ROT-avdrag 

– så fungerar det 
Skatt - ROT-avdrag – så fungerar det - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Fysiska personer som har utgifter för reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter kan få en skattereduktion (s k ROT-avdrag). 

Publicerad: 2019-12-17
Skattereduktion för ROT-arbete

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Skattereduktion = 30% x arbetskostnaden

Takbeloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT. De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

Vem kan få ROT-avdrag?

Det är bara fysiska personer fyllda 18 år (vid beskattningsårets utgång) som kan få ROT-avdrag. Juridiska personer omfattas varken av ROT- eller RUT-avdrag.

ROT-avdraget gäller ägare till småhus och ägarlägenheter, samt innehavare av bostadsrätter. Den som innehar en fastighet med tomträtt mm jämställs med ägare. Hyresrätter och kooperativa hyresrätter omfattas inte.

För nybyggda hus kan man inte  få ROT-avdrag de fem första åren.

Rätten till ROT-avdrag gäller oavsett ägarandel. ROT-arbetena måste dock vara hänförliga till ditt hushåll. Även fritidsboende anses höra till hushållet.

Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattegodkännande (eller utländsk motsvarighet). Det finns dock även en möjlighet att anlita privatpersoner (se nedan).

Arbetet får inte ha utförts av den skattskyldige själv eller någon närstående.

Vilka arbeten omfattas?

ROT-avdraget gäller reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. För bostadsrätter gäller dock vissa begränsningar (se nedan). Nybyggnationer omfattas inte av reglerna.

Exempel på åtgärder som omfattas:

 • Markarbeten avseende ledningar för t ex el, värme eller bredband i direkt anslutning till byggnaden
 • Borrning för bergvärme
 • Borrning av brunn om vatten dras in i bostaden

Nybyggande av bostadshus eller komplementbyggnader omfattas inte. Följande åtgärder omfattas inte heller:

 • Tillverkning av t ex måttbeställda inventarier om dessa tillverkas i tillverkarens lokaler
 • Arkitektarbete eller motsvarande.
 • Arbeten som enbart avser installation och service av maskiner och andra inventarier.

Skatteverket finns en förteckning med exempel på hur olika åtgärder ska bedömas.

Bostadsrätter – inre underhåll

För bostadsrätter gäller ROT-avdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll).

Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak.

Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROT-avdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll.

Enligt förarbetena till lagstiftningen bör därmed inte byggande av balkonger eller stambyten omfattas av ROT-avdrag för bostadsrätter. Vid arbeten på fönster och dörrar i bostadsrätten omfattas bara insidan av dessa.

Någon skillnad beroende på om bostadsrätten är ett småhus eller en lägenhet finns inte.

Det ställs inget krav på att bostadsrätten ska vara "äkta". Även lägenheter i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag omfattas av ROT-avdraget.

Enbart arbetskostnaden

Det är bara arbetskostnaden (inklusive moms) som omfattas av ROT-avdraget. Det går alltså inte att få någon skattereduktion för utgifter för material, utrustning och resor. Inte heller maskinkostnader får ingå i underlaget för skattereduktion.

Kapitalvinstberäkningen

Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning. För förbättringsutgifter kan man därför säga att skatteeffekten av ROT-avdraget därmed inte blir 50% utan 39% om bostaden säljs med vinst.         

Exempel: 
Lena bygger om sitt hus för 100 000 kr och säljer det sedan med vinst. Utan ROT-avdrag innebär ombyggnationen att skatten på vinsten minskar med 30% x 22/30 x 100 000 = 22 000 kr.

Om Lena begär ROT-avdrag för ombyggnationen får hon en skattereduktion på 30% x 100 000 = 30 000 kr. Minskningen av skatten på vinsten blir dock bara 30% x 22/30 x 70 000 = 15 400 kr, dvs en sammanlagd minskning på 45 400 kr. Effekten av ROT-avdraget blir därmed 45 400 - 22 000 = 23 400 kr.

Fakturamodell

Den s k fakturamodellen innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med godkännande för F-skatt ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, dvs att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna.

Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Ansökan om utbetalning ska lämnas elektroniskt.

Uppgifter till Skatteverket

Företaget som begär utbetalning enligt reglerna om ROT ska lämna följande uppgifter till Skatteverket:

 • utförarens namn och adress
 • organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer (om sådant nummer finns)
 • köparens personnummer eller samordningsnummer (om sådant finns)
 • debiterad ersättning för hushållsarbetet
 • betalt belopp
 • datum som utföraren fått betalt
 • det belopp som utföraren begär att få utbetalt från Skatteverket.
 • småhusets eller ägarlägenhetens beteckning
 • lägenhetens beteckning (bostadsrätter) samt föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 • uppgifter om antalet arbetade timmar
 • debiterad ersättning för material
 • debiterad ersättning för annat än arbete och material
 • vilken typ av HUS-arbete som har utförts.
ROT-förmån

Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån.

Förmånsvärdet ska ingå i underlaget för skatteavdrag, men skatteavdraget ska därefter reduceras med 30% av ROT-förmånsvärdet, dock högst med 50 000 kr per år.

Den sammanlagda skatteavdragsreduktionen får inte överstiga 50 000 kr.

I arbetsgivardeklarationen ska arbetsgivaren lämna uppgift om underlag för skattereduktion avseende ROT- och RUT-tjänster, och hur stor del av underlaget som avser RUT-tjänster.

Köp från privatpersoner

Det är möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av ROT-tjänster från en privatperson utan F-skattegodkännande och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete.

Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin inkomstdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.

Försäkringsersättning och bidrag

Utgifter som täcks av försäkringsersättningar eller bidrag får inte räknas in i underlaget för ROT-avdrag.

Skattereduktionen kan gå förlorad

Tänk på att HUS-avdraget är den skattereduktion som kommer sent i avräkningsordningen bland skattereduktionerna. Om den slutliga skatten blir lägre än de totala skattereduktionerna, innebär detta att en del av HUS-avdraget inte kommer att kunna utnyttjas. Skattereduktionen kan inte sparas till kommande år utan går då förlorad.

För en person med arbetsinkomster och höga ränteavdrag kan skattereduktionerna snabbt bli större än den slutliga skatten.    

Exempel:
Meja anlitade en byggfirma för att renovera badrummet och köket i sin bostadsrätt. Utgiften för arbetet uppgick till totalt 90 000 kr inklusive moms. Hon kan få en skattereduktion med 45 000 kr (0,5 x 90 000). Meja har en årslön på 180 000 kr och har betalat 6 000 kr i låneräntor under året. Hon har inga kapitalinkomster och får därmed 6 000 kr i underskott i kapital. Hon är inte med i svenska kyrkan. Hon bor i en kommun med en kommunalskatt på 32%. Hennes skatt blir därmed:

Kommunal skatt48 544 kr
Begravningsavgift455 kr
Allmän pensionsavgift12 600 kr
Summa skatt och avgifter61 599 kr

Skattereduktionerna avräknas från kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsavgift/fastighetsskatt. Jobbskatteavdraget avräknas dock endast mot kommunal inkomstskatt. Så här görs avräkningen:

Kommunal skatt48 544 kr
Summa skatt att avräkna mot48 544 kr

Avgår skattereduktion för:
 
Allmän pensionsavgift– 12 600 kr
Jobbskatteavdrag– 10 934 kr
Underskott av kapital (6 000 x 30%)– 1 800 kr
HUS-tjänster (av totalt 45 000 kr)– 23 210 kr
Total skattereduktion48 544 kr

I detta fall kan Meja alltså endast utnyttja 23 210 kr av skattereduktionen för hustjänster. Den återstående skattereduktionen 21 790 kr (45 000 – 23 210) faller alltså bort. Om vi antar att Meja hade fått skattereduktionen redan vid köpet av tjänsten genom den så kallade fakturamodellen hade hon blivit skyldig att betala tillbaka 21 790 kr till Skatteverket. Detta skulle i så fall ske i samband med inkomsttaxeringen året därpå.      

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!