Företagande / Körjournal – viktigare än många tror

Körjournal – viktigare än många tror

Faktagranskad artikel

Körjournaler är viktiga ur bevissynpunkt för att slippa förmånsbeskattning. Här kan du läsa om vad en körjournal bör innehålla och hur viktigt det är att den inte är bristfällig.

Publicerad: 2023-10-05
Körjournaler 

Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

Körjournaler och förmånsbeskattning

Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

Kammarrätten i Jönköping har i en dom uttalat att det krävs rejäla bevis för att slippa beskattning, något som även annan praxis visar. 

Om bränslet till bilen betalas av företaget antas du också ha en drivmedelsförmån, vilket gör att du också kommer att beskattas för bränslet för all körning som anses privat.

Körjournal – innehåll

Presumtionen (antagandet) är alltså att all körning som inte kan bevisas vara tjänstekörning är privat körning som ska beskattas hos företagsledaren. Det är då upp till företagsledaren att bevisa sin tjänstekörning för att slippa förmånsbeskattning. Det finns inga lagkrav på att föra körjournal och därmed heller inte på innehållet, men genom praxis kan vi se vad en körjournal bör innehålla för att du ska kunna visa att du inte använt en bil mer än i ringa omfattning.

En körjournal bör innehålla följande:

•    Mätarställning vid årets början
•    Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade
•    Syftet med tjänsteresan
•    Vilka platser (adress)/företag/kontaktpersoner du besökt
•    Hur många kilometer du kört
•    Datum, klockslag samt mätarställning vid hemkomsten samt var tjänsteresan avslutades
•    Mätarställning vid årets slut

Kom ihåg att körjournalen ska föras löpande. Det är också bra om du noterar antal liter bränsle och pris när du tankar. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen. Är du företagsledare i ett fåmansföretag ska du alltid skriva upp både tjänsteresor och privatresor.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för körjournal.

Körjournal – exempel på bristfällig information

I en kammarrättsdom framgick att en körjournal var väldigt utförlig, men det saknades uppgifter om exakt adress och namn på företag och personer som besökts samt resornas syfte. Detta medförde att rätten ansåg körjournalen som bristfällig och alla de resor som inte kunde redovisas för med exakt noggrannhet ansågs därför vara privata för företagsledarna. Det räckte alltså inte att bara skriva ”jobb”.

I en annan kammarrättsdom blev en företagsledare påförd två bilförmåner och drivmedelsförmån trots att bilarna stått parkerade utanför kontoret och att företagsledaren och hans anhöriga blivit påförda flertalet bilförmåner under den aktuella perioden. Men eftersom körjournalen var bristfällig kunde företagsledaren inte bevisa att bilarna inte använts privat i mer än ringa omfattning. Företagsledaren kunde varken styrka att bilarna stått parkerade utanför kontoret eller genom körjournalen visa vilka han träffat eller några adresser till dem han besökt.

Det finns även rättsfall som visar att en otymplig skåpbil full med tvätt kan förmånsbeskattas vid bristfällig körjournal, trots att företagsledaren visat sina uppdrag och att han privat haft tillgång till flertalet bilar. Även en byggfirmas arbetsbilar har förmånsbeskattats hos anställda, trots att arbetsbilarna varit väldigt smutsiga och belamrade med arbetsredskap. I detta fall sattes dock förmånsvärdet ned till 75 procent.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!