Juridik / Förvärvstillstånd lantbruk

Förvärvstillstånd lantbruk

Faktagranskad artikel

I vissa delar av Sverige krävs förvärvstillstånd för att förvärva en fastighet som är lantbruksenhet. Om köparen är en juridisk person krävs i princip förvärvstillstånd överallt. Det finns ett antal undantag från kravet. 

Publicerad: 2020-01-05

Sverige är enligt jordförvärvslagen indelat i

 • glesbygdsområden
 • omarronderingsområden
 • fria områden.
Glesbygd

Med glesbygd menas stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service, om det är av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom områdena främjas.

I jordförvärvsförordningen finns en detaljerad förteckning över vilka områden som räknas som glesbygd. Länsstyrelsen kan ge besked om detta. Glesbygd finns framför allt i Norrlands inland, delar av ­Norr­lands kustland, delar av Dalarnas, Värmlands och Älvsborgs län samt även i vissa delar av övriga Sverige, t ex i skärgårdsområden och i delar av Småland.

Den som vill förvärva en fastighet som är taxerad som lantbruks­enhet och som ligger i glesbygd måste i vissa fall ha tillstånd att förvärva fastigheten (förvärvstillstånd). Annars får köparen inte lagfart och köpet är ogiltigt. 

Observera att om det krävs förvärvstillstånd är det inte tillåtet att avverka skog på fastigheten innan man fått förvärvstillstånd.

Omarronderingsområden

Vissa områden med mycket stark ägosplittring ingår i så kallade omarronderingsområden. Det är mindre områden i Dalarna, ­Gävleborg och Skaraborg. Där krävs alltid förvärvstillstånd. En köp­are kan räkna med att bli tvingad att byta mark i samband med förvärvet.

Fria områden

I de delar av Sverige som varken är glesbygdsområden eller omarron­deringsområden behöver privatpersoner inget tillstånd för att förvärva lantbruksenheter.

Jordförvärvslag (1979:230) 1 §
Jordförvärvsförordning (2005:522)

Olika typer av förvärv

Jordförvärvslagen gäller förvärv av lantbruksegendom som görs genom

 • köp, byte eller gåva (men inte bodelning, arv eller testamente)
 • tillskott till ett bolag eller en förening
 • utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening.

Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett dödsbo där det ingår en lantbruksenhet eller då någon, som genom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på något annat sätt är delägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del av den.

Om man förvärvar fastigheter som är samtaxerade och endast någon eller några av dem ligger i glesbygd, får man inte lagfart på någon av fastigheterna om man inte får förvärvstillstånd för den del som ligger i glesbygd.

Jordförvärvslag (1979:230) 2 §

Förvärv där lagen inte gäller

I följande situationer gäller lagen över huvud taget inte:

 • om fastigheten förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen, länsstyrelsen eller Statens jordbruksverket
 • om staten förvärvar fastigheten genom någon annan myndighet än statens affärsdrivande verk
 • om en kommun förvärvar fastigheten från staten
 • om fastigheten förvärvas av en kreditinrättning som enligt lag eller enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är skyldig att åter avyttra egendomen
 • om förvärvaren är gift eller registrerad partner med överlåtaren
 • om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens barn, barnbarn osv (förvärv från syskon kräver däremot alltid tillstånd)
 • om fastigheten enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för något annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk
 • om förvärvet omfattar ett område som är avsett för något annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk eller en sådan fastighet som har nybildats för något annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har taxerats
 • om en andel av en fastighet förvärvas av någon som redan äger en andel i samma taxeringsenhet. Det räcker alltså med att äga en aldrig så liten andel av en lantbruksenhet för att sedan utan förvärvstillstånd få förvärva resten.

Jordförvärvslag (1979:230) 3 §

Krav på förvärvstillstånd

Även om jordförvärvslagen gäller, krävs inte förvärvstillstånd i alla situationer. I följande situationer krävs förvärvstillstånd:

 • om förvärvet avser en fastighet i glesbygd. Se dock i nästa avsnitt om bosättning, vilket gör att det i många fall inte behövs något förvärvstillstånd.
 • om förvärvet avser en fastighet i ett omarronderingsområde.
 • om förvärvaren är en juridisk person, dvs aktiebolag, handels­bolag, förening m fl som förvärvar egendomen från en fysisk person eller dödsbo.

