Juridik / Särkullbarn

Särkullbarn – en snabbgenomgång

Faktagranskad artikel

Särkullbarn är de barn som den avlidne har tillsammans med någon annan person än den han eller hon var gift med vid sin död.  Särkullbarn är alltså den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarn har rätt till sin laglott vid förälderns död precis som andra bröstarvingar. Särkullbarnens laglott hindrar alltså föräldern från att testamentera egendom hur som helst.

Publicerad: 2023-01-13
Stark arvsrätt för särkullbarn

Särkullbarns arvsrätt är till och med starkare än samkullbarns. När en person dör och efterlämnar make och barn övertar den efterlevande maken normalt all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.
De gemensamma barnens (samkullbarnens) rätt att få ut sitt arv skjuts upp tills den efterlevande maken dör, det vill säga tills båda föräldrarna är döda.

Men särkullbarn har rätt till hela sin lott redan vid förälderns död även om det finns en efter levande make. Ett särkullbarn behöver alltså inte vänta på sitt arv tills förälderns make (styvföräldern)
avlider.

Den efterlevande makens rätt enligt prisbasbeloppsregeln går dock före särkullbarnens anspråk.
Därför kan särkullbarnet inte kräva ut sitt arv om det endast finns blygsamma tillgångar i boet.

Prisbasbeloppsregeln är ett minimiskydd för den efterlevande maken. Bestämmelsen skyddar den efterlevande maken från att bli ställd på bar backe på grund av laglottsanspråk från den avlidnes
särkullbarn eller på grund av att testator har testamenterat bort sin egendom till någon annan.

Enligt prisbasbeloppsregeln har den efterlevande maken rätt att få så mycket egendom att han eller hon totalt har egendom som är värd fyra prisbasbelopp (motsvarar drygt 200 000 kr under 2023). Den efterlevande maken har dock inte någon absolut rätt att få tillgångar ur dödsboet till detta värde, utan endast rätt att överta tillgångar så att han eller hon sammanlagt (bodelningsandelen plus enskild egendom) kommer upp till fyra prisbasbelopp.

Särkullbarn och testamente

Ett vanligt skäl till att man vill upprätta ett testamente är att det finns särkullbarn. Den som inte har kontakt med sitt särkullbarn vill många gånger att de gemensamma barnen (samkullbarnen) eller
den nuvarande maken eller sambon (eller någon annan) ska få arvet istället.

Det kan också vara tvärtom – att man som någon sorts kompensation för den dåliga kontakten med särkullbarnet vill att detta ska ha så mycket som möjligt av kvar låtenskapen.

Du kan läsa utförligt om hur du upprättar ett juridiskt korrekt testamente – t ex ett inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn – i vår bok Testamentshandboken. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!