Skatt / Skatt i hobbyverksamhet

Skatt i hobbyverksamhet 

– en snabbgenomgång 
Faktagranskad artikel

Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Hobbyverk­samhet skiljs dock från andra tjänsteinkomster. Detta innebär att du inte kan dra av ett underskott i hobbyverksamheten mot inkomst av anställning eller pension. Ett överskott i hobbyverksamheten läggs däremot till inkomsten från din anställning eller pension. 

Publicerad: 2023-12-21
Ingen kvittning

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Egenavgifter på överskottet

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).

Egenavgifterna är ca 29% . Ålderspensionärer betalar lägre egenavgifter.

Egenavgifterna är avdragsgilla. Eftersom det vid tidpunkten för deklarationen är osäkert hur stora egenavgifterna blir får du göra ett schablonavdrag med 25%. I nästföljande års deklaration gör du en avstämning mellan schablonavdraget och de slutliga egenavgift­erna som påförts dig på slutskattebeskedet. Det är samma teknik som i näringsverksamhet.

Inkomstskatt

På dina samlade inkomster av tjänst, inklusive hobbyverksamheten, betalar du kommunalskatt. Om din inkomst överstiger skiktgränsen (motsvarar ca 600 000 kr inkomståret 2024) tillkommer 20% statlig skatt på den överskjutande delen.

Skiktgränsbeloppen avser den beskattningsbara inkomsten, dvs din inkomst efter allmänna avdrag, avdrag för allmän pensionsavgift samt grundavdrag.

Underskott får sparas i fem år

Underskott i hobbyverksamheten får sparas i upp till fem år efter beskattningsåret och dras av mot kommande års överskott.

Avdraget får inte överstiga årets överskott. Har du ett överskott på 40 000 kr får du alltså använda högst 40 000 kr från tidigare års underskott.

Exempel:

Anders har deklarerat sin hobbyverksamhet på följande sätt för inkomståren 1–7:

1 underskott 20 000 
2 underskott 15 000 
3 underskott 10 000 
4 underskott 5 000
5 överskott 10 000 
6 underskott 10 000 
7 underskott 5 000

Anders kan inte göra avdrag för underskott förrän år 5, då verksamheten för första gången ger ett överskott. Han kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod år 1. Eftersom verksamheten ger underskott igen år 6 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från år 1 inte utnyttjas. Det kan inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen år 7. Därför kan inte heller underskottet från år 2 utnyttjas då. Underskottet från år 3 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott inkomståret 8.

Löpande utgifter

I princip alla utgifter som hör till hobbyverksamheten är avdragsgilla. Löpande kostnader är direkt avdragsgilla, dvs du kostnadsför hela utgiften på en gång.

Momsen

Om du inte redovisar moms ingår den moms som du betalar vid inköp i den avdragsgilla kostnaden. Du drar alltså av kostnaden inklusive moms. Om du redovisar moms, drar du av kostnaden exklusive moms.

Förslitningsavdrag

Utgifter som mer har karaktär av investering är inte direkt avdrags­gilla, utan utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla, så kallat förslitningsavdrag. Avdraget är en motsvarighet till avskrivningar i näringsverksamhet.

Förslitningsavdrag ska du göra på utrustning som

  • har ett inköpspris på minst ett halvt prisbasbelopp (motsvarar ca 26 000 kr) och
  • beräknas ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Du kan inte göra förslitningsavdrag på byggnader. De betraktas som privata, även om du använder dem i din hobbyverksamhet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!