Skatt / Kommissionsförsäljning

Kommissionsförsäljning

Faktagranskad artikel

I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär, åtagit sig ett uppdrag för en kommittents, dvs en producents eller en leverantörs, räkning men i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller annan lös egendom. 

Publicerad: 2022-12-15

Grundregeln vid kommissionsförsäljning är att kommis­sionären aldrig blir ägare till varorna. Kommissionärens lager tillhör alltså leverantören till dess kommissionären säljer dem till en kund. Det innebär att kommissionären måste hålla leverantörens varor åtskilda från övriga varor.

Säkerhet i varorna

Eftersom leverantören hela tiden är ägare till varorna har han en säkerhet om mellanmannen råkar i betalningssvårigheter. Det är också den vanligaste orsaken till att leverantörer väljer att sälja varor genom kommissionärer istället för att använda sig av vanliga åter­försäljare.

Separationsrätt i konkurs

Eftersom det är leverantören som äger kommissionärens lager, har han separationsrätt till varorna om kommissionären skulle gå i konkurs. Den som har separationsrätt till en tillgång har rätt att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan de övriga borgenärerna. Leverantören har dessutom separationsrätt till de kundfordringar och betalningar som hör till kommissionsförsäljningar före konkursen.

För separationsrätt krävs att det rör sig om ett äkta kommissionsförhållande och att lager och andra tillgångar har hållits avskilda från övrig egendom. Separationsrätten faller alltså om tillgångarna har sammanblandats med kommissionärens övriga egendom. Då utgår man från att kommissionären äger allt.

Provision

Kommissionärer får provision på sina försäljningar. Om kommis­sio­nären inte säljer några varor får han ingen ersättning för sitt arbete. En kommissionär har dock rätt till ersättning för telefonsamtal, brev, försäkringspremier och övriga utgifter om det inte ­avtalats att dessa kost­nader ska täckas av provisionen.

Kommissionären har också rätt att få provision för avtal som ingås efter uppdragstidens slut. Det kallas efterprovision. Men det krävs att avtalet har kommit till stånd genom kommissio­närens medverkan då kommissionsavtalet gällde.

Två skilda avtal

Mellan leverantören och kommissionären är det ett kom­mis­sions­avtal och mellan kommissionären och kunden är det ett köpeavtal enligt nedanstående modell.

LEVERANTÖR – kommissionsavtal – KOMMISSIONÄR KOMMISSIONÄR – köpeavtal – KUND

Kommissionsförhållandet regleras av kommissionslagen och ­köpe­avtalet av köplagen.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för kommissionsavtal .

Redovisningsskyldighet

Kommissionären tar emot betalningar från sina kunder. Eftersom kommissionären säljer leverantörens varor, är han redovisningsskyldig gentemot leverantören för betalningarna. De pengar som kommis­sionären får för sin försäljning bör därför sättas in på ett särskilt redovisningskonto om kommissionären inte redovisar pengarna direkt till leverantören.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad vid ­kortare kommissionsavtal (upp till 1 år). Uppsägningstiden förlängs sedan med en månad för varje påbörjat år av uppdragstiden. Som längst kan uppsägningstiden uppgå till sex månader. Parterna kan dock avtala att uppsägning från kommissionärens sida får ske med tre månaders uppsägningstid även om uppdragstiden har varat tre år eller längre.

Träab (kommittenten) har med Säljab (kommissionären) träffat ett kommissionsavtal innebärande att Säljab ska sälja Träabs ­produkter. Säljab ska ha ett lager av Träabs produkter som ska hållas avskilt från Säljabs övriga gods. Eftersom det är fråga om kommission äger Säljab inte varorna.

Säljab säljer produkterna i eget namn men för Träabs räkning till en kund, och ett köpeavtal upprättas. Äganderätten övergår genom detta köpeavtal från Träab till kunden. Säljab faktur­erar kunden och redovisar, efter avdrag för provision, betalningen från kunden till Träab enligt kommissions­avtalet.

Kunden är missnöjd med ett parti av produkterna och reklamerar därför till Säljab som är kundens avtalspart enligt köpeavtalet. Säljab är tvungen att åtgärda detta fel. Om Säljab inte reklamerat varorna när de togs emot från Träab och de var felaktiga vid leveranstillfället, har Säljab inte rätt till ersättning från Träab.

Säljab har ett lager av Träabs produkter och har pengar som ska redo­visas till Träab för sålda varor på ett särskilt konto. Säljab går nu i konkurs. Träab har separationsrätt i konkursen och får därför ­tillbaka både varorna och oredo­visade pengar.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!