Skatt / Influencers och gamers – skatte- och momsregler

Influencers och gamers  

– skatte- och momsregler 
Faktagranskad artikel

Branscher som influencers, bloggare och gamers växer i rask takt. I den här artikeln får du veta mer om de skatte- och momsregler som gäller för dessa branscher. 

Publicerad: 2019-08-12
Influencers och bloggare

En bloggare är en person som kommunicerar med sina läsare och tittare på webbsidor, sociala medier mm. Om en person har många följare så kan företag avtala om att använda kanalerna för att nå ut med sin marknadsföring. En sådan person kallas ofta för influencer (influerare).

En bloggare eller influencer kan ha många olika slags inkomster, både kontant ersättning och förmåner av olika slag, t ex gratis produkter eller tjänster.

Gamers

En gamer (spelare) som t ex spelar spel online kan ha olika slags inkomster. Det kan t ex handla om inkomster från direktsändning (streaming) och inspelade klipp, om prispengar i tävlingar och om donationer.

Inkomst av tjänst eller näringsverksamhet

Det finns inga speciella regler när det gäller inkomster för influencers och gamers. Det är de allmänna reglerna som ska tillämpas när det gäller i vilket inkomstslag intäkterna ska beskattas.

Näringsverksamhet

För att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt (dvs varaktigt och med vinstsyfte) och självständigt. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • vinstsyfte
 • varaktighet
 • självständighet.

Om dessa krav är uppfyllda så ska näringsverksamheten deklareras på en NE-bilaga (om inte personen ifråga bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag). Den här artikeln handlar om när det inte är näringsverksamhet.

Inkomst av tjänst

Om verksamheten inte uppfyller kraven för näringsverksamhet ska inkomsterna från verksamheten antingen tas upp som lön eller som självständigt bedriven hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst.

Om det finns ett avtal om att influencern eller gamern får ersättning för utfört arbete så ska denna ersättning hanteras som lön. Detta innebär att utbetalaren normalt ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Utbetalaren ska också redovisa detta i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Då förifylls det totala beloppet av intäkterna i inkomstdeklarationen i ruta [1.1] Lön, förmåner, sjukpenning med mera.

Om Skatteverket inte har fått någon uppgift så ska influencern eller gamern själv skriva in beloppet i rutan. Dessutom måste Skatteverket informeras om vem som har betalat ut ersättningen. Detta görs under Övriga upplysningar på inkomstdeklarationen.

Exempel på när ersättningen ska tas upp som lön:

 • en person får ersättning från ett företag för att skriva blogginlägg på företagets hemsida
 • en person får ersättning för att i en blogg eller på sociala medier nämna eller skriva om ett företag och deras varor eller tjänster
 • en person får ersättning i form av gratis produkter och tjänster från företag, där man i förväg har avtalat med företaget om att skriva om produkterna eller tjänsterna.

Om det inte finns något anställnings- eller uppdragsförhållande mellan utbetalaren och mottagaren ska ersättningen istället redovisas som inkomst av hobby på blankett T2. Det kan t ex handla om donationer, prenumerationsintäkter mm.

Nedan går vi igenom hur olika slags inkomster som kan förekomma för en bloggare, influencer eller gamer ska hanteras skattemässigt. Vi förutsätter att personens verksamhet inte betraktas som näringsverksamhet.

Moms

En verksamhet som inte anses vara en näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen kan vara momspliktig, och vice versa. 

Enligt momslagen ska moms betalas till staten vid momspliktig omsättning av varor eller tjänster inom landet som görs av en beskattningsbar person.

En influencer eller gamer som anses vara en beskattningsbar person ska redovisa moms på omsättningar av varor och tjänster. En omsättning enligt momslagen är när någon överlåter en vara eller tillhandahåller en tjänst mot ersättning. En omsättning förutsätter alltså att det finns en prestation och en motprestation, dvs att en tjänst tillhandahålls eller en vara levereras mot ersättning.

Får en influencer t ex en gåva utan krav på motprestation är detta ingen momspliktig omsättning. Om influencern däremot ska utföra en tjänst (t ex visa och marknadsföra en produkt) som motprestation för gåvan så ska moms redovisas på gåvan.

Donationer som en följare frivilligt ger för att en influencer eller gamer har en blogg, streamingkanal etc är normalt momsfria eftersom det inte finns någon motprestation som är kopplad till donationerna.

Däremot är reklamintäkter som huvudregel momspliktiga eftersom motprestationen består av en reklamplats.

Även om en influencer eller gamer skulle anses vara en beskattningsbar person så finns det en omsättningsgräns på 30 000 kr. Denna innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. 

