Starta företag / Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag

Faktagranskad artikel

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har utlovat som ansvarskapital i bolaget.

Publicerad: 2021-04-09
Handelsbolag och kommanditbolag – en sammanfattning
  • Handelsbolag är en företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag.
  • Bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.
  • Ett handelsbolag ska registrera sin verksamhet hos Bolagsverket.
  • Handelsbolag är skattesubjekt bara för vissa skatter (fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionsmedel), trots att det är en juridisk person.
  • Varje delägare redovisar sin andel av handelsbolagets resultat i en näringsbilaga till sin inkomstdeklaration medan själva handelsbolaget lämnar en egen inkomstdeklaration. 
  • Överskott från bolagets verksamhet beskattas hos delägarna som inkomst av näringsverksamhet med egenavgifter (aktiva näringsidkare) eller särskild löneskatt (passiva näringsidkare).
  • I ett kommanditbolag (KB) är vissa bolagsmäns ansvar begränsat till vad de har utlovat som ansvarskapital i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Det måste finnas minst en delägare med obegränsat ansvar (komplementär). I övrigt gäller samma regler som för vanliga handelsbolag (HB).
Personligt och solidariskt ansvar

Trots att ett handelsbolag är juridisk person har bolagsmännen (delägarna) ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets ­skulder.

Med det menas att en långivare kan kräva vilken som helst av bolags­männen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompan­joner på deras del av skulden.

Registrering

Ett handelsbolag ska registreras i handelsregistret hos Bolagsverket. Ansökan om registrering ska göras innan handelsbolaget startar sin verksamhet. Om bolaget inte registreras räknas det som ett enkelt bolag.

Rörigt med skatten i handelsbolag

Handelsbolaget är skattesubjekt bara för vissa skatter (fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionsmedel), trots att det är en juridisk person. Det är detta som
gör det ganska rörigt med handelsbolag. Där redovisar varje delägare sin andel av vinsten eller förlusten på en bilaga (N3A eller N3B) i sin egen deklaration medan själva handelsbolaget lämnar en särskild deklaration (inkomstdeklaration 4).

Inkomstuppdelning

I ett handelsbolag kan delägarna dela upp överskott eller underskott relativt fritt mellan sig beroende på vad de kommit överens om i bolagsavtalet eller i någon senare överenskommelse. Detta gäller både civilrättsligt och skatterättsligt. En alltför skev uppdelning som enbart görs av skatteskäl godtas dock inte.

Nackdelar med handelsbolag jämfört med aktiebolag

Som bolagsman i ett handelsbolag kan du inte få vissa skattefria förmåner som du som delägare och anställd i aktiebolag kan få. Det kan vara förmåner som t ex minnesgåvor, motion och friskvård.

Du kan inte heller från handelsbolaget ta ut något som motsvarar utdelning i aktiebolag.

Du tar också större risker privat som bolagsman i ett handelsbolag. Gränsdragningen mellan dig privat som bolagsman och handelsbolaget är inte lika tydlig som den är i ett aktiebolag.

Revision i handelsbolag

I handelsbolag med enbart fysiska personer (människor) som delägare behövs ingen revisor som granskar räkenskaperna och förvaltningen, såvida inte företaget är klassat som ett större företag (ganska ovanligt). Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste ha revisor endast om det överstiger den storleksgräns som gäller för aktiebolag. 

Om det krävs revisor enligt ovan ska revisorn vara kvalificerad revisor.

Årsbokslut och årsredovisning

Alla företag som är bokföringsskyldiga ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och som har en nettoomsättning
på högst 3 milj kr får upprätta ett förenklat årsbokslut.

Stora handelsbolag är handelsbolag där minst två av följande kriterier är uppfyllda minst två år i följd:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 50.
  • Värdet av tillgångar har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 40 milj kr
  • Omsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 80 milj kr.

Stora handelsbolag, samt handelsbolag oavsett storlek med minst en juridisk person som delägare, ska avsluta räkenskaperna med en (offentlig) årsredovisning. Dessa handelsbolag måste också ha kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor. Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga obegränsat ansvariga delägare (komplementärer).

Viktigt att upprätta ett handelsbolagsavtal (kompanjonavtal)

Handelsbolagslagen är inte alls så detaljerad som exempelvis aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna för det inbördes förhållandet mellan bolagsmännen är knapp händiga.

Bolagsmännen i ett handelsbolag har stor frihet att avtala om hur olika saker i handelsbolaget ska ordnas. Vi råder därför alla som har eller tänker starta handelsbolag eller kommanditbolag att upprätta
ett ordentligt skriftligt bolagsavtal (kompanjonavtal), helst innan handelsbolaget drar igång verksamheten.

Detta kan tyckas onödigt formellt när ni startar företaget, men kommer att underlätta mycket vid eventuella framtida tvister.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta ett handelsbolagsavtal.

Speciellt om kommanditbolag

Kommanditbolaget är en särskild form av handelsbolag där (minst) en av delägarna är obegränsat ansvarig för handelsbolagets förpliktelser. Den delägaren kallas komplementär. De övriga – komman­dit­delägarna – ansvarar enbart för sina insatser, som kan vara hur små som helst.

När kommanditbolaget regist­reras måste man tala om hur stor insats varje kommanditdelägare svarar för, så att en blivande lån­givare kan bedöma hur kreditvärdigt kommanditbolaget är. I vissa fall låter man ett aktiebolag vara komplementär i kommandit­bolaget och därmed finns det ingen människa alls som är obegränsat ansvarig för skulderna. 

Tillsammans med make eller sambo

Handelsbolaget är en krångligare företagsform än enskild firma. Ska du driva företaget tillsammans med din make eller sambo (för att räknas som sambor i det här sammanhanget krävs att ni har eller har haft gemensamma barn) är det betydligt enklare att ha aktiebolag eller att en av er har en­skild firma. Skattemässigt kan ni ändå dela upp resultatet mellan er.

Kvittning i handelsbolag

I handelsbolag och kommanditbolag får du kvitta underskott enligt samma regler som gäller för enskild firma. Detta gäller både vid nystartad verksamhet och om du är ­kulturarbetare.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!