Tillstånd fordras dock inte om förvärvet görs genom inrop på exe­kutiv auktion. Det finns dock vissa undantag, se längre fram.

Jordförvärvslag (1979:230) 4 §

I vår bok Jord- & skogsbruk läser du om allt som är viktigt att känna till för dig som driver företag inom jord och skog

Inget förvärvstillstånd vid bosättning

Utan förvärvstillstånd får en lantbruksenhet i glesbygd förvärvas av en privatperson som i minst ett år har varit bosatt i glesbygd inom den kommun där fastigheten ligger. Det behöver inte vara samma glesbygd som där fastigheten ligger, men det måste vara i samma kommun.

Det går också att få förvärvstillstånd om förvärvaren på något sätt kan bevisa att han eller hon kommer att bosätta sig på den förvärvade fastigheten.

Jordförvärvslag (1979:230) 5 §

Vägrat förvärvstillstånd

En privatperson kan nekas förvärvstillstånd för en lantbruksenhet i glesbygd, om fastigheten behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Man vill på detta sätt stärka sysselsättningsunderlaget för dem som är bosatta i området och få till stånd en varaktig bosättning i området genom att någon annan som vill bosätta sig på fastigheten förvärvar den.

Ett vägrat tillstånd måste ha en direkt och påvisbar effekt på sysselsättningen eller bosättningen i området. Något krav på att egendomen ska användas för jordbruksproduktion finns inte.

Ovanstående innebär att man ofta får förvärvstillstånd även om inte förvärvaren bosätter sig på fastigheten inom ett år. Vid svagare släkt­skapsrelationer än giftermål eller föräldrar-barn, brukar länsstyrelsen ha en ganska generös policy. Det gäller exempelvis om en sambo vill förvärva fastigheten.

Jordförvärvslag (1979:230) 7 §

Inlösen vid vägrat förvärvstillstånd

Om säljaren inom tre månader efter avslagsbeslutet begär det, är staten skyldig att lösa in fastigheten till det pris som har avtalats, under förutsättning att förvärvet är ett köp.
Köpeskillingen får dock inte vara annat än obetydligt högre än marknadsvärdet och inte heller accepteras oskäliga villkor.

Bestämmelserna om inlösen gäller endast när en fysisk person får avslag på sin ansökan på grund av att fastigheten behövs för att främja bosättningen eller sysselsättningen på orten.

Jordförvärvslag (1979:230) 12 §

Juridiska personer

Juridiska personer, dvs aktiebolag, föreningar osv, måste alltid ha förvärvstillstånd, oavsett var fastigheten är belägen, alltså inte enbart i glesbygd. Det innebär att om ett lantbruk ska drivas i aktiebolagsform, måste oftast fastigheten ägas personligen, medan driften läggs i ett aktiebolag som arrenderar fastigheten av ägaren.

En juridisk person får förvärvstillstånd endast om förvärvaren avstår eller kan antas komma att avstå annan mark som är av betydelse för jordbrukets eller skogsbrukets rationa­lisering och i storlek eller värde ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet, en bytesaffär alltså. Avståendet kan också ha gjorts under de senaste fem åren. Avståendet ska göras eller antas göras eller har gjorts till en fysisk person eller till staten (för naturvårdsändamål).

Det kan också finnas andra särskilda skäl. Det kan vara ett förvärv från en annan juridisk person eller av mindre markområden som är lämpliga att sammanlägga ur rationaliseringssynpunkt.
Det kan också vara att egendomen är mycket stor och kapitalkräv­ande att äga och driva eller att egendomen har en dokumenterat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och underhållskostnaderna är så höga att en privatperson skulle ha svårigheter att klara av dem.

Sågverk mm

För juridiska personer som bedriver så kallad skogsindustriell verksamhet gäller lindrigare regler. Med skogsindustriell verksamhet menas sågverk, massatillverkning, spånskivetillverkning och liknande.

Om ett sådant företag förvärvar skogsmark och virket behövs för den egna industrin, lämnas förvärvstillstånd, såvida skogsfastig­heten inte bör ägas och brukas av någon annan juridisk person som redan bedriver skogsindustriell verksamhet på orten av betydelse för syssel­sättningen där.
Detta gäller inte om egendomen med hänsyn till ortsförhållandena bör ägas och brukas av en fysisk person som är bosatt på orten, exempelvis en lantbrukare som vill kompletteringsköpa skog.

