Skatt / Upphovsmannakonto

Upphovsmannakonto – så fungerar det

Faktagranskad artikel

Reglerna om upphovs­mannakonto ger konstnärer, författare m fl möjlighet att skjuta upp beskattningen i högst fem år när de ett år fått en tillfälligt hög inkomst, t ex efter en framgångsrik bokutgivning eller utställ­ning.

Publicerad: 2022-10-10
Trixiga regler

Att det är positivt att det finns upphovsmannakonton råder det inga tvivel om, däremot är regelsystemet lite väl invecklat. Det finns ett antal hinder (svårtolkade bestämmelser) som ska passeras innan du vet om och hur mycket du får sätta in på upphovsmannakontot ett visst år.

Först ska du avgöra om du kan räknas som upphovsman och om dina intäkter kan räknas som upphovsmannaintäkter. Sedan ska dina upphovsmannaintäkter nå upp till en viss nivå. Slutligen gäller en rad beloppsgränser. I det här kapitlet ska vi steg för steg gå ­igenom regelverket och med praktiska exempel visa hur bestämmelserna ska tolkas.

Bara för kulturarbetare med enskild firma

Är du enskild näringsidkare och har intäkter i egenskap av upp­hovs­man (enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) får du enligt vissa villkor göra avdrag för belopp som du sätter in på ett särskilt bankkonto, ett så kallat upphovsmannakonto.

Du får inte avdrag om intäkterna avser fotografiska verk (såvida inte fotografiet ingår i t ex ett sceniskt verk).

Litterära och konstnärliga verk

Som upphovsman räknas den som skapat ett unikt litterärt eller konstnärligt verk, t ex musik eller ett sceniskt verk (t ex teater, ­opera eller musikal), en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, filmverk eller bildkonst, byggnadskonst eller bruks­konst.

Något krav på konstnärligt värde finns inte utan även så kallad hötorgskonst omfattas, men verken ska vara unika, dvs ha en viss individuell prägel. Däremot omfattas inte mer alldagliga eller rutinmässiga verk eller prestationer, t ex meddelanden, notiser, fakta­sammanställningar, enklare nyttoföremål samt journalfilmer som endast registrerar ett händelseförlopp.

Endast enskilda näringsidkare

Dödsbon, delägare i handelsbolag, aktiebolag mfl får inte använda upphovsmannakonton utan bestämmelserna gäller endast enskilda näringsidkare.

Intäkter som kvalificerar för insättning

Det är bara upphovsmannaintäkter som ger rätt att göra avdrag för insättningar på upphovsmannakonto, inte andra intäkter i verksamheten.

När pengar tas ut från ett upphovsmannakonto räknas det som skatte­pliktig intäkt i verksamheten. Men uttaget räknas inte som en sådan upphovsmannaintäkt som ger rätt till en ny insättning. Detta är logiskt eftersom man annars kunnat skjuta upp beskattningen hur länge som helst (ja, som längst till den dag man trillar av pinn förstås).

Förutsättningar för att få använda upphovsmannakontot

För att kunna göra en avdragsgill insättning på ett upphovsmannakonto ett visst år, ska din upphovsmannaintäkt vara minst 50% högre än dina upphovsmannaintäkter under något av de närmast föregående två åren.

Du är bildkonstnär och har under de senaste åren haft följande upphovsmannaintäkter:
2019: 30 000 kr
2020: 80 000 kr
2021: 100 000 kr
Kan upphovsmannakontot användas för 2021? Intäkterna 2021 är inte minst 50% högre än intäkterna 2020 (det hade krävts intäkter på 80 000 x 1,5 = 120 000 kr för 2021). Men jämfört med 2019 uppfylls ­kravet gott och väl och därmed kan upphovsmannakontot ­användas 2021.

Observera att upphovsmannakontot bara får användas av dem som är obegränsat skattskyldiga i Sverige vid årets slut. Personer som beskattas utomlands får inte använda upphovsmannakontot.

