 28% (50–22) beroende på om du är hög- eller låginkomsttagare.

Tänk på...
Återförs expansionsfonden ett förlustår och det inte uppkommer någon inkomst, är återföringen ”skattefri” och du får tillbaka expansionsfondsskatten. Det kan alltså vara en god idé att på detta sätt minska expansionsfonden vid förlustår eller när inkomsten hamnar under brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Läs mer i artikeln om expansionsfond.

F-skatt

Som enskild näringsidkare betalar du inkomstskatt och socialavgifter på överskottet från verksamheten i form av F-skatt. 

Läsa mer

För en komplett genomgång av skattereglerna för dig med enskild firma rekommenderas boken Enskild firma.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!