Juridik / Vem ärver företaget?

Vem ärver egentligen företaget?

Faktagranskad artikel

Vad händer med företaget vid en bodelning, dödsfall, osv? Inte sällan blir det bråk om arvet efter att en företagare avlidit. Här läser du om reglerna kring företaget och familjerätten och hur du kan undvika problem.

Publicerad: 2019-09-11
Anlita en expert!

Känner du dig osäker på de olika frågeställningar och problem som kan uppkomma för dig samt vilka dokument du bör upprätta och hur de ska se ut, bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller en jurist.

Förändrade förhållanden

Observera att om din livssituation förändras, genom att du exempelvis upphör att vara sambo, gifter dig eller säljer ditt företag, måste du se över om de ändrade förhållandena medför att du behöver ändra ditt testamente, förmånstagarförordnanden för försäkringar, mm.

Makar

Företag ingår normalt i en bodelning

I en bodelning mellan makar ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Allt som tillhör en make är giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom genom

  • föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättat
  • villkor i ett testamente
  • villkor av givaren i samband med en gåva.

Detta innebär att ett företag som en av makarna äger kommer att ingå i bodelningen om det är giftorättsgods.

Äktenskapsförord

Makarna kan genom ett äktenskapsförord göra företaget till enskild egendom. Detta innebär att företaget inte kommer att ingå i en bodelning mellan makarna. Observera dock att det här inte påverkar makens arvsrätt. Den efterlevande maken ärver såväl giftorätts­godset som den enskilda egendomen. Läs mer om detta nedan.

Exempel: 
Sune har ärvt ett företag efter sin mamma. Det fanns inget villkor i samband med arvet om att företaget skulle vara enskild egendom. Sune vill inte att företaget ska ingå i en bodelning med sin maka Signe. Makarna upprättar därför ett äktenskapsförord där de bestämmer att företaget ska vara Sunes enskilda egendom.

Som kompensation för detta gör de Signes släktgård till hennes enskilda egendom.

Make ärver företaget

Makar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får bestämma över arvet under åter­stoden av sitt liv, men inte testamentera bort det som ska tillfalla efterarvingarna. Den efterlevande maken kan alltså sälja eller ge bort företaget under sin livstid och då kommer inte företaget barnen eller andra arvingar tillgodo. Vill du att någon annan än efterlevande make ska ärva företaget måste du upprätta ett testamente där du anger vem som ska ärva det. Detta kan bli aktuellt om du exempelvis vill att era gemensamma barn ska ärva omedelbart och inte avvakta efterlevande makens bortgång eller att de i varje fall ska ärva en del direkt.

Exempel:
Om Sune i exemplet ovan vill att företaget ska gå i arv till sin son som han har tillsammans med Signe måste han upprätta ett testamente där han bestämmer att sonen ska ärva företaget omedelbart. Då har efterlevande maken ingen arvsrätt i företaget.

Om det finns särkullbarn (barn som den avlidne maken har med någon annan än efterlevande make) ärver dock detta före maken. Läs mer om detta nedan.

Särkullbarn ärver före efterlevande make

Ett vanligt konfliktämne när det gäller företag och familjerätten är särkullbarn. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång när föräldern avlider. Särkullbarnen behöver alltså inte vänta tills efterlevande make avlidit. Särkullbarnets arvsrätt kommer ofta som en överraskning för den efterlevande maken.

Följden kan bli att särkullbarnet ärver hela företaget eller att barnet och efterlevande make blir samägare till företaget. Detta är inte önskvärt i alla situationer eftersom företaget kan vara makarnas inkomstkälla och det kan till och med vara så att den efterlevande maken har avstått från arbete och hjälpt till i företaget.

Särkullbarnet har möjlighet att avstå från arvet för att den efter­levande maken ska kunna driva företaget vidare. Annars kan ett testamente och/eller livförsäkringar hjälpa den efterlevande maken:

  • En livförsäkring kan göra det möjligt för den efterlevande maken att lösa ut särkullbarnet.
  • Ett testamente kan minska särkullbarnets arv till hälften (lag­lotten, som barnet alltid har rätt att få ut). Resterande del ärver den efterlevande maken. I testamentet kan du bestämma att särkullbarnet ska ha resterande del av arvslotten när efterlevande maken har avlidit. 

Exempel:
Lisa är gift med Pelle och har ett aktiebolag. Om Lisa avlider vill makarna att Pelle ska kunna fortsätta att driva företaget. Problemet är dock att Lisa har ett särkullbarn.

Lisa skriver därför ett testamente som innebär att hennes särkullbarn får ut sin laglott när hon avlider och sin resterande del av arvslotten när Pelle avlider. För att garantera att Pelle kan lösa ut särkullbarnet (dvs så att särkull­barnet får ut sin laglott) tecknar makarna en livförsäkring.

Sambor

Företaget ingår inte i en bodelning

I en bodelning mellan sambor är det enbart gemensam bostad och gemensamt bohag som skaffats för gemensam användning som ingår i bodelningen. Detta innebär att ett företag som någon av samborna har aldrig kommer att ingå i bodelningen.

Sambor har ingen arvsrätt

Sambor ärver inte varandra.

Om du vill att efterlevande sambo ska ärva ditt företag måste du skriva ett testamente. Om det finns barn (gemensamma barn eller särkullbarn) har dessa trots detta rätt att få ut sin laglott omedelbart när du avlider. Det är därför bra att komplettera med att teckna en livförsäkring så att den efterlevande sambon har möjlighet att lösa ut barnen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!