Juridik / Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning  

– så funkar det 
Faktagranskad artikel

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Exempel på gemensamhets­anläggningar är ­vattenledningar, vägar, garage och lekplatser.  En gemensamhetsanläggning bildas av Lant­mäteriet. 

Publicerad: 2020-01-05
Flera fastigheter

En fastighets behov av olika anläggningar kan inte alltid tillfreds­ställas inom fastighetens gränser. Ibland krävs en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. För att inrätta en gemensamhets­anlägg­ning ska anläggningen vara gemensam för minst två fastigheter och vara av permanent betydelse för dem.

Lantmäteriet inrättar

En gemensamhetsanläggning inrättas av Lantmäteriet vid en anläggningsförrättning, där rättigheter och skyldigheter regleras. Anläggningsfrågan kan också tas upp som en anläggningsåtgärd vid en fastig­hetsbildningsförrättning.

Fastigheterna som är med i anläggningen bildar en anläggningssamfällighet för byggande (utförande) och drift av anläggningen. En ny ägare av en fastighet är bunden av vad som har bestämts vid förrättningen och får också utnyttja anläggningen.

Exempel på gemensamhetsanläggningar

Exempel på gemensamhetsanläggningar är

 • vägar
 • vatten- och avloppsledningar
 • grönområden
 • parkeringsplatser
 • garage
 • vattentäkter
 • lekplatser
 • centralantenner och parabolantenner
 • bredband
 • belysningsanläggningar
 • reningsanläggningar
 • elledningar
 • teleledningar
 • bryggor
 • småbåtshamnar
 • friluftsbad
 • väggar, tak mm för tredimensionella fastigheter
 • andelsladugårdar
 • lagrings- och torkanläggning för jordbruksändamål.

Anläggningslag (1973:1149) 1 §

Anläggningsbeslut

När gemensamhetsanläggningen bildas ger Lantmäteriet ett anläggningsbeslut.

Anläggningsbeslutet innehåller uppgifter om

 • gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvud­sak­liga övriga beskaffenhet. Man upprättar ofta en särskild beskrivning över anläggningen.
 • de fastigheter som ska delta i anläggningen
 • utrymme som upplåts för anläggningen
 • fastighet eller del av en fastighet som eventuellt inlöses
 • byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut
 • eventuell tid för hur länge anläggningen ska finnas
 • när anläggningen ska vara klar
 • föreskrifter om hur gemensamhetsanläggningen ska utföras.

Om anläggningsfrågan tas upp i samband med en fastighetsbildningsförrättning, kan anläggningsbeslutet tas upp i fastig­hets­bild­ningsbeslutet.

Andelstal

I anläggningsbeslutet anges andelstalen för utförande och drift för de fastigheter som är med i gemensamhetsanläggningen. Andels-talet för utförande styr hur utgiften för att bygga anläggningen ska för­delas mellan fastigheterna. Andelstalet för drift styr hur de löpande driftutgifterna ska fördelas mellan fastigheterna. I de flesta fall är de båda andelstalen lika för en viss fastighet.

Offentlig handling

Anläggningsbeslutet är en offentlig handling som kan beställas från Lantmäteriet. En kopia ska normalt finnas hos samfällighetsför­en­ingens styrelse (vid föreningsförvaltning). Vid delägarförvaltning brukar någon av delägarna ha hand om dokumentet.

Begränsade befogenheter

Delägarna får inte besluta om något som står i strid med anlägg­nings­beslutet, inte ens om man tar in beslutet i stadgarna (vid för­en­ings­förvaltning). Stadgarna reglerar bara hur förvaltningen av anläggningen ska bedrivas, alltså själva föreningsarbetet.

Vill för­en­ingen göra mer än vad som finns beslutat i anläggnings­beslutet, måste man göra en ny anläggningsförrättning och få ett nytt anläggningsbeslut.

Anläggningslag (1973:1149) 24 §

Förvaltning av en gemensamhetsanläggning

De deltagande fastigheterna ansvarar gemensamt för anlägg­ningen genom delägarförvaltning eller föreningsförvaltning.

Läs mer om gemensamhetsanläggning och föreningsförvaltning mm i vår praktiska handbok SAMFÄLLIGHETER  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!