Skatt / Vinstmarginalmoms

Vinstmarginalbeskattning (VMB) 

– så fungerar det 
LEI-koder för värdepappershandel

Vi börjar med att gå igenom vinstmarginalreglerna för dig som handlar med begagnade varor mm och tittar därefter på vinstmarginalmoms på resetjänster inom EU. 

Publicerad: 2019-02-01
Vinstmarginalbeskattning på begagnade varor, mm

Företag som yrkesmässigt handlar med

 • begagnade varor,
 • konstverk,
 • samlarföremål eller
 • antikviteter

får redovisa moms på vinstmarginalen, dvs på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris. Det är detta som kallas vinstmarginalbeskattning eller vinstmarginalmoms.

Observera dock att reglerna om vinstmarginalbeskattning endast gäller om vissa krav uppfylls, främst att varan måste ha ägts av någon som inte är momsredovisningsskyldig (t ex en privatperson).

Valfrihet

Du har alltid rätt att använda de vanliga momsreglerna, dvs redo­visa moms på hela försäljningspriset. Det kan vara fördelaktigare att använda de vanliga momsreglerna med momsdebitering på fakturan om köparen är en näringsidkare med rätt att lyfta moms och som inte själv är återförsäljare.

Krångligt i praktiken

Systemet är enkelt i teorin men ganska krångligt i praktiken, inte minst när det gäller redovisningen och skattedeklarationen. Det ­gäller att hela tiden hålla reda på inköpspriserna på de varor som omfattas av vinstmarginalreglerna. Och att komma ihåg att redovisa full moms på de varor som inte omfattas av vinstmarginalreglerna.

Momspliktig återförsäljare

Vinstmarginalreglerna får endast tillämpas av den som är momspliktig återförsäljare. Med det menas någon som i sitt företag köper eller importerar begagnade varor, konst­verk, samlarföremål eller antikviteter för att sälja dem vidare.

Det finns dock inget nivåkrav för att räknas som återförsäljare utan även vid en enstaka försäljning av en tillgång kan vinstmarginalreglerna användas. Det innebär att om en tillgång köpts in från exempelvis en privatperson, och företaget därmed inte kunnat lyfta momsen på inköpet, så kan företaget använda vinstmarginalreglerna vid en senare försäljning (istället för vanliga momsregler).

Begagnade varor

Med begagnade varor menas lös egendom som är lämplig för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation. Det kan exempelvis vara

 • möbler
 • bilar och andra fordon
 • hästar
 • maskiner.

Det är varans status när du köper den som avgör om den är begagnad eller inte. Om du själv t ex föder upp en häst och använder den under ett par år, så anses den som begagnad först hos den du säljer hästen till (dvs först i nästa led efter uppfödaren).

Varor av guld, silver eller platina är inte begagnade om metallen helt eller till största del är obearbetad. Vinstmarginalbeskattning får därför inte användas när du säljer sådana varor.

Inköp från någon som inte redovisar vanlig moms

Köper du från någon som redovisar vanlig moms på försäljningen till dig, dvs han redovisar moms på hela försäljningsbeloppet, får du inte använda vinstmarginalreglerna. Då måste du alltid använda de ­vanliga momsreglerna.

För att du ska få använda vinstmarginalreglerna krävs att du köpt (tillhandahållits) varorna av någon av nedanstående:

 • någon från Sverige eller ett annat EU-land som inte är närings­idkare, t ex en privatperson eller en ideell förening som inte redovisar moms på försäljningen,
 • en näringsidkare i Sverige eller i ett annat EU-land som själv använder vinstmarginalreglerna (det bör då framgå av fakturan från säljaren att vinstmarginalreglerna används, t ex genom att ­fakturan märks med ”Margin scheme” eller ”Second hand goods”),
 • en näringsidkare som inte ska redovisa moms på sin försäljning av en anläggningstillgång eftersom han inte fick lyfta moms när han köpte tillgången (t ex personbilar),
 • en konstnär eller dennes dödsbo och försäljningen är momsfri eftersom dennes omsättning är låg (under 300 000 kr i beskatt­nings­underlag under ett år) och som inte frivilligt moms­regist­rerat sig,
 • en näringsidkare i ett annat EU-land om dennes försäljning är momsfri på grund av att hans omsättning understiger gränsen för momsredovisningsskyldighet i det landet, och om köpet är en vara som för säljaren var en anläggningstillgång.
Två metoder