Jordförvärvslag (1979:230) 6 §

Kommuner

Kommuner får förvärvstillstånd för att förvärva mark som behövs för bebyggelse eller liknande.
Jordförvärvslag (1979:230) 8 §
Exekutiv auktion
Den som köper en lantbruksenhet i glesbygd genom inrop på exe­kutiv auktion, får visserligen lagfart utan förvärvstillstånd, men ­förvärvaren måste inom två år skaffa länsstyrelsens tillstånd att behålla den köpta fastigheten.

Jordförvärvslag (1979:230) 13 §

Område av fastighet

Den som förvärvar ett område av en fastighet, måste ansöka hos Lantmäteriet om fastighetsbildning inom sex månader från förvärvsdagen. Missar man ansökningsdagen blir förvärvet ogiltigt. 

Har man ansökt om fastighetsbildning i tid, behöver man inte ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Lantmäteriet ska se till att tillståndsfrågan prövas av länsstyrelsen om det behövs.
Inget hindrar att förvärvaren själv ansöker om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen, men man får då inte glömma att dessutom ansöka om fastighetsbildning inom sex månader från förvärvet.

Ansökan om förvärvstillstånd

Ansökan om förvärvstillstånd görs skriftligen till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. I vissa fall är det Jordbruksverket som ­fattar beslutet, men ansökan skickas ändå till länsstyrelsen.
Jordbruksverket fattar beslut i de fall där egendomens värde helt klart överstiger 10 milj kr och förvärvaren är en annan juridisk person än en sambruksförening. Länsstyrelsen ska i sådana fall överlämna ärendet till Jordbruksverket tillsammans med ett eget yttrande.

Om flera personer förvärvar tillsammans, ska ansökan undertecknas av samtliga förvärvare. Ansökan kan också göras genom ombud. Fullmakt i original ska i så fall bifogas. Personnummer, namn, adress och telefonnummer ska lämnas för varje sökande.

Ansökan om förvärvstillstånd ska göras i så god tid att länsstyrelsen har ansökan senast tre månader efter att förvärvet gjordes. Förvärvet anses ha gjorts den dag då förvärvsdokumentet undertecknades. Görs inte ansökan i rätt tid och på rätt sätt, är förvärvet ogiltigt.

Jordförvärvslag (1979:230) 9, 12 §§
Jordförvärvsförordning (2005:522) 4 §

Bifogade dokument

För att få en förvärvsansökan prövad måste ett daterat och undertecknat förvärvsdokument (exempelvis ett köpeavtal eller ett gåvo­brev) ha upprättats. En bestyrkt kopia ska bifogas ansökan.
Om ett dödsbo är säljare, ska ärendet kompletteras med en kopia av den del av bouppteckningen där samtliga dödsbodelägare och dödsboets fastigheter finns redovisade. Samtliga delägares namn och aktuella adresser ska anges.

Om en juridisk person är förvärvare, ska ansökan kompletteras med bolagsordning, stadgar, registreringsbevis och liknande dokument.

Speciella villkor

Myndigheten kan i beslut om förvärvstillstånd ålägga förvärvaren att inom viss tid ansöka om en viss fastighetsbildning som berör fastigheten eller att vidta en åtgärd som behövs med hänsyn till naturvården eller skogsvården.

Fullgör inte förvärvaren detta, kan länsstyrelsen förelägga vite.

Om fastigheten övergår till en ny ägare, gäller åläggandet i stället den nye ägaren. Vite som har förelagts gäller dock inte mot den nye ägaren, men länsstyrelsen kan sätta ut (ett nytt) vite för denne.

Myndigheten ska genast sända sitt beslut till Lantmäteriets fastighets­inskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Jordförvärvslag (1979:230) 10 §
Fastighetsbildningslag (1979:988) 10 kap 3 §

Avgifter

För anmälan och ansökan enligt jordförvärvslagen ska en avgift betalas. Den är:

 • 4 600 kr för fysisk person (privatperson) som köper en fastighet i glesbygd samt för juridisk person som köper en fastighet i glesbygd från en annan juridisk person. Däremot blir det ingen avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • 7 100 för en juridisk person som köper en fastighet från en fysisk person och fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kr. 
 • 15 900 kr för en juridisk person som köper en fastighet från en fysisk person och fastigheten är värd 10 miljoner kr eller mer.

Avgiftsförordning (1992:191)

I vår bok Jord- & skogsbruk läser du om allt som är viktigt att känna till för dig som driver företag inom jord och skog 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!