Skatt / Gåva av fastighet – undvik skatt

Gåva av fastighet – undvik skatt

Faktagranskad artikel

Det är fullt möjligt för gåvomottagaren att ersätta den som ger bort sin fastighet genom betalning upp till taxeringsvärdet vid gåva av fastighet utan skattemässiga konsekvenser för givaren, mottagaren övertar då givarens omkostnadsbelopp.  

Publicerad: 2023-07-07
Fastighet – gåva mot betalning?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Taxeringsvärde

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Gåvoavsikt

Även om eventuell betalning understiger taxeringsvärdet är det inte säkert att överlåtelsen betraktas som gåva. Det måste också finnas en gåvoavsikt, vid överlåtelse till närstående anses själva gåvoavsikten normalt uppnådd. Exempelvis när en mor överlåter sin fastighet till sin dotter.

Lagfart och stämpelskatt

Den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättats.

Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (taxeringsvärdet året före lagfarten beviljas) så blir det stämpelskatt, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5 % av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen.

Mottagaren måste dock alltid betala en expeditionsavgift till inskrivningsmyndigheten.

I samband med gåva av fastighet måste du upprätta ett skriftligt gåvobrev. Gåvobrevet ska bifogas lagfartsansökan. 

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta ett gåvobrev fastighet.

När anses gåva om fastighet bindande?

Vid gåva av fastighet anses gåvan bindande när gåvobrevet undertecknats av både givare och mottagare. Ett löfte om att ge bort en fastighet gäller inte, inte ens om det gjorts i skriftlig form.

Uppskov

Den som vill ge bort en fastighet som är ersättningsbostad ska normalt återföra eventuella uppskovsbelopp. Mottagaren av fastigheten övertar givarens omkostnadsbelopp oavsett om uppskovsbelopp återförs hos givaren eller inte.

Vad gäller vid gåva mellan makar?

Samma regler gäller om du vill ge hela eller en del av din fastighet som gåva till din make. För att gåvan ska bli gällande måste den dock registreras i äktenskapsregistret hos Skatteverket innan lagfart kan beviljas.

Varning för att maximera rotavdraget

Det har blivit vanligare att en make som ensam äger makarnas bostad ger bort en andel av fastigheten till den andra maken för att maximalt kunna utnyttja rotavdraget. Vi vill varna lite för detta då det kan medföra oönskade skatteeffekter eftersom gamla uppskov då måste återföras. Det går nämligen inte att överta uppskov när en bostad övergår genom gåva.

Kom ihåg!
  • För att avgöra om det är gåva eller köp jämförs betalningen med fastighetens taxeringsvärde det år som överlåtelsen sker.
  • För att bestämma om stämpelskatt ska tas ut jämför man betalningen för fastigheten med 85% av föregående års taxeringsvärde.
  • Har du fått en fastighet i gåva är ditt omkostnadsbelopp ofta lågt eftersom du övertar givarens omkostnadsbelopp, det kan innebära att du får en hög vinst vid en eventuell försäljning och därmed får betala mycket i kapitalvinstskatt.
  • Vid gåva av hela eller delar av din fastighet ska du återföra eventuella uppskovsbelopp om fastigheten är din ersättningsbostad.

Man kan inte själv ha alla svaren. Använd vår Frågeservice som din externa resurs i skatte-, redovisnings- och personalfrågor. Från 459 kr/mån är du aldrig mer svarslös.

Se upp för kattrumpor!

Tidigare har det förekommit att man genom gåva paketerat sina fastigheter i bolag för att minska beskattningen (s k kattrumpor), detta skatteupplägg stoppades den 28 oktober 2016 enligt Riksdagens beslut.

Tips!

För dig som vill läsa mer rekommenderar vi vår bok Fastighetsbeskattning. En praktisk handbok om skatt på fastigheter men även redovisning och hyresjuridik för dig som äger en hyresfastighet eller annan kommersiell fastighet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!