Det finns två metoder att beräkna vinstmarginalmomsen:

 • den individuella metoden, även kallad huvudmetoden eller normal marginal­beskattning
 • klumpmetoden, även kallad den förenklade metoden eller förenklad marginalbeskattning.
Individuella metoden

Enligt den individuella metoden (huvudmetoden) räknar du ut vinst­marginalen för varje vara för sig. Eftersom du inte får räkna med negativa vinstmarginaler kan du inte kvitta vinstaffärer mot förlust­affärer.

Klumpmetoden

Om du köper eller säljer varor i klump och det inte går att räkna ut varje enskild varas pris, får du använda klumpmetoden (den förenklade metoden). Då tittar man på hur mycket du sålt och köpt för under hela momsredovisningsperioden, dvs din totala vinstmarginal under perioden. Det innebär att du kan kvitta vinstaffärer mot förlustaffärer inom perioden.

Periodens försäljningar av begagnade varor är 400 000 kr. Periodens inköp av sådana varor är 350 000 kr. Det ger en vinstmarginal på 50 000 kr. Moms att redovisa på detta blir 50 000 x 20% = 10 000 kr.

Dessutom kan du kvitta en hel period med sammanlagd förlust mot en senare period med vinst. Det går till så att underskottet läggs till värdet av inköpen under nästa momsredovisningsperiod, även om denna infaller under ett kommande år. Om även denna period ger en negativ vinstmarginal får detta underskott föras över till nästa period osv.

Om du använder den individuella metoden för vissa transaktioner och klumpmetoden för andra, gäller det att du håller ordentligt reda på vilka varor du köpt in enligt den individuella metoden.

Om den huvudsakliga delen (minst 75%) av alla inköp eller försäljningar görs utan individuella priser får du använda klumpmetoden för alla transaktioner, även de individuella. Med huvudsaklig del menas minst 75% av värdet på varorna eller minst 75% av antalet varor.

Räkna inte med reparationer mm

Observera att vinstmarginalen är skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. Du ska alltså inte lägga till utgifter du haft under innehavet, t ex utgifter för reparationer, till inköpspriset. Istället får du lyfta hela momsen på de löpande utgifterna.

Ingen moms på fakturan

När du säljer något som momsredovisas enligt vinstmarginalreglerna får du inte skriva ut något momsbelopp på fakturan och inte ­heller skriva ut något underlag som köparen kan räkna ut moms på. Detta är för att en momspliktig köpare inte av misstag ska lyfta moms vid inköpet.

Köparen får alltså inte lyfta någon moms på varor som momsredo­visas av säljaren enligt vinstmarginalreglerna. Det gäller även varor från andra EU-länder om varorna momsredovisas där enligt vinst­marginal­reglerna.

Du ska också skriva på fakturan varför ingen moms redovisas på fakturan. Någon av följande hänvisningar kan användas:

”Vinstmarginalmoms enligt ML 9a kap” ”Margin scheme, article 26a in Directive 77/388/EEC” ”Margin scheme, supply of second-hand goods”

Vinstmarginalreglerna gäller även konstverk (works of art), samlar­föremål (collector’s items) och antikviteter (antiques).

Bilar och andra motorfordon

För motorfordon får du använda klumpmetoden endast om du köper in fordonen för att efter inköpet sälja dem i delar (bilskrotning). För andra begagnade motorfordon måste du använda den individuella metoden. Det bör inte vara några större svårigheter att få fram inköps- och försäljningspriser för varje fordon för sig.