Högsta avdragsbelopp

Det finns tre beloppsgränser vid beräkningen av hur mycket du maxi­malt får sätta in på upphovsmannakontot ett visst år. Samtliga dessa tre beloppsgränser ska man ta hänsyn till:

  • Du får högst avdrag med ett belopp motsvarande årets upphovsmannaintäkt (dvs inte dina totala intäkter utan just de intäkter du haft i din näringsverksamhet under året på grund av att du är upphovsman till ett konstnärligt eller litterärt verk).
  • Avdraget får högst vara 2/3 av nettoinkomsten i näringsverksamheten. Med nettoinkomst menas dina totala intäkter, dvs både upphovsmannaintäkter och andra intäkter, minskat med alla avdrag utom schablonavdraget för egenavgifter och, givetvis, avdraget för insättningen på upphovsmannakontot.
  • Avdraget får inte vara större än att det blir minst 30 000 kr kvar i överskott före schablonavdrag för egenavgifter.

Dina totala intäkter under året är 200 000 kr varav dina upphovsmanna­intäkter står för 120 000 kr och övriga intäkter 80 000 kr. Dina kostnader under året är 50 000 kr vilket innebär att din nettoinkomst före upphovsmannakonto är 200 000 – 50 000 = 150 000 kr.

Dina upphovsmannaintäkter på 120 000 kr anger taket för hur stor insätt­ning du kan göra på upphovsmannakonto.

Nästa beloppsgräns att ta hänsyn till blir 2/3 av 150 000 kr = 100 000 kr, dvs du kan inte göra ett avdrag som motsvarar dina upphovsmannaintäkter på 120 000 kr utan med högst 100 000 kr.

Sista kontrollen är om det blir 30 000 kr kvar i överskott efter insättningen och det visar sig att du från nettoinkomsten på 150 000 kr kan sätta av de maximala 100 000 kronorna. Det blir ju då 150 000 – 100 000 = 50 000 kr kvar i överskott före schablonavdrag för egen­avgifter och kravet är ju minst 30 000 kr i överskott.

Minsta avdragsbelopp

Du måste sätta in minst 10 000 kr på upphovsmannakontot för ett visst år för att få avdrag för insättningen. Sätter du in ett lägre belopp får du inte något avdrag.

Avrundat belopp

Du får bara avdrag med jämna tusental kronor. Sätter du in mer så avrundas avdraget nedåt till närmast hela tusental.

Om du sätter in 10 999 kr på ett upphovsmannakonto får du ändå bara ­avdrag för 10 000 kr.

Sista insättningsdag

För att få avdrag för insättningen ska du sätta in pengarna på upphovsmannakontot senast den dag då du ska lämna in din inkomst­deklaration. Normalt är detta 2 maj. Har du fått anstånd med att lämna in deklarationen så skjuts även senaste inbetal­ningsdag framåt.

Det är oftast bättre att vänta med att sätta in pengar till dess att du deklarerat, detta med tanke på att de krångliga reglerna gör det lätt att räkna fel. Dessutom, har du satt in för mycket pengar får du tidigast ut dem efter fyra månader från insättningen, mer om det längre fram.

Ränta och källskatt

Som upphovsmannakonton räknas endast sådana konton i svenska banker eller i utländska bankers filialer där du får ränta gottskriven på kontot minst en gång per år. Vilken räntesats som gäller är en förhandlingsfråga mellan dig och banken och beror liksom andra räntor på det gällande ränteläget på marknaden. 

Banken drar av en 15-procentig källskatt från räntan och redovisar in den till staten. I och med att det är en källskatt, avräknas den inte från din slutliga skatt på samma sätt som en vanlig preliminär skatt utan den är definitiv. Man kan med andra ord säga att du får behålla endast 85% av räntan. Någon preliminär skatt dras dock inte från räntan på ett upphovsmannakonto eftersom räntan inkomst­beskattas först när pengarna tas ut, mer om det längre fram.

Endast en bank – som går att byta

Du får endast avdrag för insättning på upphovsmannakonto i en bank för ett visst år. Sätter du in pengar på upphovsmannakonton i flera banker är det den första insättningen som räknas.

