Obeskattade reserver

Newsroom - Obeskattade reserver – vad är det? - ctl00_cph1_approvedImg

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital.

Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. Vid sämre år återförs avsatta reserver till beskattning. De obeskattade reserverna är alltså rent skattemässiga bokslutsdispositioner, som är frivilliga.

Exempel på poster som ska redovisas som obeskattade reserver är:

• periodiseringsfonder

• avsättning till ersättningsfond

• skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

• ackumulerade överavskrivningar (avskrivning utöver planenliga avskrivningar)

• den 3-procentiga lagerreserven för lager som värderas till anskaffningsvärdet

• den 15-procentiga lagerreserven för djur i jordbruk och renskötsel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »