Juridik / Gåva mellan makar och sambor

Gåva mellan makar och sambor

Faktagranskad artikel

Här tittar vi på hur en gåva mellan makar respektive sambor ska hanteras för att gälla i förhållande till tredje part (fordringsägare m fl). 

Publicerad: 2022-12-07
Gåva mellan makar

I princip gäller samma gåvoregler för makar som för alla andra. Det är alltså inte en gåva om en make endast överlämnar egendom till den andra maken utan att förklara att det verkligen rör sig om en gåva.

Det är dock svårt för makar att fullborda gåvan – givarmaken har ju normalt fortfarande kontroll över egendomen om makarna bor ­tillsammans. Givaren har ju då möjlighet att använda gåvan även efter gåvotillfället.

Detta är normalt inte något problem mellan makarna, de vet ju vad de har gett varandra. Problemet är att det är svårt att skydda egendomen mot givarmakens borgenärer (fordringsägare) vid en eventuell utmätning.

Måste registreras

Makar som vill att en gåva mellan dem ska gälla mot givarens borgenärer, måste registrera gåvan. Kravet på registrering har endast betydelse för makarnas för­hållande till borgenärerna. Mellan makarna är en fullbordad gåva bindande även om den inte har registrerats.

Registreringen görs genom att man vänder sig till tingsrätten med ett gåvobrev där det framgår vad som har lämnats i gåva, vem som är givare, vem som är mottagare och när gåvan har lämnats.

Registreringen gäller endast om gåvan verkligen har fullbordats innan registreringen.

Presenter

Vanliga presenter som makar ger till varandra gäller mot borge­närerna utan att gåvan behöver registreras. Det kan vara födelsedagspresenter och liknande. Presenten får dock inte vara orimligt värdefull.

Registrering även för fast egendom

Regeln om att gåvor mellan makar måste registreras för att gälla mot borgenärerna gäller även gåvor av fast egendom. Det innebär att en make som vill ge fast egendom till sin maka måste se till att både registrera gåvan (hos Skatteverket) och att lämna in en lagfartsansökan (till Lantmäteriet).

Gåva mellan sambor

Det finns inte någon motsvarande regel i sambolagen som ger sambor möjlighet att registrera gåvor till varandra. För att en gåva ­mellan sambor ska gälla mot borgenärerna krävs därför att egen­domen har överlämnats till den skuldfria sambon på ett sådant sätt att givaren inte längre kan förfoga över den. I praktiken är detta omöjligt eftersom gåvan ofta finns kvar i det gemensamma hemmet.

Gåvor av fast egendom

Den som får fast egendom i gåva av sin sambo ska söka lagfart på gåvan genom att lämna in ett skriftligt gåvobrev på fastigheten till Lantmäteriet. När sambon får lagfart på fastigheten ­gäller gåvan mot givarsambons borgenärer. Dock gäller vanliga återvinnings­regler i konkurs.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!