Juridik / Avverkningsrätt

Avverkningsrätt – vad är det?

Faktagranskad artikel

En fastighetsägare kan upplåta rätt för någon annan att ­avverka skog på fastigheten. En sådan rättighet kallas avverkningsrätt. Det är inget köp, utan en nyttjanderätt. 

Publicerad: 2020-01-05
Avverkningsuppdrag

En avverkningsrätt kan ha två syften. Det vanligaste är att man upplåter avverkningsrätt till en virkesköpare som köper virket på rot, avverkar det, sköter terrängtransporten och betalar säljaren (fastighetsägaren) efter någon av följande modeller:

  • Ett fast pris oavsett vilken volym det blir vid avverkningen och oavsett vilka kostnader köparen får (inte så vanligt idag). Detta brukar kallas rotpost.
  • Ersättning för virket enligt prislista för inmätt volym med avdrag för ett fast belopp per kubikmeter för avverkning, terräng- och vägtransport (den vanligaste modellen idag).
  • Ett fast pris per kubikmeter avverkat virke.
Husbehovsvirke

Den andra varianten, att upplåta avverkningsrätt till husbehovsvirke (byggnadsvirke och/eller ved) förekommer knappast idag. Gamla sådana rättigheter har skogsbolagen med framgång lyckats lösa in mot kontanter under 70- och 80-talen.

Tidsgräns fem år

Ett avtal om avverkningsrätt som inte avser husbehovsvirke är bindande i högst fem år. Denna begränsning kan inte avtalas bort, men givetvis kan parterna komma överens om att upprätta ett nytt avtal när tiden börjar löpa ut. Då kan en ny femårsperiod börja löpa.
Jordabalk 7 kap 5 §

Ansvaret för virket

Vid en rotpostaffär förvärvar köparen träden i och med att kontraktet undertecknas. Köparen har därmed ansvaret för träden, och är den som drabbas vid en eventuell virkesstöld.

Vid en uppgörelse om betalning efter inmätt volym är det fastighetsägaren som ansvarar för träden tills virket är inmätt hos industrin.

Kontantprincipen i deklarationen

Inkomster från avverkningsrätt särbehandlas i skogsägarens inkomstskattedeklaration. Här gäller nämligen kontantprincipen om skogsägaren kommer överens med virkesköparen om att utbetalningen av likviden för avverkningsrätten ska fördelas på mer än ett kalenderår. I så fall behöver skogsägaren (säljaren) bara ta upp som inkomst det belopp som har betalats ut under året.

På motsvarande sätt behandlas momsen.

Detta kan du läsa om i vår bok JORD- & SKOGSBRUK.

Inkomstskattelag (1999:1229) 21 kap 2 §
Mervärdesskattelag (1994:200) 1 kap 4 §

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!