Juridik / Elektronisk signering av avtal – vad gäller?

Elektronisk signering av avtal  

– vad gäller? 
Faktagranskad artikel

Det blir allt vanligare att avtal signeras elektroniskt istället för skriftligen på papper. Vad säger reglerna om elektronisk signering, är en sådan signatur juridiskt bindande och går det att använda sig av e-signering vid alla typer av avtal? 

Publicerad: 2019-03-06
Så säger avtalslagen

Avtal kan vara både skriftliga och muntliga, i avtalslagen finns inget formkrav för avtal. Det finns en huvudregel som säger att avtal ska hållas, de är alltså bindande för alla parter som ingått det. Det som skulle kunna ändra på detta är om parterna kommit överens om något annat eller det finns lagstiftning som kräver en viss form av avtal. I annat fall går det bra att ingå avtal via t ex mejl, sms, muntligen eller elektroniska signeringstjänster. Fördelen med skriftliga avtal jämfört med muntliga är att de är enkla att gå tillbaka till i efterhand. Vid en tvist går det att visa på att ett avtal existerar och innehållet kan tala om vad parterna egentligen kommit överens om. 

Vissa avtal måste vara skriftliga

En del avtal måste ha en viss form för att vara giltiga. Vissa avtal måste vara skriftliga (på papper) och ibland måste avtalet även undertecknas av parterna för att vara giltigt. Exempel på detta är avtal som rör överlåtelse av fast egendom eller testamente. Elektronisk signering är då inte tillåten.

Vad innebär en elektronisk signatur?

En originalpåskrift med handskriven signatur har traditionellt varit det vanligaste sättet att underteckna avtal. Idag blir det dock allt vanligare att avtal undertecknas elektroniskt. En elektronisk signatur kan t ex innebära att man skriver sitt namn i anslutning till en text i ett mejl, men också att man skriver under med hjälp av e-legitimationer som BankID.

Fördelar med e-signering

Ur bevissynpunkt kan e-signering ofta vara att föredra framför en handskriven underskrift. Spårbarheten för när avtalet ingåtts är vanligtvis bättre samtidigt som en signering med e-legitimation är svårare att förfalska. Själva avtalsprocessen blir dessutom smidigare och det går snabbare att komma till avslut med kunder. 

Juridiskt bindande

Sammanfattningsvis är elektroniska underskrifter juridiskt bindande så länge inte några lagar eller avtal ställer upp speciella formkrav på det aktuella avtalet. 

BL Signering & Avisering

Med vår fristående webbapplikation BL Signering & Avisering kan du signera avtal elektroniskt eller bara få bekräftelse på att mottagaren läst en information du skickat. Tjänsten fungerar i alla enheter och mot alla mottagare som har BankID och en e-postadress. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!