Skatt / Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst

Faktagranskad artikel

Ackumulerad inkomst är inkomst som hänför sig till minst två år men beskattas vid ett tillfälle.  

Publicerad: 2021-11-28
Syftet

Syftet med reglerna om ackumulerad inkomst är att mildra verkningarna av den statliga inkomstskatten när du har fått inkomster som hör till minst två beskattningsår, och därigenom hamnat över skiktgränsen, så att du måste betala statlig skatt.

Före eller efter

Inkomsten kan höra till ett år som ligger före eller efter det aktuella beskattningsåret. Lagen gäller alltså både för inkomster som du har fått i efterskott och för inkomster du fått i förskott, t ex ett engångsbelopp för en pensionsförmån.

Ackumulerad inkomst får fördelas på högst tio år. Om du inte kan visa antalet år, ska du normalt göra en fördelning på tre år.

Inte i inkomstslaget kapital

I inkomstslaget kapital är det 30% skatt oavsett inkomst och därför kan reglerna om ackumulerad inkomst inte användas för kapitalinkomster.

Inkomstslaget tjänst

I inkomstslaget tjänst kan t ex ackordsöverskott, lön i fåmansföretag, avgångsvederlag, semesterersättning och skadestånd vid uppsägning höra till flera år bakåt i tiden och därmed få beskattas enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Den del av utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag som beskattas i inkomstslaget tjänst kan också betraktas som ackumulerad inkomst om den hör till flera år.

Engångsbelopp, som betalas ut som ersättning för årlig pension, anses i allmänhet höra till tio år framåt.

När fördelningstiden fastställs ska ett dödsbo och den döde räknas som en och samma person.

Näringsverksamhet

Du får använda reglerna när du säljer inventarier. Du får dock inte använda reglerna om ackumulerad inkomst när du säljer varulager, utom vid försäljning av djur i jordbruk och renskötsel när du slutar med djurhållning.

Om du löser upp periodiseringsfonder och expansionsmedel på grund av att verksamheten upphör, får du använda reglerna om ackumulerad inkomst.

Reglerna får också användas på återförda värdeminskningsavdrag mm som vid försäljning av näringsfastighet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, och på vissa skogsintäkter i samband med skogsskador.

Kulturarbetare

Löpande inkomster av näringsverksamhet kan i vissa fall räknas som ackumulerad inkomst. Det gäller t ex författare, konstnärer och andra kulturarbetare som plötsligt får en hög inkomst i samband med t ex en boksuccé eller utställning. Reglerna om ackumulerad inkomst får inte kombineras med insättning på upphovsmannakonto samma år.

Spärregler

Följande krav måste samtidigt vara uppfyllda för att reglerna ska få användas:

  • Du måste åtminstone något år som den särskilda skatteberäkningen avser ha haft en beskattningsbar inkomst under den övre skiktgränsen för statlig skatt.
  • Den beskattningsbara inkomsten inklusive den ackumulerade inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr.
  • Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr.
Skatteberäkningen

Den ackumulerade inkomsten delas med antalet fördelningsår och läggs på den genomsnittliga förvärvsinkomsten för alla fördelningsår. Om den ackumulerade inkomsten hör till fler än två år bakåt i tiden justeras den genomsnittliga förvärvsinkomsten så att hänsyn tas till skiktgränsens förändringar. Beskattningsårets skatteskala ska dock användas.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!