Vilken momssats influencern eller gamern ska använda beror på vilken tjänst eller vara som säljs. Normalt är momssatsen 25% för en influencer eller gamer. Det gäller när det handlar om t ex marknadsförings- och reklamtjänster. Har en influencer t ex fått någon form av livsmedel som denne säljer vidare är det dock 12% moms. Är det däremot fråga om vidareförsäljning av en bok eller konsertbiljett gäller 6% moms.

Typer av ersättningar

Influencers och gamers med flera kan få olika typer av ersättningar och gåvor som är kopplade till verksamheten. Här tittar vi närmare på hur vissa av dessa ersättningar ska hanteras skattemässigt. Vi förutsätter som sagt att personens verksamhet inte betraktas som näringsverksamhet.

Prenumerationer

En influencer kan få prenumerationsintäkter från läsare som följer det som sänds eller publiceras. Även en gamer kan få prenumerationsintäkter från följare som betalar för att se gamern spela.

Dessa prenumerationsintäkter är skattepliktiga och ska redovisas som inkomst av hobby på blankett T2. Om man får prenumerationsintäkterna i en anställning eller uppdrag, ska de i stället tas upp som lön i inkomstslaget tjänst.

Donationer

Donationer som en följare frivilligt ger för att en influencer eller gamer har en streamingkanal, blogg, videoblogg och liknande är skattepliktiga. Det är en ersättning för en prestation och kan därför inte ses som en skattefri gåva. Detta gäller även om den som ger donationen gör det frivilligt.

Eftersom det inte finns ett uppdragsförhållande mellan utbetalaren och mottagaren ska inkomsten tas upp som inkomst av hobbyverksamhet på blankett T2.

Om man får donationerna i en anställning eller i ett uppdrag, ska de i stället tas upp som lön i inkomstslaget tjänst.

Sponsring (gåvor)

Sponsring innebär att ett företag eller en annan organisation ersätter en person för att använda och profilera företagets logotyp och produkter eller tjänster. Syftet med sponsringen är att företaget ska få reklam och goodwill genom anknytningen till den sponsrade.

Ett företag kan t ex ingå ett avtal med en influencer att denne ska spela in ett klipp där han eller hon demonstrerar och gör reklam för en produkt och publicerar detta på sociala medier. Men det kan också handla om att företag skänker varor eller tjänster i förhoppning att influencern ska göra reklam för varan eller tjänsten. Det kan handla om klockor, kläder, mobiltelefoner mm.

Grundregeln är att mottagaren ska betala skatt om denne behåller en produkt eller en tjänst oavsett om han gör reklam för den eller inte. Det har alltså ingen betydelse om produkten eller tjänsten kallas för gåva. 

Det värde man ska beskattas för är marknadsvärdet, dvs priset som man själv hade fått betala om man köpt produkten eller tjänsten.

Däremot beskattas mottagaren inte om varan returneras eller inte hämtas ut. Detta bör även gälla om den mottagna varan uppenbart saknar värde både privat och i verksamheten och inte heller används för något ändamål.

En mottagare ska också skatta för produkter som denne har fått men som han eller hon ger bort, säljer (på så kallad bloppis eller på annat sätt), sparar eller lottar ut till sina följare. Om en produkt säljs till ett högre pris än marknadsvärdet ska vinsten beskattas (som inkomst av hobbyverksamhet). 

Även när t ex en influencer får en resa och boende av ett företag ska detta beskattas. Handlar det om en resa som görs i tjänsten, dvs personen ifråga ska arbeta på plats, kan dock resan och boendet vara skattefritt.

Reklam (annonser) och trafikstyrning

Den som har en blogg eller sociala medier kan mot ersättning göra reklam för andra företag. Det kan t ex handla om

 • betalning för annonsutrymme exempelvis på en blogg
 • att länka över sina besökare till andra webbplatser
 • adlinks (en länk där t ex bloggaren tjänar pengar per klick).

Normalt är denna typ av ersättningar inte en ersättning för utförd tjänst, utan en försäljning av reklamplats som inte direkt är kopplad till privatpersonen som mottar bidraget. Denna intäkt ska inte beskattas som lön utan istället tas upp som en intäkt i hobbyverksamhet på blankett T2.

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster är skattepliktiga eftersom de räknas som ersättning för arbete (tävlingsprestation). Med tävlingsvinst menas i detta sammanhang ett pris som någon får för en prestation i en tävling, t ex en e-sportturnering. Tävlingsvinsten kan bestå av pengar eller något annat.

Om tävlingsvinsten är ersättning för en prestation i ett uppdrag gentemot utbetalare ska inkomsten redovisas som lön. Om det inte går att hänföra vinsten till ett uppdrag ska vinsten redovisas som en inkomst på blankett T2. Har utbetalaren redovisat vinsten i en arbetsgivardeklaration för mottagaren eller i en årlig kontrolluppgift beskattas den som vanlig lön och tas då inte upp på blankett T2.

