Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en ekonomisk förening, ideell förening, samfällighetsförening m fl.

På föreningsstämman får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja alla funktionärer. Varje medlem har en röst, såvida inte stadgarna bestämmer något annat. Föreningsstämman ska besluta om:

• föreningens organisation

• tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer

ansvarsfrihet för styrelsen

• ökning eller minskning av insatskapitalet

• bestämmelser om avgifter till föreningen

• fastställande av årsredovisningen (balansräkningen och resultaträkningen)

• beslut om hur vinst eller förlust ska behandlas

• ändring av stadgarna

• upplösning av föreningen genom likvidation eller fusion.

Den löpande skötseln av föreningen görs däremot av styrelsen och den verkställande direktören (om det finns en sådan i föreningen).

Ordinarie föreningsstämma måste hållas en gång om året, senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Se även extra föreningsstämma.

Föreningar  – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Björn Lundén - Ordförklaring för föreningsstämma - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.