Normalutdelning

Normalutdelning kallas den del av utdelningen från ett fåmansföretag ett visst år som motsvarar en beräknad kapitalavkastning på det satsade kapitalet i bolaget.

Normalutdelningen beskattas till 2/3 med 30% kapitalskatt vilket ger en effektiv skatt på 20%.

Vid beräkning av normalutdelning (kapitalbeskattad utdelning) i fåmansföretag används antingen en förenklingsregel (schablonregel) som innebär ett utdelningsutrymme motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp per år (gäller från 2012), eller huvudregeln som består av ett räntebaserat utrymme och ett lönebaserat utrymme.

Den räntebaserade delen av normalutdelning enligt huvudregeln beräknas till anskaffningsutgiften för aktierna multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före inkomståret plus 9 procentenheter. Till detta får en lönebaserad del läggas om det finns löner utbetalda från företaget och delägaren (eller en närstående) tagit ut tillräckligt hög lön för att uppfylla det lönekrav som finns uppställt enligt reglerna.

Normalutdelningen för andra finansiella instrument än aktier, t ex konvertibler, beräknas till anskaffningsutgiften multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före inkomståret plus 1 procentenhet. Se även utdelning i fåmansföretag.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för normalutdelning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.