Du kan utan skattekonsekvenser föra över pengarna från ett upphovsmannakonto i en bank till ett upphovsmannakonto i en annan bank. En förutsättning är då att hela kontots behållning förs över och att den överförande banken lämnar de uppgifter som krävs till den mottagande banken (uppgifter om insättningstidpunkt mm).

Banken skickar kontrolluppgift till Skatteverket om insättningar och uttag på upphovsmannakonto. Du får också en kopia.

Tidigaste uttag

Du får tidigast ta ut pengar från ett upphovsmannakonto 4 mån­ader efter insättningsdagen. Du låser alltså pengarna en tid och därför är det viktigt att du räknar ut insättningsbeloppet korrekt.

Senast efter 6 år

Banken ska betala ut de medel, inklusive tillgodoförd ränta, som finns kvar på ett upphovsmannakonto i samband med årsskiftet 6 år efter det inkomstår insättningen hör till.

Man brukar säga att pengarna får vara innestående på kontot i högst 5 år men det blir inte helt korrekt. Eftersom de flesta sätter in pengarna 2 maj eller något tidigare kommer pengarna att kunna vara innestående i 5 år och 9 månader eller mer.

I samband med att du lämnar in deklarationen för inkomst­året 2021 (våren 2022) så gör du en insättning på ett upphovsmannakonto. Om du inte ­fri­villigt tar ut de kvarstående medlen på kontot, kommer banken att betala ut pengarna 31 december 2026 och i och med det avsluta kontot.

Uttagsbelopp

Vid ett visst uttagstillfälle kan du välja att ta ut hela det inne­stående beloppet inklusive tillgodoförd ränta eller bara en del av beloppet. Minsta uttagsbelopp är dock 1 000 kr.

Uttaget beskattas

Det år då pengar tas ut från ett upphovsmannakonto, ska beloppet tas upp som intäkt i näringsverksamheten. Beloppet, inklusive den ränta som ingår i beloppet, beskattas då med inkomstskatt och social­avgifter på samma sätt som andra intäkter i verksamheten (någon moms behöver man dock inte redovisa på beloppet).

Du gör ett uttag från ett upphovsmannakonto den 15 juni 2022. ­Uttaget ska tas upp som en intäkt i deklarationen för inkomståret 2022 (som du ska lämna in senast 2 maj 2023).

Om behållningen på ett upphovsmannakonto betalas ut av banken på grund av att 6-årsperioden nått sitt slut, gäller samma bestämmelser som vid ­frivilliga uttag. Det innebär att det utbetalda beloppet, inklusive intjänad ränta, ska tas upp som intäkt och beskattas det år utbetalningen görs.

Den 6-åriga uppskovsperioden för ditt upphovsmannakonto går ut ­31 ­dec­ember 2022 och banken ska därmed betala ut pengarna per den dagen. Du ska därmed ta upp beloppet som intäkt i deklarationen för inkomståret 2022 (som du ska lämna in 2023).

Tidigare beskattning i vissa fall

Det finns några situationer då medlen på upphovsmannakontot ­ska tas upp till beskattning, trots att 5-(6-)årsperioden inte ­gått ut.

Du ska ta upp medlen som intäkt och beskatta dem omedelbart om du

  • överlåter eller pantsätter medlen,
  • bodelar över medlen till din make, eller
  • vid årets slut inte längre är skattskyldig i Sverige (dvs om du ­flyttar utomlands och blir skattskyldig i ett annat land).

Även i samband med dödsfall ska medel på upphovsmannakonton återföras till beskattning men först i samband med att dödsboet ­skiftas (helt eller delvis). Dock ska medlen återföras senast det tredje året efter dödsfallsåret.

Konstnären Pi Casso avlider strax efter deklarationstidpunkten 2022 och därmed strax efter att han satt in 100 000 kr på ett upphovsmannakonto. Medlen på upphovsmannakontot ska återföras till beskattning senast i deklarationen som ska lämnas in 2025 (för inkomståret 2024).

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!