Juridik / Nya lagar 2023

Nya lagar 2023 

– viktigaste förändringarna 
LEI-koder för värdepappershandel

Flera nya bestämmelser börjar att gälla under 2023. Dessutom finns förslag som kan leda till ändrade regler. Här går vi kortfattat igenom några av de viktigaste förändringarna för dig och företaget. 

Publicerad: 2023-01-11
Reseavdraget förstärks

Den nuvarande modellen för reseavdrag består samtidigt som det befintliga avdraget förstärks genom höjda schablonbelopp. 

Läs mer om reglerna för reseavdrag här

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget har förstärkts vid flera tillfällen samtidigt som motsvarande skattesänkning inte har gjorts för äldre. Idag är jobbskatteavdraget för äldre personer lägre än för yngre personer med arbetsinkomster som överstiger 30 000 kr per månad.

Riksdagen har nu beslutat att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Enligt beslutet är jobbskatteavdraget för äldre personer 2023 följande:

  • Överstiger arbetsinkomsterna inte 100 000 kr = 22% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 100 000 kr men inte 300 000 kr = summan av 15 000 och 7% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 300 000 kr men inte 600 000 kr = 36 000 kr
  • Överstiger arbetsinkomsterna 600 000 kr = 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Solceller – höjd skattereduktion

I syfte att sänka köparens kostnad och stimulera efterfrågan på solceller ytterligare, har riksdagen beslutat att höja subventionsgraden för installation av solceller från 15 till 20%.

Stark kundautentisering ger färre bedrägerier

I betaltjänstlagen finns sedan 2019 krav på stark kundautentisering när en betalare initierar en elektronisk betalningstransaktion, loggar in på sitt betalkonto online eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Exempel på identifieringsmetoder som uppfyller dessa krav är e-legitimation eller bankdosa. 

Ett problem är dock att den allmänna uppfattningen är att betalningssättet fakturabetalning inte är en betaltjänst. Därför har man inte använt sig av stark kundautentisering vid fakturabetalning.

I början av 2022 fastslog dock EU-kommissionen att fakturabetalning faller under kravet på stark kundautentisering. Därför har nu riksdagen beslutat att detta även ska förtydligas i svensk lag genom ett förtydligande av definitionen av betaltjänst i betaltjänstlagen.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska enligt ett riksdagsbeslut även gälla 2023.  

Detta var tillfälliga regler som infördes under pandemin och innebar bland annat att taket höjdes till 1 200 kr/dag (från 910 kr/dag) under de första 100 dagarna.

Regeringen har också aviserat att de har för avsikt att återkomma med förslag om att lättnader motsvarande de som nu gäller, ska bli permanenta.

Sänkt skatt på bensin och diesel

För att möta de höga drivmedelspriserna har riksdagen beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas. Energiskatten ska sänkas med 80 öre per liter utifrån den skatt som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023. Inklusive moms sänks priset därmed med 1 kr per liter.

Effekten av sänkningen blir dock inte så hög, eftersom skattesänkningen inte får full effekt på grund av den höga inflationen.

Höjd ålder för pensionsuttag

Riksdagen har beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. 

Avgångsskyldighet

Riksdagen har tidigare beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Från och med 2023 ska anställda inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år. 

Slopad avfallsförbränningsskatt

Riksdagen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kraft- och värmeverk och har nu beslutat att den så kallade avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.  

Datorhallar – nedsättningen av energiskatt slopas

Företag som förbrukar el i stora datorhallar har sedan 2017 haft nedsättning av energiskatten. Från och med 1 juli 2023 slopas denna nedsättning.

Förlängning av tillfälligt undantag i rehab-reglerna

På grund av att vårdköerna fortfarande är långa och väntetiden för många är längre än 90 dagar har regeringen beslutat att det tillfälliga undantaget i rehab-kedjan på grund av covid 19 ska förlängas. Det tillfälliga undantaget är nu förlängt till 31 december 2023.

Förslag om kommande ändringar

Moms på reparationer – en återställare

Regeringen vill återställa momsen från 6% till 12% på reparationer av cykler, skor och kläder mm. Detta kommer enligt förslaget att gälla från 1 april 2023.

Gratis elbilsladdning på jobbet – tillfälliga regler

Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Regeringen aviserar nu om ett kommande förslag som innebär att förmånen blir skattefri till och med sista juni 2026. 

Höjt tak vid FoU

Regeringen vill att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) ska förstärkas ytterligare. Det sammanlagda avdraget har höjts i flera omgångar och enligt dagens regler får avdraget vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Enligt regeringens förslag ska det högsta sammanlagda avdraget höjas till 1,5 miljoner kr per månad.

Förlängd skattesänkning på diesel inom jord- och skogsbruk

Den tillfälligt utökade sänkningen på koldioxid- och energiskatt på diesel i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet som gäller till och med 30 juni 2023 vill regeringen förlänga till 31 december 2023. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!