Skatt / Ekonomisk arbetsgivare vid personaluthyrning

Ekonomisk arbetsgivare vid personaluthyrning

– så fungerar de nya reglerna 
Faktagranskad artikel

Begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” har införts vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige och som ingår som personal i en verksamhet här, dvs vid personaluthyrning. De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2021 och innebär att den utländska arbetsgivaren måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige och redovisa skatteavdrag i arbetsgivardeklarationer (AGI).

Dessutom infördes 1 januari 2021 ett krav på F-skattegodkännande även för utländska företag som säljer tjänster i Sverige - saknas F-skattegodkännande måste den svenska uppdragsgivaren göra skatteavdrag med 30% på fakturabeloppet.

Publicerad: 2021-01-11
183-dagarsregeln för utländsk arbetskraft

Enligt den så kallade 183-dagarsregeln behöver utländska arbetstagare vid tillfälligt arbete inte betala skatt i Sverige om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • en utländsk arbetsgivare (eller ombud för denne) betalar ut ersättningen (lönen) till den anställde, och
  • vistelsen i Sverige uppgår till högst 183 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod, samt
  • ersättningen belastar inte ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

Dessa regler gäller alltså inte om en utländsk arbetstagare är direkt anställd av en svensk arbetsgivare.

Nya regler vid personaluthyrning

Redan under 2018 lämnade regeringen ett första förslag om förändrade skatteregler för inhyrd personal från bemanningsföretag i utlandet. Nu har riksdagen klubbat igenom det slutliga förslaget om ändringar, vilket innebär att 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas vid uthyrning av arbetskraft.

Detta innebär att utländska arbetstagare ska betala skatt i Sverige om arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och ”under dennes kontroll och ledning”. Det avgörande för beskattningen blir därmed för vem arbetet utförts (den ekonomiska arbetsgivaren, se nedan) och inte vem som betalar ut lönen (den formella arbetsgivaren).

Syftet med de nya reglerna är att skapa konkurrensneutrala regler.

Formella arbetsgivaren ansvarig

Detta innebär också att utländska arbetsgivare (den formella arbetsgivaren) ska omfattas av samma regler som svenska när det gäller skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.

Observera att det alltså inte är den ekonomiska arbetsgivaren som ansvarar för detta.

Undantag vid korta anställningar –15/45

De nya bestämmelserna ska inte gälla uthyrning av arbetskraft för arbete som utförs under högst 15 arbetsdagar i följd i Sverige, till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 arbetsdagar under ett kalenderår. I dessa fall ska 183-dagarsregeln fortfarande gälla.

Vem är ekonomisk arbetsgivare?

För att kunna bedöma om det är fråga om personaluthyrning eller arbete för arbetsgivarens egen räkning ska en bedömning göras av vem som är ”ekonomisk arbetsgivare”. Vid bedömningen av vem som är ekonomisk arbetsgivare har följande faktorer betydelse:

1. Vem som har behörighet att instruera arbetstagaren avseende det sätt som arbetet ska utföras på.

2. Vem som disponerar och kontrollerar samt har ansvar för platsen där arbetet utförs.

3. Om arbetstagarens ersättning faktureras direkt från den formella arbetsgivaren till företaget där arbetet utförs eller inte.

4. Vem som ställer arbetsredskap och material till förfogande för arbetstagaren.

5. Vem som bestämmer antalet arbetstagare och de kvalifikationer som arbetstagarna ska ha.

6. Vem som har rätt att välja ut de arbetstagare som ska utföra arbetet och att avsluta det uppdragsavtal som har slutits med arbetstagaren.

7. Vem som har rätt att införa disciplinära sanktioner som rör arbetstagarens arbete.

8. Vem som beslutar om semester och arbetsschema för arbetstagaren.

SINK eller vanligt skatteavdrag

Beskattningen ska hanteras enligt lagen om särskild inkomstskatt (SINK) eller inkomstskattelagen (IL) på samma sätt som för utländska arbetstagare som anlitas direkt av en svensk arbetsgivare. Även om den ekonomiska arbetsgivaren är svensk är det den utländska (formella) arbetsgivaren som är ansvarig för skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.

Skatteavdrag krävs för arbete i Sverige

Skyldigheten för utländska utbetalare (formella arbetsgivare) att göra skatteavdrag ska enbart gälla ersättning för arbete som utförs i Sverige. Arbete som utförs utomlands inom ramen för det utländska företagets verksamhet i Sverige ska dock också omfattas, t ex tjänsteresor utomlands eller arbete som utförs utomlands i bostaden där tiden för arbetet uppgår till högst hälften av den anställdes totala arbetstid. Detta gäller även när arbetstagaren under en period arbetar på utbetalarens kontor i utlandet.

Om den anställde inte har något beslut om SINK (se ovan) ska skatteavdrag göras med 30% av ersättningen. I annat fall görs skatteavdrag enligt SINK-beslutet.

Socialavgiftsreglerna ändras inte

Det blir inga ändringar av reglerna om arbetsgivaravgifter. Den anställde står alltså kvar i sitt hemlands socialavgiftssystem under ett år eller ännu längre beroende på om en socialavgiftskonvention gäller eller inte. För bosatta inom EU/EES kan detta bevisas genom A1-intyg.

F-skattegodkännande krävs

1 januari 2021 infördes även ett krav på F-skattegodkännande för utländska företag som säljer tjänster i Sverige – saknas F-skattegodkännande måste den svenska uppdragsgivaren göra skatteavdrag med 30% på fakturabeloppet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!