Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Skatt / Budget 2022

Budget 2022

– genomgång av riksdagens beslut  
LEI-koder för värdepappershandel

Sällan har väl ett beslut gällande budgeten för kommande år varit rörigare än årets. Nedan reder vi ut vad riksdagen egentligen har beslutat. Artikeln är uppdelad i två delar. Dels de av regeringens förslag som blev beslutade, dels de beslut som fattades utifrån de förslag som M, KD och SD presenterade för riksdagen.

Publicerad:

Regeringens förslag som blev beslut

Enklare regler vid tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat att vissa kostnadsersättningar vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas.

Beslutet gäller korta anställningar och uppdrag som pågår i högst en månad samt för anställda som anställs eller lånas av myndigheter, kommuner och regioner i samband med krissituationer.

Beslutet innebär att arbetsgivare kan bekosta resor, logi och betala ut traktamente utan att det beskattas om avståndet mellan den anställdes bostad och tillfälliga arbetsplats är längre än 5 mil.

Detta innebär att ersättningar till tillfälligt anställda behandlas på samma sätt som motsvarande ersättningar till tillsvidareanställda som är på tjänsteresa.

När det gäller personer som tillfälligt anställs eller lånas av en myndighet, kommun eller region vid extraordinära händelser som olyckor och samhällskriser, finns inte någon tidsgräns.

I beslutet ligger också att kostnadsersättning som betalas till obegränsat och begränsat skattskyldiga ska behandlas på samma sätt, vilket innebär att en ändring sker i reglerna om SINK.

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter 31 december 2021.

Reklamskatten avskaffas

Riksdagen har beslutat att reklamskatten ska avskaffas.

Flera successiva steg har vidtagits för att på sikt avskaffa reklamskatten. Detta har främst skett genom att skattesatsen har sänkts och att gränsen för redovisningsskyldigheten har höjts. Senaste förändringen trädde i kraft 2020.

Pandemin har haft betydande ekonomiska konsekvenser, inte minst för idrottsföreningar som gått miste om avsevärda belopp i bland annat biljettintäkter. Idag finns det ca 1 600 ideella föreningar som är skattskyldiga till reklamskatt. Eftersom dessa föreningar i dag utgör en stor andel av de som är skattskyldiga är ett avskaffande av reklamskatten en reform som särskilt gynnar denna sektor.

Reklamskatten slopas från och med 1 januari 2022. För beskattningsår som inte avslutats vid ikraftträdandet gäller redovisningsskyldighet för reklamskatt bara om det sammanlagda beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kr.

Personaloptioner – generösare regler

Sedan 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren behöver därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattningen först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Riksdagen har nu beslutat att utvidga och förenkla reglerna om personaloptioner för att hjälpa unga företag som vill växa, att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Reglerna utvidgas genom att två gränser höjs när det gäller vilka företag som får nyttja dessa regler:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kr per år.

I beslutet ligger också att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna.

För att förenkla ändras reglerna så att en personaloption kan nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska kunna ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022 och tillämpas första gången på personaloption som förvärvas efter 31 december 2021.

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan sedan 2018 få en skattereduktion. Riksdagen har nu beslutat att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner.

I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Skattereduktionen utformas på motsvarande sätt som beräkningen av jobbskatteavdraget med undantagen att det inte finns nivåer för skattereduktionens storlek för underlag som överstiger 8,08 prisbasbelopp och att skattereduktionen alltid ska uppgå till minst 4,5% av underlaget x kommunalskattesatsen.

Den nya skattereduktionen gäller från och med 1 januari 2022.

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning.

Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Familjeveckan – ingen ersättning men ledighet

Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en familjevecka skulle införas med start 2022. Det handlade om betald lediget (familjedagspenning) för att kunna stötta sina barn under skolåren genom att till exempel vara tillsammans med barnen under lov och studiedagar eller närvara vid utvecklingssamtal i skolan eller förskolan.

Finansieringen – införandet av familjedagspenningen – fick regeringen inte riksdagen att gå med på. Däremot rätten till lediget (som då blir obetald), som beslutades av riksdagen, se nedan.

M, KD och SD – gemensamt budgetalternativ

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har utvidgats fem gånger, senaste förstärkningen infördes 2019. Riksdagen har nu beslutat om ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kr per månad.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022

Höjt grundavdrag

Riksdagen har beslutat om sänkt skatt för pensionärer genom att höja grundavdraget för personer över 65 år. Sänkningen innebär att den som har en pension på 13 000 kr per månad får ca 1 800 kr mer i plånboken varje år (150 kr per månad).

Reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Gåva

Enligt dagens regler går det att få skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare. Gåvan måste uppgå till minst 200 kr per gåvotillfälle. De sammanlagda gåvorna måste uppgå till minst 2 000 kr per år.

Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att beloppsgränsen höjs till 12 000 kr, vilket innebär att skattereduktionen för gåvor som mest kan uppgå till 3 000 kr.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Mer bidrag för nystartsjobb

En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Stödtiden är olika beroende på vilken grund nystartsjobbet beviljas, men den kan som längst vara 2 år. Bidraget beräknas utifrån arbetsgivaravgiften.

Riksdagen har nu beslutat att höja bidragen vid nystartsjobb. Om man anställer en person som varit arbetslös mellan 1–2 år höjs bidraget från 1 till 2 arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa 2–3 år höjs bidraget från 2 till 2,5 arbetsgivaravgifter och för de som varit arbetslösa i mer än tre år höjs bidraget från 2,5 till 3 arbetsgivaravgifter.

Rätt till obetald föräldraledighet

Som vi skrev ovan så blev det ingen betald familjevecka. För att arbetande föräldrar ändå ska kunna kombinera arbetsliv och familjeliv, inte minst när barnen är i skolåldern, ska rätten till obetald föräldraledighet utökas. Utökningen innebär att förälder till barn i åldrarna 6–16 år ska ha rätt till tre obetalda dagar per år. För ensamstående föräldrar utökas rätten till sex dagar per år. Dagarna ska vara individuella och ska inte kunna överlåtas. De ska kunna användas fritt under året, men inte sparas till nästkommande år.

Detta blir alltså en ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen och ny lagstiftning ska vara på plats 1 juli 2022.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

I samband med budgetbeslutet riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel. Sänkningen ska resultera i att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter. Sänkningen ska gälla från 1 maj 2022.

Förslag som stoppades

I och med att det var det gemensamma budgetalternativet från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som gick igenom var det flera av de skarpa förslag som låg i budgetpropositionen som inte gick igenom:

  • Förstärkt skattereduktion förvärvsinkomster
  • Slopad skatt på uthyrning
  • Betald ledighet (familjedagspenning) för familjeveckan