EU-fordon

För nya bilar, båtar och flygplan som köps in från andra EU-länder gäller speciella regler. Som nya räknas även bilar som gått högst 600 mil. På sätt och vis är de begagnade, men de omfattas ändå inte av reglerna för moms på vinstmarginalen.

Vill du läsa mer om vinstmarginalmoms vid den här typen av försäljning rekommenderas vår kompletta momsvägledning MOMS.

Vinstmarginalbeskattning på resetjänster inom EU

Resetjänster

Resebyråer och researrangörer redovisar vinstmarginalmoms på ­vissa resor som görs inom EU. I momslagen används benämningen resetjänst för sådana resor som omfattas av vinstmarginalreglerna. Det är 25% moms på resetjänster, dvs 25% på vinstmarginalen.

Vi använder här begreppet reseföretag som gemensam benämning för resebyråer och researrangörer.

Svensk momsredovisning

En resetjänst är omsatt i Sverige när säljaren är en svensk beskattningsbar person (svenskt reseföretag). Det innebär att vinstmarginalmomsen redovisas i den svenska momsdeklarationen i alla lägen och inget i en periodisk sammanställning.

Resor utanför EU

Vinstmarginalreglerna gäller inte om resan går till ett land utanför EU, exempelvis Norge. Däremot gäller vinstmarginalreglerna även om resan bara görs inom Sverige. Om en resa görs både inom och utom EU gäller vinstmarginalreglerna enbart för den del av kostnaden som hör till varor och tjänster som tillhandahålls inom EU.

För alla resor som inte omfattas av vinstmarginalreglerna gäller de vanliga momsreglerna, exempelvis regeln om att en resa är momsfri när resan går utomlands (oavsett om resan går till ett EU-land eller till ett land utanför EU).

Tre förutsättningar

För att en resa ska omfattas av vinstmarginalreglerna för rese­tjänster krävs att

 • det ingår något slags resemoment i arrangemanget
 • reseföretaget säljer resan i eget namn. Det innebär att reseföre­taget är resenärens avtalspart och har ett affärsmässigt ansvar mot resenären.
 • reseföretaget köper in eller förmedlar varor eller tjänster (t ex mål­tider, matpaket, guidning, hotellrum eller teaterbiljetter) som ett led i arrangemanget av resan.

Observera att det räcker med att en enda vara eller tjänst köps in eller förmedlas för researrangemanget för att resan ska omfattas av vinstmarginalreglerna. Det går inte att slippa vinstmarginal­reglerna genom att förmedla varorna och tjänsterna istället för att köpa in dem.

Resemoment

Inte bara charterresor med flyg eller buss omfattas av vinstmarginal­reglerna. Även andra typer av researrangemang omfattas, t ex: 

 • så kallade bilpaket, dvs researrangemang som förutsätter att resenären reser i egen bil och reseföretaget tillhandahåller t ex hotell och färjetransporter (färjetransporten är här resemomentet)
 • temaresor av skilda slag, t ex konferensresor, mässarrangemang, studieresor, intensivspråkresor, fotbollsresor, golfresor och så kallade weekendresor
 • språkresor utomlands som är kortare än en svensk skoltermin. Språkresor utomlands (inklusive kurs och uppehälle), både inom och utom EU, som är lika lång eller längre än en svensk skol­termin räknas däremot som en utbildningstjänst och inte som en resetjänst.
I eget namn

Vinstmarginalreglerna gäller bara när en resa säljs i reseföretagets eget namn eller när reseföretaget åtminstone utåt framstår som arrangör av resan. När en resa förmedlas (säljs i någon annans namn) gäller de vanliga momsreglerna. Det innebär att reseföre­taget bara redovisar moms på sin provision samt lyfter momsen på alla momsbelagda utgifter. När en resebyrå förmedlar resor i eget namn är resebyrån som mellanhand huvudansvarig för att tillhanda­hålla tjänsterna.

För en utförlig genomgång av vinstmarginalmoms på resor rekommenderas vår praktiska handbok MOMS FÖR EVENT- & RESEFÖRETAG.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!