I vissa fall är tävlingsvinster skattefria. Det gäller om vinsten

 • inte hör till anställning eller uppdrag (t ex en gamer som på eget initiativ deltar i en match),
 • inte består av kontanter eller liknande, och
 • avser minnesföremål (medalj eller pokal) eller har ett värde som inte överstiger 1 400 kr.
Streaming

Inkomst från streaming, inspelade klipp mm är skattepliktiga. Streaminginkomster kan komma från en egen webbplats där personen ifråga får olika slags intäkter för det som streamas. Det finns plattformar där en person kan direktsända (live-streama) från en egen kanal när denne t ex spelar dataspel eller tv-spel.

Det finns också plattformar där man kan ladda upp olika slags filmklipp mm som visas i efterhand. Innan man kan direktsända eller lägga ut material på en sådan plattform avtalar man med det företag som tillhandahåller plattformen.

Det är alltid avtalet i det enskilda fallet som måste bedömas, när det gäller att avgöra om det är ett avtal om att utföra ett arbete åt den som har plattformen, eller om det är en självständigt bedriven verksamhet som redovisas på blankett T2.

Beskattning av virtuella varor (exempelvis skins)

Internetbaserade onlinespel är olika typer av dataspel som spelas med flera personer. Deltagarna kan på olika sätt skaffa sig fördelar genom att köpa virtuella varor och tjänster, som exempelvis vapen, fotbollsspelare eller olika variationer av en karaktärs utseende. Ofta är det spelföretaget som säljer dessa virtuella varor och tjänster, men det förekommer även att det sker en försäljning mellan deltagarna såväl inom som utanför onlinespelet.

Det vanligaste betalningssättet är så kallade digitala plånböcker som är ett konto där deltagarens transaktioner i flera olika onlinespel samlas, eller att det finns ett eget konto i onlinespelet där pengar sätts in. På kontot hamnar också in- och utbetalningar från andra deltagare. Dessa pengar kan omvandlas till en intern valuta som kan användas för att köpa virtuella varor eller tjänster.

I vissa onlinespel kan den interna valutan omvandlas till riktiga pengar. Den interna valutan kan ha en fast växelkurs mot exempelvis amerikanska dollar och växlas in hos den som tillhandahåller spelet. Betalningen mellan deltagare utanför onlinespelet kan göras med till exempel Swish.

Normalt ska byten och försäljning av virtuella varor inte beskattas eftersom försäljningen får anses vara en del av spelet, dvs att spelaren köper och säljer virtuella varor för att få en bättre upplevelse av spelet, förutsatt att spelaren inte tillgodogör sig någon reell skattepliktig inkomst.

Men om det uppkommer en vinst så är den skattepliktig i inkomstslaget kapital. Kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningsinkomsten och omkostnadsbeloppet. Försäljningsinkomsten minskas med försäljningsprovision och liknande utgifter. Tillgångar som används för personligt bruk (personliga tillgångar) kapitalvinstbeskattas bara om den sammanlagda vinsten under ett år är mer än 50 000 kr. Det betyder att 50 000 kr får dras av som ett grundavdrag från summan av vinsterna.

Endast i de undantagsfall där man själv skapar en virtuell vara genom egen tillverkning och sedan säljer den kan det bli frågan om hobbyverksamhet.

Moms vid försäljning av virtuella varor

Försäljningen av virtuella varor och tjänster mellan speldeltagarna ska bedömas enligt de allmänna momsreglerna. När elektroniska tjänster säljs mot ersättning som kan uttryckas i pengar eller kan omvandlas till pengar är det en omsättning av en tjänst. Detta gäller oavsett om försäljningen sker inom eller utanför onlinespelet, även om det i sig skulle strida mot onlinespelets användarvillkor. Om ersättningen uttrycks i en intern valuta som inte kan omvandlas till pengar är det inte en momspliktig omsättning.

En deltagare (i ett onlinespel) som säljer elektroniska tjänster till andra deltagare bedriver i allmänhet inte en ekonomisk verksamhet enligt Skatteverket. Även om en deltagare säljer med viss regelbundenhet är det inte tillräckligt för att uppfylla kravet på att försäljningen ska ske fortlöpande. 

Momssatsen för försäljning av virtuella varor som skins är 25%. Bedöms försäljningen vara momspliktig har säljaren rätt att lyfta momsen på sina inköp av virtuella varor (om denne blivit debiterad moms av säljaren).

Observera att reglerna för vinstmarginalbeskattning (VMB) inte kan användas vid försäljning av virtuella varor eftersom dessa regler inte är tillämpliga vid försäljning av elektroniska tjänster.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!