Skatt / Budget 2023

Budget 2023

– en snabbgenomgång  
Faktagranskad artikel

Riksdagen har nu fattat beslut om rikets budget för år 2023. Ett år då Sverige går mot sämre tider och där stora satsningar görs på försvaret, regioner och kommuner samt rättsväsendet. Men några nyheter finns det också som berör företag och företagare. Dessutom finns det finansiering för fler reformer, men där de färdiga förslagen kommer att presenteras senare.

Publicerad: 2022-12-16
Det nya reseavdraget stoppas

Så sent som i juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. En avståndsbaserad skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt – skulle bli den nya modellen från 2023.

Nu skrotas den nya modellen då riksdagen beslutat att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Läs mer här

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget har förstärkts vid flera tillfällen samtidigt som motsvarande skattesänkning inte har gjorts för äldre. Idag är jobbskatteavdraget för äldre personer lägre än för yngre personer med arbetsinkomster som överstiger 30 000 kr per månad.

Riksdagen har nu beslutat att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Enligt beslutet kommer jobbskatteavdraget för äldre personer beräknas till följande belopp:

  • 22% av arbetsinkomster upp till 100 000 kr
  • 15 000 kr och 7% av arbetsinkomster som överstiger100 000 kr men inte 300 000 kr.
  • 36 000 kr på arbetsinkomster som överstiger 300 000 kr men inte 600 000 kr.
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Solceller – höjd skattereduktion

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen vid installation av solceller höjs från 15% till 20%.

1 januari 2021 infördes skattereduktion för grön teknik (det så kallade gröna avdraget). Privatpersoner kan få skattereduktion vid installation av viss typ av grön teknik: solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och enligt dagens regler uppgår den till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för grön teknik ges med högst 50 000 kr/år.

Stödet för installation av solceller kan bidra till att minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. I syfte att sänka köparens kostnad och stimulera efterfrågan på solceller ytterligare, har riksdagen beslutat att höja subventionsgraden för installation av solceller från 15 till 20%.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

Riksdagen har beslutat att avsätta ca 5,8 miljarder kr för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska gälla även 2023.

Detta var tillfälliga regler som infördes under pandemin och innebar bland annat att taket höjdes till 1 200 kr/dag (från 910 kr/dag) under de första 100 dagarna.

Regeringen har också aviserat att de har för avsikt att återkomma med förslag om att lättnader motsvarande de som nu gäller, ska bli permanenta.

Sänkt skatt på bensin och diesel

För att möta de höga drivmedelspriserna har riksdagen beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas. Energiskatten ska sänkas med 80 öre per liter utifrån den skatt som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023. Inklusive moms sänks priset därmed med 1 kr per liter.

Effekten av sänkningen blir dock inte så hög, eftersom skattesänkningen inte får full effekt på grund av den höga inflationen.

Som en följdändring av beslutet om sänkt energiskatt sänks den sammanlagda skatten på så kallad lågbeskattad olja med 722 kr per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023.

Slopad avfallsförbränningsskatt

Riksdagen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kraft- och värmeverk och har nu beslutat att den så kallade avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

Lagändringarna börja gälla 1 januari 2023

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!