Personal / Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl

Faktagranskad artikel

I den här artikeln får du en översiktlig beskrivning av i vilka situationer en arbetsgivare får säga upp en anställd på grund av personliga skäl. 

Publicerad: 2022-12-11
Sista utvägen

En uppsägning av personliga skäl är riktad mot en enda anställd. Uppsägningen är en sista utväg att bli av med en anställd som du ­absolut inte anser dig kunna ha kvar i företaget. Detta innebär bland annat att du normalt först måste ha försökt att omplacera den anställde till ett ledigt arbete i företaget. Vid allvarliga förseelser, exempelvis brott, behöver du dock inte pröva en omplacering. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist behöver du som arbetsgivare inte bevisa arbetsbrist. När det ­gäller person­liga skäl är det däremot så att du har bevisbördan. Du måste kunna bevisa att

 • den anställde verkligen har burit sig illa åt
 • företaget har skadats på något sätt på grund av detta
 • en uppsägning är den sista och nödvändiga utvägen.
Omplacering

Observera kravet på att du måste undersöka möjligheter till omplace­r­ing. Givetvis är möjligheten till omplacering mindre om uppsägningen beror på personliga skäl. I mindre företag är möjligheten till omplace­ring alltid mera begränsad.

Saklig grund

En uppsägning på grund av personliga skäl måste vara sakligt ­grundad. Exempel på saklig grund kan vara

 • grovt olämpligt uppträdande
 • klar oförmåga att klara arbetet
 • upprepad onykterhet på arbetsplatsen, såvida det inte kan betraktas som sjukdom
 • allvarliga samarbetssvårigheter
 • brott som kan påverka arbetet
 • arbetsvägran
 • brott mot tystnadsplikt
 • kritik mot företaget i avsikt att skada företaget
 • upprepad vägran att följa föreskrifter, vilket leder till fara
 • sjukdom (endast undantagsvis)
 • olovlig frånvaro (upprepade gånger)
 • sen ankomst (upprepade gånger).
Underrättelse och varsel

Innan du säger upp någon på grund av personliga skäl måste du, inom två veckor från att du fått full klarhet i vad som hänt, underrätta den anställde om att du överväger att säga upp honom. Detta gäller oavsett om den anställde är fackligt organiserad eller inte.

Om den anställde är organiserad, dvs fackligt ansluten, måste dessutom hans fack varslas. Du kan då skicka en kopia av under­rättelsen som ett ­varsel till facket, samtidigt som underrättelsen lämnas till den anställde.

Underrättelsen och varslet ska lämnas minst två veckor innan uppsägningen faktiskt görs. Facket och den anställde har sedan en vecka på sig att fundera på om de ska begära överläggning om uppsägningen. Om du inte hör någonting från facket eller den anställde under veckan kan du säga upp den anställde.

Om facket eller den anställde begär överläggningar måste du skjuta upp uppsägningen tills överläggningarna är klara. Först därefter kan du säga upp den ­anställde.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för besked om uppsägning på grund av personliga skäl.
Skriftlig varning

Det är viktigt att du för löpande anteckningar om den anställdes beteende. I många fall måste du skriftligen i form av en varning tala om för den anställde att du uppfattar situationen så som att han inte ­sköter sitt arbete. Motivera detta och tala om för den anställde att om han inte skärper sig så kan han komma att sägas upp. Spara kopior av denna skriftväxling. För att kunna säga upp någon på grund av personliga skäl kan det krävas att den anställde upprepar sitt beteende.

Försök att i första hand lösa problemen på ett positivt sätt, exempelvis genom omplacering. Diskussioner med facket kan också vara en väg till en lösning. Uppsägningen måste vara en sista utväg.

Lättare att bli uppsagd i ett mindre företag

Av rättsfall i Arbetsdomstolen (AD) att döma, ligger det närmare till hands att säga upp en person på grund av personliga skäl i ett litet ­företag. Där finns det normalt inte så stora möjligheter till omplaceringar. Ett störande beteende eller stora samarbetssvårigheter märks mera i ett litet företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!