Företagskunskap / Bokslut & årsredovisning / Så gör du bokslut och årsredovisning

Så gör du bokslut och årsredovisning

– arbetsgång i fem steg
Faktagranskad artikel

Nu är det tid för många aktiebolag, enskilda firmor och andra bolagsformer att göra årsbokslut. Att upprätta ett bokslut kan innebära ett ganska omfattande arbete. Här kommer en arbetsgång i fem steg för att underlätta ditt bokslutsarbete.

Publicerad: 2023-01-17
Årsbokslut eller årsredovisning?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Bokslut för olika företagsformer
  • Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid upprätta en årsredovisning. Storleken på företaget avgör vilket regelverk som ska tillämpas. Mindre privata aktiebolag får välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna medan större företag måste tillämpa K3-regelverket.
  • Ett handelsbolag eller kommanditbolag ska upprätta antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Om bolagets ägare är fysiska eller juridiska personer samt bolagets storlek, styr vilka regler som ska tillämpas.
  • En enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut (vanligast), ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning. Det är företagets omsättning som styr hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Arbetsgång för bokslut:

1. Förbered inför bokslutet

Innan du börjar upprätta ditt bokslut och en eventuell årsredovisning ska du kontrollera att alla transaktioner är bokförda samt att alla balanskonton är avstämda. Det är också viktigt att begära in alla underlag som krävs för att dokumentera ditt bokslut. För att underlätta ditt arbete vill vi tipsa om våra bokslutsguider. Guiderna hjälper dig att steg för steg stämma av alla konton inom de olika kontogrupperna samt påminner också om vilka underlag som bör finnas i din bokslutspärm eller i dina digitala underlag.

2. Stäm av balansen

En avstämning innebär att alla balanskonton i balansrapporten ska gås igenom och stämmas av mot verkligheten per bokslutsdagen. Exempelvis ska saldot på bankkontot (konto 19xx) stämmas av mot bankens kontoutdrag och saldot på skattekontot (konto 1630) ska stämma mot kontoutdraget från Skatteverket.

Tips! För att undvika ett alltför omfattande arbete i bokslutet rekommenderar vi att en avstämning görs varje månad för att ha kontroll över alla konton under räkenskapsåret.

Klicka på länkarna nedan för att se arbetsgång för respektive konto/kontogrupp:

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar

Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager

Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och Bank

Eget kapital

Eget kapital

Obeskattade Reserver

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar

Långfristiga skulder

Banklån

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld

Momsskuld/fordran

Personalens skatt och skuld för sociala avgifter

Upplupna lönekostnader

Övriga kortfristiga skulder

3. Analysera resultaträkningen

I resultaträkningen kan du utläsa bolagets resultat under räkenskapsåret (intäkter – kostnader). I bokslutet bör du kontrollera och analysera resultaträkningen för att se att allt ser rimligt ut. Se arbetsgång:

Analys av resultaträkningen

4. Slutför bokföringen

Efter att alla balanskonton är avstämda och resultaträkningen är kontrollerad och analyserad, ska eventuella obeskattade reserver (överavskrivningar och periodiseringsfond) bokföras. Det sista steget i bokslutet är sedan att bokföra skatteskulden och årets resultat. Se arbetsgång:

Ytterligare bokslutsåtgärder

5. Upprätta årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed och ska för ett mindre aktiebolag bestå av följande delar:

  • Förvaltningsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Tilläggsupplysningar
Underskrift

Årsredovisningen ska undertecknas av alla i styrelsen och eventuell vd. Årsredovisningen anses vara upprättad den dag samtliga styrelsemedlemmar har skrivit under. Det ska vid varje styrelsemedlems underskrift finnas ett datum, oavsett om årsredovisningen kommer att dateras samma dag. Fastställelseintyget (se nedan) ska skrivas under av en styrelseledamot eller vd och innehålla datum för bolagsstämman.

Viktiga datum 

Årsredovisningen (och eventuell revisionsberättelse) ska läggas fram på den ordinarie bolagsstämman som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På denna stämma ska ägarna besluta om bland annat fastställelse av resultat- och balansräkning samt om hur resultatet ska disponeras. Att ägarna fastställt detta ska intygas i ett fastställelseintyg.

Senast sju månader efter räkenskapsårets utgång ska följande dokument vara inlämnade till Bolagsverket:
  • Årsredovisning

  • Fastställelseintyg (i original)

  • Eventuell revisionsberättelse

Tips! 

I en särskild artikel kan du se viktiga datum 2023 för enskild firma och aktiebolag. Länk till artikeln »

Lämna in din årsredovisning digitalt – så här gör du!

Klicka på filmrutan för att titta på vår minikurs:

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!