Uppsägning

Åtgärd genom vilken en arbetsgivare eller en arbetstagare ensidigt upphäver en anställning.

Arbetsgivarens rätt att säga upp en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad. I sista hand kan detta prövas av Arbetsdomstolen, som kan förklara en uppsägning ogiltig.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska göras skriftligen. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren också uppge sina skäl till uppsägningen. Uppgiften ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Man skiljer mellan två typer av uppsägningar: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl.

En arbetstagare kan säga upp sig själv. Anställningen upphör då efter en viss uppsägningstid. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren går med på att arbetstagaren får lämna sin anställning redan före uppsägningstidens slut.


Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för uppsägning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.